Sağlık Bakanlığı Personeli Eş Durumu Tayinleri Nasıl Yapılmaktadır?

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre eş durumu nedeniyle atama nasıl yapılmaktadır? 26 Mart 2013 tarih ve 28599 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik maddelerine göre Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri nasıl yapılmaktadır? Yüz binlerce personeli bulunan Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında detayları yazımız içerisinde bulabilirsiniz.

KAMUDAN HABER 08.02.2020, 14:54 10.02.2020, 14:13
Sağlık Bakanlığı Personeli Eş Durumu Tayinleri Nasıl Yapılmaktadır?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde yüz binlerce personel çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü ihtiva etmektedir. Bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan yüz binlerce personeli ilgilendiren atama ve yer değiştirme yönetmeliği 26 Mart 2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik içerisinde: Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, temel ilkeler, hizmet bölgeleri, hizmet bölgeleri, hizmet puanı, hizmet puanının hesaplanması, hizmet puanı verilmeyecek haller, geçici görevler, atamalarda müracaat, gerçek dışı beyan, ilk atama, yeniden atama, yer değiştirme suretiyle atanma ve dönemleri, kurumlar arası naklen atama, bir mazerete dayanan atamalar, sağlık mazereti nedeniyle atama, eş durumu nedeniyle atama, olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği, sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle atama, istihdam edilme gerekçeleri ortadan kalkan personelin ataması, hizmet gereği atamalar, yönetici atamaları, üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama, yeni açılan tesisler, resen atama, karşılıklı yer değiştirme, müracaat sınırlamaları, istihdam planlama komisyonu, görevi ve çalışma usulü, yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve yönetici olarak görev yapmış olanların yer değişikliği belirtilmiştir. Bu yönetmelik 4 Nisan 2015 tarih ve 29316 sayılı, 30 Eylül 2016 tarih ve 29843 sayılı, 3 Haziran 2017 ve 30085 sayılı, 2 Mart 2018 ve 30348 sayılı, 9 Şubat 2019 tarih ve 30681 sayılı ve 16 Ocak 2020 ve 31010 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerle birlikte aşağıda belirtilen şeklini almıştır:

Bu yönetmelikte yer alan eş durumu nedeniyle atama şu şekilde yapılmaktadır:

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

MADDE 20 – (1) Eşlerin ikisinin de Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde;

  • a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir. Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir.
  • b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.
  • c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 ve 31/A maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.
  • ç) Eşleri, kadrosunun bulunduğu il dışında herhangi bir aile hekimi pozisyonunda görev yapanların yer değişikliği talepleri bu fıkra ile ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
  • d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz.

(2) Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

  • a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.
  • b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.
  • c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanır; ancak bu bendin birinci cümlesi stratejik personel için uygulanmaz.
  • ç) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.

(3) Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

(4) Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.  Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin son beş yıl içerisinde ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu