703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılan Kamu Kurumlar

9 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kamu kurumlarının kapatılmasına ve başka kurumlara devrine karar verildi. İşte kapatılan kamu kurumları;

09.07.2018
A+
A-

Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)

Kapatılan bu kurumların teşkilatlarının ve varlıklarının devirleri ile ilgili düzenlemeler ise şöyle;

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün devri

 Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredilmiş sayılır. Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir.

Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin işlemler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülür.

Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personel hakkında geçici 1 inci maddede düzenlenen personel geçişine ilişkin hükümler uygulanır.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya çıkan tereddütleri gidermeye,

a) Bütçe, muhasebe, demirbaş ve diğer mali konularda Hazine ve Maliye Bakanlığı,

b) Personelin devrine ilişkin iş ve işlemlerde Cumhurbaşkanlığı, yetkilidir.

Devlet Personel Başkanlığına ilişkin devir işlemleri

 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla Devlet Personel Başkanlığına verilen görevler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle anttan Başkanlık tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin bitiminde Başkanlık kapanmış sayılır. Başkanlık birimlerinin personel, taşınır ve taşınmazlar ve diğer ilgili hususlar bakımından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Cumhurbaşkanınca belirlenen makam tarafından yürütülür.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının devri

Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler içişleri Bakanlığına, bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir.

Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara içişleri Bakanlığı kendiliğinden taraf sıfatım kazanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin işlemler içişleri Bakanlığınca yürütülür.

Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında istihdam edilen;

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman ve Uzman Yardımcıları, içişleri Uzmanı ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına,

Diğer personel ise içişleri Bakanlığında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre,

atanır.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek tereddütleri geçici 1 inci madde çerçevesinde gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün devri

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan Türkiye ve Orta-Doğu Amme idaresi Enstitüsünün teşkilatı, ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, her türlü araç ve gereci, her türlü taşınır ve taşınmazlarıyla birlikte mal varlığı, her türlü alacak ve hakları ile borç ve yükümlülükleri, belge ve evrakı Yükseköğretim Kuruluna devredilmiş sayılır. Yükseköğretim Kurulu, bunları belirleyeceği bir yükseköğretim kurumuna üç ay içinde devreder.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü personelinden akademik kadroda bulunanlar hakkında, durumlarına uygun akademik unvanlı kadrolara atanmak üzere tespit edeceği yükseköğretim kuramlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde atama teklifi yapar ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama işlemleri tamamlanır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kuramlarına ataması yapılan akademik personelin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek genel kadro usulü hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kuramlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında bulunanların mali ve sosyal hakları, atama işlemleri tamamlanıncaya kadar atanmadan önce tabi oldukları hükümlere göre ödenir.

Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye ve Orta-Doğu Amme idaresi Enstitüsü personelinden idari kadrolarda bulunanlar hakkında, kazanılmış hak aylık ve derecelerine uygun bir kadroya atanmak üzere, tespit edeceği kuram ve kuruluşlara bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içinde atama teklifi yapar ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama işlemleri tamamlanır. Bu fıkra kapsamında kamu kuram ve kuruluşlarına ataması yapılan idari personelin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek genel kadro ve usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin eki cetvellerin ilgili kamu kuram ve kuruluşuna ait bölümüne eklenmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında bulunanların mali ve sosyal hakları, atama işlemleri tamamlanıncaya kadar atanmadan önce tabi oldukları hükümlere göre ödenir.

Kapatılan Türkiye ve Orta-Doğu Amme idaresi Enstitüsünde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenim görmekte olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından iki ay içinde öğrenim gördükleri alanla ilgili bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler.

Birinci, ikinci ve dördüncü fıkraların uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir. Anılan görev ve yetki, üçüncü fıkra bakımından Devlet Personel Başkanlığına aittir.

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Todie dedi ki:

    Bitti TODAİE yüksek lisansı hayalimiz:/