YSK Seçim Müdürü Alımı

YSK seçim müdürü alımı için ilana çıktı!

İLAN 18.07.2018, 19:42 28.11.2018, 06:25
YSK Seçim Müdürü Alımı

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Seçim Müdürü Alım İlanı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sınıfı, unvanı, sayı ve yeri belirtilen yerlere Seçim Müdürü alınacaktır.

1- Başkanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 175 adet seçim müdürü kadrolarına personel alınacaktır.

2- Yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 02 Eylül 2018 Pazar günü Ankara'dayapılacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve 2 saat sürecektir.

3- Başvuranların seçim müdürü olarak atanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 01/01/1983 ve daha sonra olanlar),

c) Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

4- Başvurular, 26 Temmuz - 02 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (Sınavın uygulanması ile ilgili bilgiler, sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar, aday internet erişim şifresinin edinilmesi, itirazlara ilişkin açıklamalar, yatırılan ücretin iade edilmeyeceği vb. bilgiler, sınava başvuruda ÖSYM tarafından internet sayfasında yayımlanacak sınav kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak olup, adaylar tarafından bu kılavuzun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.)

5- Sınavda adaylara, 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 60 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: a) Türkçe (10), b) Matematik (10), c) Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi (10), d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: a) Anayasa Hukuku (5), b) İdare Hukuku (5), c) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (3), ç) Medeni Hukuk (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünün "Vesayeti Gerektiren Haller" Başlıklı İkinci Ayrımı) (4), d) 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4), e) 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (4), f) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (4), g) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu (4), ğ) 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanun (4), h) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (4), ı) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (4), i) Kamu Yönetimi (Türkiye'nin İdari Yapısı ve Türkiye'de Mahalli İdareler) (5), j) İktisat (Mikro İktisat ve Makro İktisat) (5), k) Maliye (Kamu Gelirleri, Bütçe, Vergi Hukuku) (5) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

6- Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (175) beş kat fazlası olan 875 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 875'inci aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve yapılacak sözlü sınava çağ-rılacaklardır. Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun beş katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağrılacaklardır.

7- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav saati, sınava gelirken getirilmesi gereken evrak ve belgeler, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce YSK kurumsal internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

8- Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

9- Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

10- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

11- Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evrak ve belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi YSK internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılır. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

13- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

14- Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

15- Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedeklerden atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

16- Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

17- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

EK LİSTE

İLİLÇESINIFIUNVANISAYI
ADANAPOZANTIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ADANAYUMURTALIKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ADANAFEKEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ADANATUFANBEYLİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ADANAALADAĞGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ADIYAMANGÖLBAŞIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AFYONDAZKIRIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AĞRIAĞRI MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AĞRIDOĞUBEYAZITGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AĞRIELEŞKİRTGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AĞRIPATNOSGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AĞRIDİYADİNGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AĞRITAŞLIÇAYGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AĞRITUTAKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
AKSARAYESKİLGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ANKARAKALECİKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ANKARAŞEREFLİKOÇHİSARGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ARDAHANGÖLEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ARDAHANHANAKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ARDAHANPOSOFGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ARTVİNŞAVŞATGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ARTVİNYUSUFELİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BATMANSASONGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BAYBURTBAYBURT MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİNGÖLGENÇGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİNGÖLKARLIOVAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİNGÖLKİĞIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİNGÖLSOLHANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİTLİSBİTLİS MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİTLİSTATVANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİTLİSGÜROYMAKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİTLİSHİZANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BİTLİSMUTKİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
BOLUGÖYNÜKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ÇANAKKALEGÖKÇEADAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ÇORUMKARGIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DENİZLİÇİVRİLGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DENİZLİÇAMELİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DENİZLİKALEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DİYARBAKIRSİLVANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DİYARBAKIRÇERMİKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DİYARBAKIRÇÜNGÜŞGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DİYARBAKIRDİCLEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DİYARBAKIREĞİLGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1

