Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Mesleği

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı nedir? Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Sınavı nasıldır? KVK Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Detaylar meslek tanıtım çalışmamızda.

24.02.2018
A+
A-

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Mesleği

Bağlı bulundukları ilgili kurumlarda görev yapmaktadırlar. Kişisel verileri korumak günümüzde belki de en çok hassas olunan konulardan biridir. Bu nedenle kişisel verileri koruma uzman yardımcılarına çok iş düşmektedir.

24.03.2016 tarih 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuş ve kuruluş kanununda ilk dönem için 60 Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmişti. Bu meslek unvanı için 09.02.2018 tarihinde yönetmelik yayımlandı ve Uzman Yardımcılarının/Uzmanların çalışma esasları belirlendi. Keza mesleğe giriş koşulları ve meslek mensuplarının görev/yetkileri belirlendi. Bunlara dayanarak yazımızda mesleğe dair detayları irdeleyeceğiz.

Mesleğe Giriş;

Her şeyden evvel kurum ilk kez alım yapacağı için puan türü konusunda bir belirlilik söz konusu değildir. Ancak sınav konularına bakacak olursak özellikle Uluslararası İlişkiler ağırlıklı puan türlerinden bir tane belirlenmesini beklemek olasıdır.

Ayrıca Uzman yardımcılarının mevzuat ağırlıklı çalışacaklarını ve bir mevzuat uygulayıcısı kurum olduğunu düşünerek Hukuk ağırlıklı bir puanın da olması ciddi ihtimaldir. Buna ek olarak Kamu Yönetimi bazlı bir puan ile bir de dengeli puan türü olmasını beklemekteyiz. Tabi ki kurum hepimizi şaşırtarak çok daha fazla puan türü belirleyerek tüm kitleyi hedef edinebilir ya da sadece dengeli puan türü belirleyerek asıl ölçümü kendi sınavında gerçekleştirmek isteyebilir. 

10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle gelen ilanda belirlenmiş puan türleri şu şekildedir;

Hukuk Grubu; KPSS P4

İİBF Grubu; KPSS P33, KPSS P38

Mühendislik Grubu; KPSS P3

Mesleğe alınacak adaylar Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav ile karşı karşıyalar. Yazılı sınav kurumca, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM veya Üniversitelere yaptırılacaktır. 

Yazılı sınav Yazılı veya Test usûlünde yaptırılabilir. Her iki ihtimal de yönetmelikte belirtildiğinden kurumun bu noktada ne yönde hareket edeceği henüz belirli değildir. 

Yazılı sınava en fazla mesleğe girecek aday sayısının 20 katı kadar aday girebilecektir. 

Kurum yazılı sınava girebilecek olan adayların başvuru şartları arasında Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda en az C Seviyesine sahip olmaları gerektiğini yani 70 puanlarının olması gerektiğini belirtmektedir. 

Aynı şartlar izleyen ilan olan 3 Temmuz 2020 tarihli ilanda da korunmuştur. 

YAZILI Sınav aşağıdaki konulardan gerçekleştirilecektir;

Genel Kültür – Genel Yetenek (%30)

Alan Bilgisi; (%70)

HUKUK;

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Ceza Hukuku
Medeni Hukuk
Ticaret Hukuku
Borçlar Hukuku

İKTİSAT;

Mikro İktisat
Makro İktisat
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası İktisat

MALİYE;

Kamu Maliyesi
Türk Vergi Sistemi 

Personel Yönetimi

Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Kuruluşlar
Türk Dış Politikası
Siyasi Tarih

Yazılı sınavdan başarılı olabilmek için adayların en az 70 puan alması gerekmektedir.

Yazılı sınav sonuçları protokolün yapılacağı MEB, TODAİE, ÖSYM veya Üniversite tarafından en geç 45 gün içerisinde duyurulmak zorundadır!

Sözlü Sınav;

Sözlü sınava Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en fazla mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday katılabilecektir. 

Uzman Yardımcılığı Dönemi;

Mesleğe atanmaya hak kazanan adaylar meslekteki ilk 3 yıllarını Uzman Yardımcısı olarak geçirirler. Bunlardan ilk defa memurluğa atananlar; ilk yıl boyunca aday memur olarak görev yaparlar. 

Uzman Yardımcıları yardımcılık döneminde gerek kurumun yapısı, çalışma esasları hakkında gerekse mevzuat bilgisi ve tatbiki hakkında eğitime tâbi tutulurlar. 

Uzmanlığa Atanma, Tez, Yeterlik ve Yabancı Dil Koşulu

Uzman Yardımcılarının Uzmanlığa atanabilmeleri için, 3 yıllık süreyi doldurmalarının yanı sıra, tez yazmaları ve tezlerinin kabulü, yeterlik sınavında başarılı olmaları ve yabancı dil koşulunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Tez Aşaması;

Uzman Yardımcıları meslekteki ikinci yıllarının sonunda,  seçtikleri 3 tez konusundan kabul edileni hakkında tezlerini yazmaya başlarlar. 

Tez yazımı konunun kesinleşmesinin akabinde en geç bir yıl içerisinde tamamlanmalıdır. Bu süre içerisinde tezini tamamlayarak jüriye sunamayan uzman yardımcılarına 6 ayı aşmayacak şekilde ek süre verilir. 

