2019 İl Göç Uzman Yardımcılığı İlanı

2019 yılı Göç İdaresi İl Göç Uzman Yardımcılığı İlanı

İLAN 22.11.2018, 21:02 21.01.2019, 16:30
2019 İl Göç Uzman Yardımcılığı İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞIGÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (45) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav,Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31,KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak  kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),4- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II- SINAV BAŞVURUSU

1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden veya posta yoluyla alınacaktır. Başvuruda adaylardan https://aybu.edu.tr/gpm/ adresinden elde edecekleri başvuru belgesi (doldurulmuş olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir adet vesikalık fotoğraf), ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenmektedir. Giriş Sınavı başvuruları 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir. Posta yoluyla gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacaktır. Posta sürecindeki aksaklıklardan Üniversite sorumlu değildir.

2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 14 Aralık 2018 tarihinde  https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 17Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 16:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 85,00 TL (Seksen Beş Türk Lirası)sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesapnumarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl GöçUzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

3- Sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilen ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.24- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik,yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayınbeyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızınbu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.5- Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veyagiremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavıgeçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

III- SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdakibelgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışındatamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş,

e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 adet)Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.IV- ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılısınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Mezun Olunan Fakülte Kadro Adedi Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi veİdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak, 45 900 TOPLAM 45 900

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait meslekibilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

3- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılıbölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve UluslararasıKoruma Kanunu, 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ileilgili bölüm maddeleri (Onüçüncü bölümün tüm maddeleri)

B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler vekuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku(genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler),uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası,uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.3

VI- SINAV TARİHİ VE YERİ

1- Giriş Sınavı yazılı bölümü 23 Aralık 2018 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 20 Aralık 2018 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://aybu.edu.tr/gpm/internet adresinden edinecektir.

3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler dışında başka bir evrak sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

4- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

VII- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınavın yapılmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde, Genel Müdürlüğe yapabileceklerdir. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar Genel Müdürlük tarafından en geç 3 (üç) iş günü içerisinde AYBÜ’ye gönderilecektir. AYBÜ bu itirazların kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. Genel Müdürlük bu itirazların (gerekmesi halinde) en geç 3 (üç) iş günü içerisinde AYBÜ’ye gönderecektir. AYBÜ bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir. İtirazlara yönelik tümsonuçlar Genel Müdürlük tarafından adaya bildirilecektir. İtirazlarda, AYBÜ’ye gelen evrakkayıt tarihi geçerli olacaktır.Adaylar, soru ve sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını Ankara Yıldırım BeyazıtÜniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez ŞubesiTR58 0001 2009 1940 0006 0000 65 nolu IBAN hesap numarasına 25 TL (Yirmi Beş TürkLirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapacaklardır.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik numarası, imza, adresinin bulunmadığı ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. 4 Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş(70) puan almaları gerekmektedir.

IX-GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş (70) puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda adayise yedek olarak tespit edilecektir.Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde vehizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucuyazılı olarak bildirilecektir.Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içindesınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınavsonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) gün içinde incelenerek itirazsonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmışolsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırıbeyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusundabulunulacaktır.Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz(www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

X-ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.İlan olunur.

5 İLETİŞİM BİLGİLERİ:Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle /ANKARATel : 0312 422 08 27-29 Faks : 0312 422 09 00Adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 06690 Çankaya / ANKARATel : 0312 9061300 – 1095/1346E-mail : [email protected]

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Günün Karikatürü Tümü