Güvenlik Soruşturması Nedir, Nasıl Yapılır?

Güvenlik Soruşturması Nedir, Nasıl Yapılır?

01.01.2017
A+
A-

tercihiniyap.net

   ARTIK TÜM MEMURLAR GÜVENLİK SORUŞTURMASINA TABİİ

676 sayılı Olağanüstü Hal  Kanun Hükmünde Kararnamesinin 74 üncü maddesiyle, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen  memurluğa alınacaklarda aranacak genel şartlara sekizinci olarak “Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak”  ifadesi de eklendi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI İLE ARŞİV ARAŞTIRMASININ FARKLARI

12 Nisan 2000 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” nde , güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar , hakkında güvenlik soruşturması yapılacak personeller , güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar ve kurumlarca bu hususa ilişkin izlenmesi gereken yöntem detaylıca  açıklanmıştır.

Yönetmelikte “Güvenlik Soruşturması” ve “Arşiv Araştırması” açıkça tanımlanmıştır :

* Güvenlik Soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir  sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi. * Arşiv Araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından  aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması. Açıklandığı gibi , güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan  kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır.Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir.Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.                      HANGİ  KURUMLAR YAPMAYA YETKİLİ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin 8 inci maddesinin 2. ve 3.  fıkralarında; “Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yurt dışı teşkilatında ve askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumu ve tutuk evlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapar. Milli İstihbarat Teşkilatı ; Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idari amirliklerinin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, güvenlik soruşturmasını Milli İstihbarat Teşkilatında çalışacak personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında çalışacak subay adayları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirleyeceği diğer personel ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu üst kademe yöneticilerinden müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi ve müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları ve ayrıca yurt dışı teşkilatında sürekli görevlendirilecek bütün personel hakkında, arşiv araştırmasını ise yalnızca gizlilik dereceli birim ve kısımlarda görev alacaklar ile bunların bu fıkrada sayılanlar dışında kalan yöneticileri ve ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalışacak personel hakkında yaparlar.” hükümleri yer almaktadır. Yukarıda açıklanan  hükümlere göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birimlerinde çalışacak personel hakkında İl Emniyet Genel Müdürlükleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay adayları ile belirleyeceği diğer personel ve bakanlıkların müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi gibi yüksek kadrolar için de Milli İstihbarat Teşkilatı yapmakla görevlidir.                                KAÇ GÜN SÜRER ?Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin yetkili kuruma ulaşmasından başlayarak arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde neticelendirilmektedir . Ancak uygulamada bu süreler çok daha fazladır . SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4-B) HAKKINDA DA GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILACAK MI?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” başlığının 12 nci maddesinde; “Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşullara ek olarak , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.” hükmü yer almaktadır. 676 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasına eklenen “Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması”na dair 8 nci bentle ilgili bu usul ve esaslarda da yapılması gereken düzenleme henüz gerçekleştirilmemiştir. Güvenlik soruştuması kapsamında elde edilen bilgiler gizli tutulmak zorundadır.Sadece soruşturmayı yapan kurum bu bilgilere erişebilecektir.AB uyum süreciyle yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması yasası kapsamında bireylerin güvenliği daha da artırılmıştır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.