SGK Denetmen Yardımcısı Nasıl Olunur Ne İş Yapar Maaşı Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası konusunda kilit noktada bulunan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları hakkında tüm detaylar.

MESLEK 14.01.2019, 22:00 12.04.2020, 13:58
SGK Denetmen Yardımcısı Nasıl Olunur Ne İş Yapar Maaşı Ne Kadar?

SGK Denetmen Yardımcılığı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilan ettiği koşullar ile alımı gerçekleştirilen ve SGK taşra teşkilatında görev yapan denetim personelidir. Yazımızda, SGK Denetmen Yardımcısı ne iş yapar? SGK Denetmen Yardımcısı nasıl olunur? SGK Denetmen Yardımcısı maaşı ne kadar? bunları detaylıca işleyeceğiz. 

SGK Denetmen Yardımcısı Nasıl Olunur?

SGK Denetmen Yardımcılığı Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından taşra teşkilatında denetimleri gerçekleştirmesi için istihdam edilen Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri mesleğe toplamda iki aşamalı bir alım süreci ile alınmaktadırlar. Adayların önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi'nden Kurumun alım ilanında duyurmuş olduğu puan türlerinden gerekli puanı almış olması, sonrasında ise bu puanlar ile başvuruda bulunarak Kurumca düzenlenecek sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış olması gerekmektedir. 

SGK Denetmen Yardımcılığı Alım Koşulları

SGK Denetmen Yardımcılığı alımı için adayların aşağıdaki koşullara sahip olmaları gerekmektedir;

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerince memuriyete dair temel koşulları taşımak. Bu koşullar şu şekildedir. Adayların;

1) Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.
2) Kanunun 40.maddesinde yer alan yaş koşullarına sahip olmaları gerekmektedir.
3) Kanunun 41.maddesinde yer alan öğrenim şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
4) Kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmektedir.
5) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilmiş olan süreler geçmiş bile olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş olan suçlar, irtikap suçu, zimmet suçu, dolandırıcılık suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, güveni kötüye kullanım suçu, sahtecilik suçu, hileli iflas suçu, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklı olarak mal varlığı aklamak ve kaçakçılık suçlarından herhangi biri sebebiyle mahkumiyet almamış olmaları gerekmektedir
6) Askerlik ile alakalarının olmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları ya da askerlik çağına gelmiş olsalar dahi askerlik görevlerini gerçekleştirmiş olmaları veya bu vazifelerini tecil ettirmiş olmaları veya yedek sınıfa ayrılmış olmaları gerekmektedir. 
7) Vazifelerini ifa etmelerine engel olacak seviyede akıl rahatsızlığı sahibi olmamaları gerekmektedir.
8) Güvenlik veya arşiv soruşturmalarının gerçekleştirilmiş olmaları gerekmektedir. 

-Adayların sözlü sınavın gerçekleştirildiği yılın ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. 

SGK Denetmen Yardımcılığı alımının ilk aşaması olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan adayların alması gereken puan türleri, en az kaç puan almaları gerektiği ve kaç katı kadar aday arasında yer almaları gerektiği hakkında bilgileri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz;

Alım Yapılacak Alan KPSS Puan Türleri Kaç Katı Aday Çağrılacağı
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakülteleri KPSS P23
KPSS P40
KPSS P42
KPSS P47
4 katı
Fakültelerin İstatistik, Matematik ve Aktüerya Bölümleri KPSS P13 4 katı

SGK Denetmen Yardımcılığı Başvuruları 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz koşulları sağlayan adaylar öncelikli olarak bir ön başvuru gerçekleştirmektedirler. Bu ön başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adayların yapacağı ön başvuru neticesinde mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir. İki grup bu sıralamada kendi içerisinde sıralanmakta ve ayrı taban puanlar belirlenmektedir. 

Son gerçekleştirilen 9. Promosyon SGK Denetmen Yardımcılığı alımında SBF/İİBF alanından 300 kişi, İstatistik/Matematik alanından 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişi alınacağı duyurulmuş, ilk gruptan 1200 kişi, ikinci gruptan ise 400 kişi sözlü mülakata katılmaya hak kazanmıştı. İİBF/SBF grubu için mülakata katılmaya hak kazanan 1200. adayın puanı, 84,28 puan, İstatistik/Matematik grubundan mülakata katılmaya hak kazanan 400. adayın puanı ise; 72,36 puan olarak gerçekleşmişti. 

SGK Denetmen Yardımcılığı Sözlü Mülakatı

SGK Denetmen Yardımcılığı ön başvuru süreci geride kaldıktan ve mülakata katılacak adaylar ile katılacak son adayın puanı duyurulduktan sonra sözlü mülakat tarihleri de adaylara duyurulur. Adaylar mülakatlara Ankara'da bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık binası ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü binalarında girmektedirler.  Sözlü mülakatlar gruplar için ayrı komisyonlarca gerçekleştirilmekte ve adaylara kendi alanlarına dair konulardan sorular yöneltilmektedir. İİBF/SBF mezunu olan adaylara sözlü mülakatta soru yöneltilecek konular şöyledir;

Alanlar Dersler
Hukuk Alanı -Anayasa Hukuku 
-İdare Hukuku
-İdari Yargılama Usul Hukuku 
-Borçlar Hukuku 
-Medeni Hukuk Dersi (Yalnızca Genel Hükümler, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku)
-Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku)
-İş Hukuku 
-Sosyal Güvenlik Hukuku 
İktisat Alanı -Mikro İktisat 
-Makro İktisat 
-İktisadi Analiz 
-İktisat Politikası 
-Para Teori ve Politikası 
-Uluslararası İktisat 
-Türkiye Ekonomisi 
-Güncel Ekonomik Problemler
Maliye Alanı -Maliye Teorisi 
-Kamu Gelirleri 
-Kamu Harcamaları 
-Bütçe 
-Maliye Politikası 
-Vergi Hukuku 
-Türk Vergi Sistemi 
Muhasebe Alanı -Genel Muhasebe 
-Mali Tablolar Analizi 

Matematik/İstatistik/Aktüerya alanından sözlü mülakata katılacak olan adaylara ise kendi mezuniyetlerine göre alan bilgisi soruları sorulmaktadır. Ayrıca tüm adaylara Kurumun yapısıyla alakalı sorular, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun temel ilkeleri hususlarında sorular ile güncel konulardan, genen kültür dahlinde sayılabilecek, edebiyat, sanat vs. alanlardan sorular yöneltilebilmektedir. 

Adayların sözlü mülakattan başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almış olmaları ve mesleğe alınacak aday sayısı kadar aday içerisinde yer almaları gerekmektedir. Bu kişiler başarılı asil olarak sözlü mülakatı kazanırken, bir miktar da yedek aday tespit edilmektedir. Başarılı yedek adaylar, başarılı asil adayların tercih sürecini bekleyeceklerdir. Şayet asil adayların tercihleri neticesinde boş kadro kalırsa, yedek adaylar için bir tercih süreci başlayacaktır. 

*2017 yılında meslek yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı mülakat sonuçlarının 30 gün içerisinde duyurulacağı hükme bağlanmıştır. İlgili düzenlemeyi incelemek için Tıklayınız!

SGK Denetmen Yardımcılığı İl Tercihleri

Mesleğe alınacak olan adayları bekleyen son aşama, Kurumca duyurulmuş olan kadrolar için tercih yapma sürecidir. Adaylar mesleğe alınacak aday sayısınca kadronun illere bölüştürülmesi sonucunda oluşan tabloya göre, il tercihlerini yapmaktadırlar. Bu dağılım, İİBF/SBF ve İstatistik/Matematik gruplarına aynı anda alım gerçekleştirilmesi durumunda; iki grup için ayrı ayrı belirlenmektedir. 

