Merkez Bankası Araştırmacı Alım İlanı

TCMB Araştırmacı Alım İlanıdır.

20.05.2017
A+
A-

Genel Bilgiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot
ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.
Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını
destekler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü
ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla
faaliyetlerini yürütmektedir.
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını
sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi ve uygulanacak para ve kur
politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır.
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğünün ana görevi, para, kredi ve sermaye piyasaları başta
olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin
edecek, finansal istikrarın sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamaktır.

Adaylarda Aranan Özellikler
 Belirtilen alanlarda lisans ya da yüksek lisans mezunu veya en geç 02.08.2017 tarihinde mezun olmak,
 01.01.1987 ve sonrasında doğmuş olmak (Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz),
 İleri düzeyde İngilizce bilmek,
 Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
 Matematiksel akıl yürütme yeteneği yüksek olmak,
 Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak,
 Problem çözme ve analiz yönleri güçlü olmak..

Görev Tanımı
 Para politikasının oluşturulması süreci ile ilgili her türlü veriyi toplamak ve derlemek,
 Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak verileri analiz etmek,
 Analiz ve tahminlerle ilgili rapor ve sunum hazırlamak,
 Ulusal ve uluslararası akademik yayınlar ile teknik gelişme ve uygulamaları takip etmek ve işe
aktarmak,
 Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu gibi iç ve dış yayınlara katkı sağlamak,
 Ekonomi gündemini izleyerek iş geliştirmek, olası gereksinim ve sorunları tespit edip çözüm önerileri
üretmek ve araştırma rotası belirlemek,
 Kıdemli ekonomist ve/veya ekonomistlerin koordinatörlüğünde araştırma projelerinde yer almak.

Alınacak Kişi Sayısı: 12
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü (10 kişi)
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü (2 kişi)
İdare Merkezi/Ankara
Son Başvuru Tarihi: 03.07.2017

Başvuru Koşulları
• En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim
Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, finans,
matematik veya istatistik bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans veya finansal matematik
alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya bu bölümlerde son dönem öğrencisi olmak (en
geç 2 Ağustos 2017 tarihine kadar mezun olduğunu gösterir belgeyi teslim etmesi şartıyla),
• 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya son
başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GMAT
sınavından en az 630 puan almış olmak,
• İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) den
az 85 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 102
puan almış olmak],
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları
taşımak;
– Türk vatandaşı olmak,
– Kamu haklarından yasaklı olmamak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak,
– Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak
beden ve ruh sağlığına sahip olmak,
– Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü
varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan
doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
Bilgilendirme
• Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar,
adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ
(sitesinde) ilan yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
2
ARAŞTIRMACI/2017
İşe Alım Süreci
• Yazılı meslek sınavı (22, 23 Temmuz 2017)
22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 09.00’da Mikroekonomi, aynı tarihte saat 13.30’da
Makroekonomi ve 23 Temmuz 2017 Pazar günü saat 09.00’da Ekonometri, aynı tarihte saat 13.30’da
Yazılı İktisadi Anlatım alanlarında 4 oturumda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı İktisadi
Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme ve
yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.
Her alandan yüz üzerinden en az altmış puan almak şartıyla yazılı meslek sınav sonucu altmış puan ve
üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.
• Test (1 Ağustos 2017)
Komisyon mülakatı öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi
amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek testler uygulanacaktır.
• Komisyon mülakatı (7-9 Ağustos 2017)
Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara
hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan
üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı
puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı
sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Başvuru
• Adaylar başvurularını 19.06.2017 tarihinden 03.07.2017 tarihi saat 17.30’a kadar
Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle
elektronik yolla yapacaklardır.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:
o Fotoğraf
o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya okuldan alınacak son dönem öğrencisi
olduğunu gösterir belge
o Sınav Sonuç Belgesi (ALES, GMAT veya GRE sonucu beyan edilmesi halinde)
o Yabancı Dil Belgesi (TOEFLveya E-YDS sonucu beyan edilmesi halinde)
o Özgeçmiş

Sınav Süreci için  Forum Sayfamıza Tıklayınız 

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.