----

DİYARBAKIRHANİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DİYARBAKIRKULPGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
DÜZCEYIĞILCAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ELAZIĞMADENGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ELAZIĞPALUGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZİNCANKEMAHGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZİNCANREFAHİYEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZİNCANTERCANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZİNCANÇAYIRLIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZİNCANKEMALİYEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMHINISGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMHORASANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMPASİNLERGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMİSPİRGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMKARAYAZIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMŞENKAYAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMTEKMANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ERZURUMTORTUMGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ESKİŞEHİRBEYLİKOVAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
GİRESUNŞEBİNKARAHİSARGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
GİRESUNALUCRAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
GİRESUNDERELİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
GÜMÜŞHANEKELKİTGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
GÜMÜŞHANETORULGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
GÜMÜŞHANEŞİRANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
HAKKARİÇUKURCAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
HAKKARİŞEMDİNLİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
HATAYREYHANLIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
HATAYALTINÖZÜGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
HATAYHASSAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
HATAYYAYLADAĞIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
IĞDIRIĞDIR MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
IĞDIRARALIKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
IĞDIRTUZLUCAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ISPARTASÜTÇÜLERGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
K.MARAŞAFŞİNGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
K.MARAŞPAZARCIKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
K.MARAŞANDIRINGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
K.MARAŞGÖKSUNGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KARAMANERMENEKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KARAMANSARIVELİLERGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KARSSARIKAMIŞGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KARSKAĞIZMANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KARSARPAÇAYGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KARSDİGORGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KARSSELİMGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KASTAMONUAZDAVAYGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1

----

KASTAMONUCİDEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KASTAMONUKÜREGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KAYSERİSARIOĞLANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KAYSERİSARIZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KAYSERİYAHYALIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KIRIKKALEKESKİNGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KIRIKKALEDELİCEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KIRIKKALESULAKYURTGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KIRKLARELİDEMİRKÖYGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KONYAKARAPINARGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KONYAHADİMGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KONYAYUNAKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KÜTAHYAEMETGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
KÜTAHYASİMAVGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MALATYAAKÇADAĞGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MALATYAARAPGİRGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MALATYADARENDEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MANİSADEMİRCİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MANİSAGÖRDESGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MANİSASELENDİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MARDİNNUSAYBİNGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MARDİNDARGEÇİTGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MARDİNSAVURGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MUŞMUŞ MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MUŞMALAZGİRTGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MUŞBULANIKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
MUŞVARTOGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
NEVŞEHİRDERİNKUYUGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
NEVŞEHİRKOZAKLIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ORDUAYBASTIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ORDUGÖLKÖYGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ORDUMESUDİYEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ORDUAKKUŞGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ORDUKORGANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
RİZEPAZARGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SAMSUNLADİKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİİRTSİİRT MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİİRTPERVARİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİİRTŞİRVANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİNOPBOYABATGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİVASDİVRİĞİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİVASGÜRÜNGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİVASİMRANLIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİVASKOYULHİSARGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİVASŞARKIŞLAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
SİVASYILDIZELİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFABİRECİKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1

---

ŞANLIURFASİVEREKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFAAKÇAKALEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFABOZOVAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFACEYLANPINARGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFASURUÇGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFAVİRANŞEHİRGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFAHALFETİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFAHARRANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞANLIURFAHİLVANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞIRNAKŞIRNAK MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞIRNAKCİZREGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞIRNAKBEYTÜŞŞEBAPGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
ŞIRNAKULUDEREGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TEKİRDAĞŞARKÖYGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TOKATARTOVAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TOKATREŞADİYEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TRABZONÇAYKARAGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TUNCELİTUNCELİ MERKEZGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TUNCELİÇEMİŞGEZEKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TUNCELİPERTEKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TUNCELİMAZGİRTGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TUNCELİNAZIMİYEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TUNCELİOVACIKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
TUNCELİPÜLÜMÜRGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
UŞAKEŞMEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
UŞAKSİVASLIGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANERCİŞGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANGEVAŞGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANBAŞKALEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANÇALDIRANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANÇATAKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANMURADİYEGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANÖZALPGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
VANSARAYGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
YOZGATÇAYIRALANGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
YOZGATÇEKEREKGİHSEÇİM MÜDÜRÜ1
YOZGATŞEFAATLİGİHSEÇİM MÜDÜRÜ

KPSS ÖNCESİ TAVSİYELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorumlar (0)
29
açık