Adaylar belirlenmiş olan iller arasından tercih ettikleri illeri Kurumun tercih için oluşturmuş olduğu elektronik sistemde sıralayarak kaydedip yollayacaktır. Adayların 20 adet il tercih hakkı bulunmaktadır. 20 tercihinin tamamını doldurmuş olan adaylar için ek bir seçenek olarak "Kurumun re'sen yapacağı atamayı kabul ediyorum" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek, adayların 20 tercihinden hiçbirisine yerleşememesi durumunda, Kurumca boş kalan illerden birisine atanmak anlamına gelmektedir. Bu seçeneği açmamış ve tercihlerinden birisine yerleşememiş olan adaylar malesef boşta kalacak ve haklarını kaybedeceklerdir. Bu seçeneği açmak ihtiyaridir. Dileyen adaylar boşta kalma riskini göze alarak bu seçeneği işaretlemeyebilirler. 

Asil adayların yerleşmesi neticesinde boş kalan kadrolar Kurumca duyurulduktan sonra başarılı yedek adaylar için bir tercih süreci başlar. Yine benzer şekilde yedek adaylar asil adaylardan boş kalmış olan kadrolar arasından tercihlerini doldurarak sürece dahil olurlar. Onların da yerleşmesinin ardından süreç tamamlanmış olur. Şayet bu aşamada da boş kadro kalırsa, yeni bir tercih süreci olmayacaktır. 

SGK Denetmen Yardımcılarının Atanması

Tercihler ile birlikte görev yerleri belli olan adayların soruşturmalar neticesinde olur almaları durumunda, atama evrakı atandıkları İl Müdürlükleri'ne gönderilir. Böylece adaylar Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamaya hazırdır. 

SGK Denetmen Yardımcılarının Görev Yerleri

Mesleğe atanan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları ülkenin tüm kentlerinde yer alan İl Müdürlükleri'nde görev yapmaktadırlar. Meslek mensupları görevleri yönünden İl Müdürü'ne bağlıdır. Bir istisna olarak İstanbul İli'nde, kentin büyüklüğü ve iki yakanın özellikle denetim için birbiri arasında ulaşımın zorluğu göz önünde tutularak Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları İl Müdürlüğü dışında, Sosyal Güvenlik Merkezleri'nde görev yapmaktadırlar. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Dönemi

Mesleğe adım atan adaylar ilk etapta Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamaktadırlar. Bu sürece ilk kez devlet memuru sıfatıyla atanan adaylar ayrıca Aday Memur olarak görevlerini sürdürürler. Aday memurluk süreci içerisinde olan meslek mensupları bir yıl sonunda bir aday memurluk eğitimi ve aday memurluk sınavına katılırlar. Bu süreci başarı ile tamamlayanlar yemin ederler ve asaletleri tasdik edilir. Bu bir senelik periyotta tabi ki Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı görevlerini de ifa etmektedirler.

Toplamda üç senelik bir yetiştirilme sürecine dahil olan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları'nın bu yetiştirme süreçlerinin ilk senesi teorik, sonraki iki senesi ise tatbikî mahiyettedir. İlk senesinde herhangi bir denetim yetkisi bulunmayan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları en az iki adet eğitim sürecinden geçerler. 

Bu eğitimlerin ilki Temel Hazırlayıcı Eğitim'dir ve üç hafta sürmektedir. Yeni başlayan Denetmen Yardımcılarının hepsine aynı yerde verilmektedir. 

İkinci eğitim ise Denetmen Yardımcıları'nın meslekteki ilk yıllarını doldurmalarına yakın dönemde gerçekleştirilen Yetki Sınavı eğitimidir. Bu eğitim evvelki yıllarda yaklaşık 10 günlük bir sürede Temel Hazırlayıcı Eğitim gibi fiziki bir mekanda ve canlı olarak yapılmaktaydı. Ancak son dönemde gerçekleştirilen Yetki Sınavı eğitimi, Müdürlüklerde yer alan tele-konferans salonlarında, uzaktan eğitim biçiminde yapılmıştır. Yeni dönemde de tasarruf tedbirleri ön planda olursa, eğitimlerin bu şekilde sürmesi mümkündür.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı'nın ilk senesi yukarıda da belirttiğimiz gibi teorik bir yetiştirme ile geçmektedir. Kurumun verdiği eğitimlerin yanı sıra meslek mensuplar birer Sosyal Güvenlik Denetmeni'nin refakatinde yerinde de yetiştirilmektedir. Bu süreçte Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları, meslekte ifa edecekleri görevleri, denetim ve iş çeşitlerini, yazışma kural ve kaidelerini öğrenmenin yanında, meslekteki altıncı aylarından itibaren refakatinde bulundukları Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile birlikte denetimlere çıkarak, soruşturmaları birlikte yürüterek, tutanak tutmayı, denetim adabını, ifade alma tekniklerini ve diğer mesleki becerileri de kazanmaktadırlar. Refakatinde oldukları Denetmenlerin raporlarının hazırlanmasında da görev alarak bir denetimin nasıl nihayete erdirildiği konusunda uygulamalı olarak yetişmeye başlarlar. 

