Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Sınavı ve Maaşı Nasıldır?

Üst kurullar arasında önemli bir yere sahip olan Kamu İhale Kurumu'nun kariyer meslek alımı olan Kamu İhale Uzman Yardımcılığı sınavı, maaşı ve mesleği hakkında her şey.

MESLEK 03.04.2019, 13:56 11.01.2021, 00:14
Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Sınavı ve Maaşı Nasıldır?

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Nedir? 

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı, mensuplarının bir Üst Kurul olan Kamu İhale Kurumu birimlerinde görev yaptığı kariyer meslektir. Özlük hakları itibariyle Merkez Uzmanları'na denk durumdadır. Bu durum 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanana dek farklıydı. Özellikle maaş konusunda diğer uzman kadrolarından bir adım önde olan üst kurul uzmanları bu kararnamenin üzerine kurulduğu eşit işe eşit ücret ilkesi gereğince artık merkez uzmanlarına denk maaş almaktadırlar. 

Kamu İhale Kurumu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu'nun Ekli III Sayılı Cetvelinde düzenlenen bir Bağımsız İdari Otorite diğer bir deyişle bir üst kuruldur. Üst Kurullar belli bir alanda uzmanlaşma ve yalnızca uzmanlaştığı alanda görev yerine getirme işlevine sahip, özel bir yeri olan kuruluşlardır. Bu bağlamda personeli de özellikle kariyer meslek mensubu personeli de bu uzmanlaşmanın bir parçası, uzmanlaşma noktasında Kurumun asli unsurlarıdırlar. 

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek için adayları bekleyen toplam üç aşama bulunmaktadır. Adayların öncelikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu Sınavı'nda aşağıda belirtilen alanlar için, gerekli ve yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir;

Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri'nden mezun olmuş adaylar için; KPSS P4 puan türünden en az 80 puan.

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri'nden mezun olmuş olan adaylar içinse; KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P33 puan türlerinden en az 80 puan.

Adayların Kurum tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı sınava katılabilmeleri için bu puan türlerinden yeterli puanı almalarının yanı sıra mesleğe alınacak olan aday sayısının 20 katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir. Bu da her ne kadar başvuru taban puanı 80 dahi olsa, sayıya bağlı olarak daha yüksek taban puanların oluşabileceği anlamına gelmektedir. 

2018 yılında Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Uzman Yardımcılığı için; 2 kişi Hukuk Fakültesi mezunu adaylar arasından, 8 kişi de İİBF/SBF mezunu adaylar arasından olmak üzere toplam 18 kişilik ilana çıkmış, taban puanlar şu şekilde gerçekleşmiştir;

Hukuk Grubu; Sınava girmeye hak kazanan 40. adayın puanı; 88,04 
İİBF/SBF Grubu; Sınava girmeye hak kazanan 160. adayın puanı; 88,77 

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların Kurum tarafından gerçekleştirilecek olan yarışma sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu yarışma sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Yazılı sınav KLASİK usûlde ve aşağıdaki konulardan gerçekleştirilmektedir.
Adaylar beş alan grubundan birisi Özel veya Kamu Hukuku olmak üzere toplamda 3'ünü seçerek o alanlardan sorumlu olurlar. 

Sınav Konu Grupları;

1)Kamu Hukuku
-Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası 
-İdare Hukuku;
-İdari Yargı 
-Ceza Hukuku'nun Genel Hükümleri ile Devlete karşı işlenen suçlar bölümü.
-Ceza Usul Hukuku

2) Özel Hukuk
-Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) 
-Borçlar Hukuku
-Ticaret Hukuku'nun Ticari İşl. Hukuku, Kıymetli Evr. Huk. ve Şirketler Hukuku Kısımları 
-İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

3) İktisat
-Mikro İktisat
-Makro İktisat
-Uluslararası İktisat
-Türkiye Ekonomisi,

4) Maliye
-Kamu Maliyesi
-Maliye Politikası
-Bütçe
-Vergi Hukuku
-Türk Vergi Sistemi

5) İşletme ve Muhasebe
-Genel Muhasebe
-Maliyet Muhasebesi
-Mali Tablolar Analizi
-İşletme İktisadı

Adayların Yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için seçmiş oldukları alanların her birinden en az 60 Puan almaları, tüm derslerinin aritmetik ortalamasının ise en az 70 puan olması gerekmektedir.  Bu puan koşullarını sağlamış ve başarılı olmuş adaylardan mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday Sözlü Sınava girmeye hak kazanmaktadır.

