Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

17.05.2017
A+
A-

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in” 8 inci maddesi uyarınca, sözlü-uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday, 04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü-uygulamalı mülakata çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A – BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Mülakat sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla  sözleşme yapılabilecektir.

B – SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

B.1. Kıdemli Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 1 kişi, 4 katına kadar)

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı işletilmesi ve geçişlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL, NoSQL, IIS vb),

(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF, Java, Oracle ve ORM teknolojilerinde deneyimli olmak tercih sebebidir)

B. 2. Kıdemli Ağ Yöneticisi (Tam zamanlı, 1 kişi,  4 katına kadar)

a) Hard ve Software Firewall yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,

(Linux işletim sisteminde tecrübe ve bilgi sahibi olmak tercih sebebidir),

b) Windows işletim sistemi grubunda deneyimli olmak,

c) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V ve ESXde deneyimli olmak,

d) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak,

e) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak,

f) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

h) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

i) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC),

j) Ağ yönetim sistemlerinde, ağırlıklı olarak HP ve Cisco marka ağ ürünlerinin yönetiminde aktif rol almış bulunmak. En az CCNA (Tercihen CCNP) sertifikasyonuna sahip olmak,

k) Kurum bünyesinde bulunan “site to site”, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak,

l) Ağ erişim denetimi (NAC/NAP ve 802.1x) konusunda deneyimli olmak.

B.3. Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 3 kişi, 3 katına kadar)

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı işletilmesi ve geçişlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report ve reportingservisleri vb),

(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF ve ORM teknolojilerinde deneyimli olmak tercih sebebidir)

B.4. Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 2 kişi, 2 katına kadar)

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb)

B.5. Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, 1 kişi, 2 katına kadar)

a) Windows işletim sistemi grubunda deneyimli olmak,

b) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V’ de deneyimli olmak,

c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak,

d) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak,

e) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

g) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

h) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC),

(Linux işletim sistemi, MsSql veritabanı ve IIS web sunucu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir)

B.6. Sistem Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, 2 kişi, 2 katına kadar)

a) McAfee son kullanıcı yönetim sistemlerine hakim olmak,

b) Internet Sayfalarının güvenliğinin sağlandığı “ Web Application Firewall” un yönetimi ve güncel saldırı tekniklerine dair önlem alınması konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Kurum içinde ve dışında hizmet veren internet sayfalarının yük dağıtımı ve sayfa güvenliğinin sağlanmasında deneyim sahibi olmak,

d) Kurum bünyesinde bulunan “site to site”, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak,

e) Lokal ve dış erişim taleplerinin canlı yapıya aktarımı konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Kurum bünyesinde önemli varlıkların erişim bilgilerinin tutulduğu log programında ihtiyaç duyulan korelasyon işlemlerinin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular, 3. maddede yer alan belgelerle beraber 29.05.2017 – 09.06.2017 tarihleri arasında (09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00) saatlerinde Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı C Blok, 4. Kat Balgat/Ankara adresine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),

b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) Genel şartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ

DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www. mfa.gov.tr” internet sitesinde 23.06.2017 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü-uygulamalı mülakat konuları, pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü-uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü-uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

d) Sözlü-uygulamalı mülakat 04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 10 (on) dur.

b) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi “internet sitesinde” ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü-uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Sıra

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Alınacak Personel Sayısı

Özel Şartlar

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)

1

Kıdemli Yazılım Geliştirici

4 katına kadar

1

B.1.

18.749,05

2

Kıdemli Ağ Yöneticisi

4 katına kadar

1

B.2.

18.749,05

3

Yazılım Geliştirici

3 katına kadar

3

B.3.

14.061,79

4

Yazılım Geliştirici

2 katına kadar

2

B.4.

9.374,52

5

Sistem Uzmanı

2 katına kadar

1

B.5.

9.374,52

6

Sistem Güvenlik Uzmanı

2 katına kadar

2

B.6.

9.374,52

TOPLAM             10

* Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta    : ikad.ih@mfa.gov.tr

Tel           : (312) 2921000

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.