Kararnameler Sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu ve Personelinin Durumu

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonrasında gelen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kuruluş kanunu olan 5502’de ilga edilen hükümler ile yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Bakanlığın merkez teşkilatının düzenlenmesine rağmen taşra teşkilatı ve SGK’nın teşkilat yapısındaki boşluğun doldurulmamış olması, Kurumun ve personelinin ne olacağı sorusunu akıllara getirdi.

12.07.2018
A+
A-

İlgili Kararnameler’deki düzenleyici hükümler şu şekilde;

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

  • 88. maddesi ile;

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun;

-Adı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde

-35. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ve diğer kanunlarla” hükmü “ve diğer mevzuatla” şeklinde değiştirilmiş, 36.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “bu Kanun kapsamındaki” hükmü metinden çıkarılmıştır.

-Kanun’un 1 ilâ 5. maddeleri 

**Bu ilk 5 madde kurumun yapısını, organlarını ve bu organların oluşum ve görevlerini içermektedir

-6. maddesinin 1. – 4. fıkraları

**Bu fıkralar; Yönetim Kurulu’nun teşekkülünü içermektedir.

-7. – 27. maddeleri, 

**Bu maddeler Yönetim Kurulu’nun görevlerini, Teşkilat yapısını, Hizmet birimlerini ve Taşra Teşkilatını içermektedir. 

**Özellikle taşra teşkilatının da ilga edilmesi Sosyal Güvenlik Denetmenliği açısından önem taşımaktadır.

-28. maddesinin 1.fıkrası, 

**Bu fıkra Kurum personelinin, statüsü, ücret ve mali haklarını düzenlemektedir. 

-29. – 34. maddeleri, 

**Bu maddeler Kurumun Uzman ve Müfettiş ile yardımcılarının istihdamını, S.G. Denetmen ve Yardımcılarının istihdamını ve Kurumun gelir-giderlerini içermektedir.

-38. – 43. maddeleri,
-Ek 4.maddesi, 

**Bu madde kurumun kadrolarını içermektedir.

-Geçici 1., 2.,  4.-10. maddeleri ve
-Ekte yer alan (I) Sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.


  • 3.maddesi ile;

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

  • 4.maddesi ile;

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddeleri; 

“Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 

  • Yine 703 Sayılı KHK’nın  174 ve 175. maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aşağıdaki hükümler getirilmiştir;

Taşra Teşkilatı’nda Uzman İstihdamı; 

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında Uzman ve Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. 

Uzman ve Uzman Yardımcılarının istihdamında Yabancı dil ve Tez hazırlama şartı hariç olmak üzere DMK Ek 41. maddenin 5.fıkrasındaki yeterlik koşulları uygulanır. 

Bu şekilde istihdam edileceklere kurumların teşkilatlanmalarına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülmesi kaydıyla, görevlerinin yanı sıra teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

Merkez Teşkilatı’nda Uzman İstihdamı;

Yine aynı şekilde Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde öngörülmesi kaydıyla Merkez teşkilatında Uzman ve Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir ve bu personele de teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

Yeni Bakanlığın Teşkilat Yapısı 

Böylece iki bakanlık teşkilatı birleştirilerek Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı altında tek bir Bakanlık haline getirildi. Bu bakanlığın teşkilat yapısı ise 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Kararname’nin 67. maddesi ile Hizmet Birimleri şu şekilde sıralanmıştır;

-Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

-Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

-Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

-Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,

-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

-Çalışma Genel Müdürlüğü,

-Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,

-Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğü,

 -Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

-Strateji Geliştirme Başkanlığı,

-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

– Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,

-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

-Personel Dairesi Başkanlığı,

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

-Hukuk Müşavirliği,

-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

-Özel Kalem Müdürlüğü.

  • Bu hizmet birimleri içerisinde personel rejimi ile doğrudan alakalı olan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kararnamenin 78. maddesinde düzenlenmiş ve ilgili maddede şu hükümler yer almıştır;

“Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24. maddesi hükümlerine göre Müfettiş ve Denetçi istihdam edilebilir.”

  • Personel rejiminin ne yönce olacağına dair emareleri içeren diğer bir hüküm olan 90. madde’de;

“Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.” denmiştir.

  • Ayrıca 94. maddede Bakanlığın Uzman İstihdamı’na dair şu hüküm yer almıştır;

“Bakanlıkta 657 sayılı Kanun ek 41 inci maddesine göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.”

“Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.” 

  • 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde düzenlenen Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı teşkilatında dikkat çeken bir detay ise Kararname’nin 89. maddesinde düzenlenen Bakanlık Çalışma Meclisi’nin kimlerden müteşekkil olduğudur. İlgili maddeye göre;

Çalışma Meclisi;

Bakan veya Bakan yardımcısının başkanlığında;

-İş Teftiş Kurulu Başkanı
-Çalışma Genel Müdürü
-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür
-Uluslararası İşgücü Genel Müdürü
-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı
-Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos. Sig. Kur. Genel Müdürü

-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü 
-Bakanlıklar ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinden meydana gelir.

Tüm Bu Düzenlemeler ile SGK Teşkilatı Nasıl Şekillenebilir?

Öncelikle 703 Sayılı KHK’nın yukarda değindiğimiz hükümleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tüm teşkilatı, kurulları ve personeli ile adeta ortadan kaldırılmıştır. Tabi bu ortadan kaldırış Kurumu lağvetmek anlamında değildir zira bunun yapılacağı kurumların teşkilat kanunlar tamamen ortadan kaldırılırken Sosyal Güvenlik Kurumu’na dair yeniden düzenleme yapılacak şekilde bir ortadan kaldırılış söz konusudur. 