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı

Sözlü sınav kurumca başarılı adaylar arasında gerçekleştirilir ve en az 70 puan alan ve mesleğe alınacak aday sayısınca sıralama elde eden adaylar mesleğe girmeye hak kazanırlar.

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

Yazılı ve Sözlü sınavları başarı ile geride bırakaran Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcısı olarak atanan adayları üç senelik bir Uzman Yardımcılığı süreci beklemektedir. Bu üç senelik süreçte, meslekte yeni olmanın yanı sıra ilk defa devlet memurluğu kadrolarına atanmış olanlar var ise onların ilk senesi aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanmış olan aday memurluk aşaması olacaktır. Bu adayların, adaylık hükümleri bir sene sonunda girecekleri aday memurluk sınavı ile kaldırılacaktır. 

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Dönemi;

Mesleğe yeni başlamış olan Kamu İhale Uzman Yardımcıları'nı başlangıçta temel eğitimler ile teorik, Kamu İhale Uzmanları refakatinde ise pratik bilgi edinecekleri bi yetişme süreci beklemektedir. Bu süreçte meslek mensupları hem kurumun temel yapı taşı olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ikincil mevzuatı öğrenirken hem de uygulamada görevlerini nasıl ifa etmeleri gerektiği konusunda yetiştirileceklerdir. 

Yetki Sınavı:

Meslekte on sekiz aylık süreyi doldurmuş olan Kamu İhale Uzman Yardımcıları kurum tarafından gerçekleştirilecek olan yetki sınavına katılırlar. Bu sınav adayların tek başlarına denetim gerçekleştirebilme ve bu denetimler neticesinde yaptırım önerebilme yetkinliklerini tasdik eder niteliktedir. Yetki sınavı kurum mevzuatı konularından oluşmaktadır. Adayların yetki sınavında başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Sınavda başarılı olamayan Kamu İhale Uzman Yardımcılarına bir kez daha sınav hakkı tanınmaktadır. Bu haklarında da başarılı olamayan adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. 

Yetki sınavını başarı ile geçtikten sonra bir buçuk yıl tek başlarına denetimler gerçekleştiren Kamu İhale Uzman Yardımcıları meslekteki üçüncü yıllarını doldurmaları ile birlikte yeterlik safhasına gelirler.

Kamu İhale Uzmanlığına Atanma Süreci

Uzmanlık Tezinin Hazırlanması

Uzman Yardımcılığında iki yılını doldurmuş olan adaylar, süreyi doldurmalarını takip eden on günlük süreç içerisinde tez konularını belirlerler. Belirlemiş oldukları ve kabul edilmiş olan konuda tezlerini bir yıl içerisinde hazırlayıp sunmak zorundadırlar. Şayet meslek mensupları bu süreç içerisinde tezlerini sunamazlarsa veya sunmuş oldukları tez yetersiz görülmüş ise kendilerine bir kereye mahsus olmak üzere en fazla altı aylık ilave süre tanınır. Yine tez sürecini tamamlayamaz veya başarılı bir tez sunamazlarsa kendileri hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. 

Adayın tezinin tez kurulunca yetersi/başarısız sayılması halinde adaylara 6 aylık ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı bir tez sunulamaz ise aday hakkında yine başarısızlık hükümleri uygulanır. 

Tezi başarılı kabul edilen adaylar tezlerinin Sözlü Savunmasını Yeterlik Sınavı'na girmeden evvel sınav komisyonu karşısında yapmak zorundadır. Bu aşama da kurul üyelerince puanlanacaktır.

Yeterlik Sınavı;

Aşağıdaki koşulları yerine getiren Uzman Yardımcıları sınava girmeye hak kazanırlar;

-Uzmanlık tezinin yeterli bulunması

-Meslekte en az 3 yıl geçirmiş olması.

-Her yıl olumlu sicil almış olması

-Katıldığı staj ve eğitimlerde başarılı olması

Yeterlik sınavı tezin sözlü savunmasının akabinde sözlü olarak gerçekleştirilir. Sözlü mülakat değerlendirilirken;

-Kurumun görev alanına giren mevzuat konuları 50 puan

-Adayın yetki alıp alamamış olma durumu 20 puan

-Tepki, muhakeme, kavrayış, ikna gibi konular 30 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 

Sözlü mülakatta başarılı sayılmak için en az 60 puan almak zorunludur. 

Adayların nihai Yeterlik Puanı; Tezin sözlü savunması ile Sözlü Mülakat puanlarının aritmetik ortalamasıdır, bu ortalamanın en az 70 puan olması durumunda adaylar başarılı sayılacaklardır.  Aksi halde haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yabancı Dil Koşulu

Yeterlik aşamasını başarılı bir şekilde geride bırakmış olan Kamu İhale Uzman Yardımcılarının, Kamu İhale Uzmanı olarak atanabilmeleri için, Yeterlik sürecini tamamlamalarını izleyen iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı'ndan en az C seviyesi yani 70 puan almaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil yeterliğini sağlayamayan adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacak ve bu adaylar Kamu İhale Kurumu içerisinde durumlarına uygun olan bir memuriyet kadrosunda görevlendirileceklerdir. 

Kamu İhale Uzmanları Ne İş Yapar?

Kamu İhale Uzmanların Görevleri;

Kamu İhale Uzmanları'nın asli görev alanları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ikincil mevzuatları kapsamında incelemeler gerçekleştirmektir. Bu görevleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

-İhale süreçlerinin başından sonuna kadar gerçekleştirilen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu ve bu hususlara dair yapılan ihbar ve iddiaları usûl ve esas açısından incelemek, buna dair bilgileri derleyip raporlar ile sonuca bağlamak

-İhale süreçlerinin hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek

-İhbar ve şikayet durumlarında, inceleme süresince ihalenin durdurulup durdurulmaması hakkında inceleme yaparak sonuca bağlamak

-Kurul kararlarının hukuki gerekçeli taslaklarını hazırlamak

-İnceledikleri ihale süreçlerinde suç teşkil eden bir durum olması halinde bu durumu yetkili makamlara iletmek hususunu amirlere bildirmek

-Mevzuata dair inceleme ve çalışmalar yapmak, mevzuat hazırlanması süreçlerinde yer almak

-İhale istatistiklerini oluşturmak, ihaleden yasaklama kararlarının muhataplarının sicillerini tutmak

-Alanları ile alakalı olarak toplantı, seminer ve eğitimlerde bulunmak

Kamu İhale Uzmanlarının Yetkileri;

-İhale mevzuatının uygulanmasını sağlamak

-Görev ve yetkilerini ifa ederken ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan bilgi almak

-İnceleme yaparken, her tür bilgi ve belgeyi incelemek, tetkik etmek.

Kamu İhale Uzmanları'nın Görev Yerleri

Kamu İhale Kurumu personeli ve dolayısıyla Uzman ve Uzman Yardımcıları da Kurumun merkezinin bulunduğu Ankara'da görev yapmaktadırlar. 

Kamu İhale Uzmanlığı / Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Maaşı ve Özlük Hakları

Kamu İhale Uzman Yardımcıları ve Uzmanları merkez uzmanları gibi 3600 ek göstergeye sahip olarak görevlerini yapmaktadırlar. 

Mesleğe Kamu İhale Uzman Yardımcısı olarak yeni başlayan bir meslek mensubunun 2021 yılı itibariyle maaşı yaklaşık olarak 7000 TL'dir. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası göreve başlamış ve yeterlik koşullarını sağlamış olan bir Kamu İhale Uzmanı ise 2021 yılı itibariyle yaklaşık olarak 8000 TL maaş almaktadır. 

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı ve diğer meslek sınavları hakkında soru sormak ve bilgi almak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19