BTK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

BTK uzman yardımcısı alımı için ilana çıktı. Detaylar haberimizde...

BTK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak

giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı

alınacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 47 (kırkyedi)

Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

ALAN/BÖLÜM ADET

Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek

okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri

veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla

birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan

10 kişi

Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 12 kişi 

Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme,

telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri

mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan

alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan

25 kişi

2. Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve

işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik,

elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983

ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2017 ve 2018 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında

(KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış

olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük

puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

 Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden

aldığı puan ile ilk 200,

 Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan

ile ilk 240,

 Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı

puan ile ilk 500 aday arasına girmiş olmak

gerekmektedir.

Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama

yapılacaktır.

Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye

hak kazanır.

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan

başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Adayların;

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesi

ile başvurularını 15 - 23 Kasım 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez

teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya

da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en

geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate

alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin

Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı

örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri

de tasdik edilerek kabul edilir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda

bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların

fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

4. Sınav ve Değerlendirme

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca

elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı

sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 15 - 16 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların

bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları

itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul

edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı

puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar

Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj

yoluyla bildirim yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç)

gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı

beyan

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını

kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması

alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir.

Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında

başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da

yedek aday belirlenir.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, Kurumun

resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir.

Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

5. Sınav Konuları

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

 Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C.

Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç

Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve

Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme

Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi,

Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek

Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

 Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri,

Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak

Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku

konularından

 Mühendislik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri

Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi

Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik

Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler,

Haberleşme ve Mikro İşlemciler, Yöneylem Araştırması konularından,

oluşacaktır.

6. Diğer Hususlar

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan

sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz

sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu

görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması

gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların

yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da

gerekmektedir.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi

üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi

internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, 16:25
YORUM EKLE