Öncelikle Kurumun kendi yapısına dair nasıl bir tablo oluşacağına dair en dikkat çeken detaylardan birisi; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan Bakanlık Çalışma Meclisi’nin içerisinde yer alan;

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı
-Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos. Sig. Kur. Genel Müdürü ibareleridir. 

Bildiğiniz gibi 2006 yılında 5502 sayılı Kanun ile eski Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurumları birleştirilerek tek çatı altında toplanmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. akabinde de çıkarılan temel uygulama kanunu olan 5510 sayılı Kanun ile eski 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ortadan kaldırılmış ve ilgili sigortalılık statüleri en genel bağlamda 5510 Sayılı Kanun’un 4.maddesinin 1.fıkrasının a-b-c bendleriyle tek maddenin altına toplanmıştır. 

Şimdi Çalışma Meclis yapısına baktığımız zaman eskiye bir dönüş mü olacak? soruları akıllara gelmektedir. 2 temel kurum ayrımı ve bir Genel müdürlük düzeyinde teşkilatlanma olmasına işaret ediyor gibi görünen yapının nasıl şekilleneceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. 

Bir diğer dikkat çeken detay ise; Bakanlık hizmet birimleri içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın yer alması hem de yine Çalışma Meclisi’nde İş Teftiş Kurulu Başkanı’nın zikredilmiş olmasıdır. Bu durumda Bakanlığın İdari Teftişi de kapsayacak şekilde bir başkanlık oluşturması aynı zamanda da kendi alanında iş yürütümü gerçekleştirecek olan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın oluşturulacağını anlıyoruz. 

Peki Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli’nin Durumu Ne Olacak? Hangi Unvanlar İhdas Edilecek?

Hükümleri incelediğimizde karşımıza temelde şu unvanlar çıkmaktadır;

-Müfettiş / Müfettiş Yardımcısı
-İş Müfettiş Yardımcısı
-Denetçi / Denetçi Yardımcısı
-Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı / Uzman Yardımcısı (Merkez)
-Uzman / Uzman Yardımcısı (Taşra)

Her şeyden evvel yaptığımız değerlendirmeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Başkanlık olarak yapısının korunacağı hatta belki ikincil bir kuruluş olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun teşekkül ettirilebileceği, Genel Müdürlük düzeyinde ise eski Bağ-Kur yapısının gelebileceği bir Kararname metni ile karşı karşıyayız. Ancak bu kurum veya kurumların personel rejimlerinin nasıl olabileceğine dair elimizde çok az done var.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nin Durumu; 

Şu an Bakanlığın ve dahi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taşra teşkilatındaki tek Kariyer Meslek mensubu personeli Sosyal Güvenlik Denetmenleri/Yardımcılarıdır. Bu personelin yeni rejimde gerek hak ve yetkilerinin gerekse unvanlarının ne olacağı merak konusudur. Buna dair eldeki donelere bakarak ortaya umutsuz bir tablo koyulmaktadır. Zira kurumlara verilen taşrada uzman / uzman yardımcısı istihdam etme imkanı ve bu personele denetim/teftiş yetkisi verilmesi hükmü direkt olarak “Denetmenler, Taşra Uzmanı mı oluyor?” şeklinde yorumlanmış ve unvan değişikliği ile yetki kısıtlanmasına gidilebilir yorumlarının yapılmasına yol açmıştır.

Bu durumun vuku bulması durumunda ortaya çıkabilecek sonuç; 2200 ek göstergeli, kısmi denetim yetkili bir uzman personel haline gelmektir ki, bunun gerek mesleki huzur gerekse iş tatmini açısından götürülerinin getirilerinden fazla olacağı gerçeği söz konusu iken böyle bir uygulamanın yapılması çok rasyonel görünmemektedir. Yine de ihtimal dahilindedir ancak çok makûl bir seçenek değildir. 

Ancak şöyle bir gerçek vardır ki gerek Bakanlığın gerekse Kurumun taşra teşkilatı sil baştan yapılandırılacaktır. konuşulan duyumlardan birisi ise taşrada Grup Başkanlıkarı veya Bölge Müdürlükleri şeklinde teşkilatlanılarak Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nin de Müfettişlerin de bu başkanlık/müdürlüklerde istihdam edileceği ve bölgesel denetimin esas alınacağı hususudur. Bu durumda Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nin hak ettikleri 3600 Ek göstergeyi elde etmesi ve denetimin yerel menfi etkilerden arındırılması imkanı da söz konusu olacaktır. 

Bir diğer konuşulan ihtimal ise; yine benzer şekilde başkanlık/müdürlük altında Uzman / Uzman yardımcısı olarak  3600 ek gösterge ile yer alınacağı ve yine kararnameler ile Uzman / Uzman yardımcılarına verilen teftiş/denetim yetkisinin bu bağlamda kullanılacağıdır. Bu ihtimal de kuvvetli görülen ihtimallerden birisidir. 

Önümüzdeki günlerde taşra teşkilatının yapısı hakkında daha detaylı bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu gelişmeleri sizlerle TercihiniYap.net olarak paylaşmaya devam edeceğiz. 

Sürece dair FORUM başlığımız için Tıklayınız!

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı MESLEK TANITIMI için Tıklayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.