Tez teslim edildikten sonra 2 ay içerisinde jüri tarafından incelenir ve kabul edilen tezin savunmasını ister. Sözlü savunmadan sonra tezin başarılı olması durumunda yardımcı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. 

Tezi başarısız kabul edilen uzman yardımcılarına 6 ayı aşmamak üzere ek bir süre verilir. Bu sürede tezi hazırlayamayan ya da hazırladığı tezi başarısız sayılan uzman yardımcısı, kurum içerisinde başka bir memuriyette görevlendirilir.

Yeterlik Sınavı;

Meslekte 3 yılını tamamlamış ve başarılı bir şekilde tezi kabul edilen Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.  Yeterlik sınavı yalnızca YAZILI olarak gerçekleştirilir. Ayrıca bir sözlü sınav yapılmaz. 

Yeterlik sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir. 

Sınavda başarılı olamayan adaylara bir yıl içerisinde bir kez daha sınav hakkı tanınır. 

İkinci hakkında da başarılı olamayan adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanır ve kurum içerisinde uygun başka bir memuriyet kadrosunda görev verilir.

Yabancı Dil Koşulu;

Kurum mesleğe girişte C seviyesinde yabancı dil yeterliği talep ettiği için bu koşul otomatik olarak sağlanmış olmaktadır. Ancak bu şartın olmadığı alımların yapılması durumunda meslek mensuplarının belirli süre içerisinde dil yeterliğini yerine getirmeleri şart olacaktır. Mesleğe giren uzman yardımcılarının Uzman olarak atanabilmesi için tez ve yeterlik sınavı koşullarını yerine getirmelerinin ardından yeterlik sınavından sonra en geç 2 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 70 puan (C Düzeyi) almaları gerekmektedir. Süresi içinde bu koşulu yerine getiremeyen uzman yardımcıları hakkında da yine Başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

 

Uzmanların Görev ve Sorumlulukları;

Kurumun politika ve hedefleri doğrultusunda incelemeler gerçekleştirmek.

Mevzuat kapsamında alınacak kurul kararları ile düzenlemeleri izlemek ve işlemlerin takibini yapmak.

Kurulun çalışma alanında ulusal ve uluslararası seminer, toplantı vb. konularda takipte bulunmak. 

Kurumun görev alanına giren mevzuat hakkında çalışmalar yapmak, uygulama önerilerinde bulunmak.

Uzmanların görevlerini daha net anlayabilmek için yeni kurulmuş olan bu kurumun ne iş yaptığına ayrı bir parantez açmak gerekli. O nedenle kurumun işlevinin ne olduğuna dair biraz bilgi verelim;

“Kurum 2016 yılında 6698 sayılı kanun ile kuruldu. Kurumun temel kurulma amacı; Özel Hayatın Gizliliği ve Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması amacıyla, kişilerin özel verilerinin korunmasını sağlamaktır. Bu anlamda kurulun en temel çalışma alanı veri korumasıdır. Bunun gerek, yurt içinde tüm üçüncü şahıslara karşı gerekse yurt dışı kaynaklara karşı korunması için gerekli kanuni ve gerektiğinde teknik önlemlerin alınması, gizliliğin ihlali halinde sorumluların belirlenmesi ve müeyyidelerin uygulanması anlamında kurum kilit bir rol üstlenecektir. 

Yaklaşık 2 senedir teşkilatlanmasını tamamlamakla ve fiziki koşullarını hazırlamakla meşgul olan kurumun artık özellikle uzman personel istihdam vakti gelmiştir. En kısa sürede kurum ilk dönem uzman yardımcılarını kuruma alarak aktif bir şekilde alanında çalışmalarını hızlandıracaktır.”

Özlük Hakları ve Diğer Hususlar;

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ankara’da kurulmuş bir kurumdur ve alınacak Uzman Yardımcılarının görev yerleri Ankara olacaktır. Merkez Uzmanı kapsamında olan meslek, 3600 ek göstergeye tabidir ve  mesleğe yeni giren bir uzman yardımcısı  7.500 TL maaş alacaktır. 

Kurum özellikle teknik alanda ve mevzuatın uyumlaştırılması noktasında yurt dışı ile ilintili çalışması mümkün olan bir kurumdur.  Bu alandaki gelişmelerin takibi, buna yönelik personel geliştirme düşüncesi ile meslek mensuplarının yurt dışına eğitim, seminer vs. şekillerde gönderilmesi mümkündür. Henüz uygulaması olmadığından gözlemden daha çok beklentimiz bu yöndedir.

Meslek farklı ve teknolojinin bu denli gelişip veri güvenliğinin her geçen gün önem kazanması dolayısıyla geleceği açık olan bir meslektir. Bu anlamda kendisini geliştirecek meslek mensuplarının daha iyi konumlara gelmesini beklemek olağandır. Çağı yakalamak anlamında gecikmeksizin aktif olarak çalışması gereken kurumun personeli de aynı şekilde çağı yakalarsa, farklı şekillerde kendisini gösterme imkanı bulacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. merve dedi ki:

    Hukuk içeriğinden emin misiniz? Başka biyerde yalnızca anayasa ve yazıyordu