SGK Denetmen Yardımcılığı Yetki Sınavı

Meslekte bir seneyi fiilen dolduran Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları bu sürenin sonunda Kurumca belirlenen tarihte yetki sınavına girmektedirler. Yapılan sınav neticesinde başarılı olan meslek mensupları tek başlarına denetim gerçekleştirme ve bu denetimleri sonuca bağlama yetkisine sahip olmaktadırlar. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yetki Sınavı yalnızca yazılı olarak Ankara'da gerçekleştirilmektedir. Sınav test usûlünde yapılmakta ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

Dersler Soru Sayıları
Tüm Kurum Mevzuatı  70 soru
Muhasebe Alanı
-Genel Muhasebe Dersi
-Mali Tablolar Analizi Dersi
-5018 Sayılı Kanun
-Kurum Muhasebesi
20 soru
Hukuk Alanı
-Borçlar Hukuku Dersi
-İcra-İflas Hukuku Dersi
-6183 Sayılı Kanun

-İdare Hukuku ve İYUK Dersleri
-Medeni Hukuk
-Harcırah Kanunu
-657 Sayılı Kanun
-Vergi Hukuku Dersi
-Ticaret Hukuku Dersi
-İş Hukuku Dersi
10 soru

Denetmen Yardımcılarının sınavda başarılı olabilmeleri için en az 60 puan almaları gerekmektedir. Aksi halde tek başlarına denetim gerçekleştirme imkanları olmayacaktır. Başarısız olanlarınsa sonraki dönem ile birlikte yetki sınavına katılma hakları bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Süreci

Yetki aldıktan sonra 2 sene boyunca tek başına denetimler gerçekleştiren Yetkili Denetmen Yardımcıları meslekte üç seneyi doldurduktan sonra Yeterlik Sınavına girmek durumundadırlar. Yeterlik sınavı yetki sınavından farklı olarak iki aşamaya sahiptir. Yazılı ve Sözlü olarak gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavının yazılı bölümü yine yukarıdaki tabloda yer alan yetki sınavı konuları ile aynı konulardan gerçekleştirilmektedir. Farklı olarak yeterlik sınavının yazılı bölümü çoktan seçmeli sorularla birlikte, boşluk doldurma soruları ve klasik soruları da içermektedir. Yazılı sınavda yine 70 puan alarak başarılı olan meslek mensupları Kurumca gerçekleştirilecek sözlü mülakata katılırlar. Bu aşamada da başarılı olanlar Kurumca duyurulmuş olan iller arasında tercih yaparlar. Bu tercih süreci de yukarıda etraflıca değindiğimiz ilk atama tercih sürecine benzer şekilde işlemektedir. Farklı olarak kişiler her halukarda boş bir kadroya re'sen atanmaktadırlar, bu konuda ihtiyarilik söz konusu değildir. 

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Ne İş Yapar?

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları meslekte aşağıdaki işleri yapmaktadırlar;

-Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

Bu konuda Kuruma gelen ihbar ve şikayetleri değerlendiren meslek mensupları yerel denetim yaparak şikayetleri sonuca bağlamaktadırlar. Tutulan tutanak konu ile alakalı müeyyide uygulanması konusunda esastır. Kayıt dışı istihdam kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, kişinin sigortası hiç yapılmamış olabilir, ayda çalıştığı gün sayısından daha az bildirim söz konusu olabilir veya aldığı ücretten daha düşük bir prime esas kazanç bildiriliyor olabilir. Her üç seçenek de kayıt dışı olarak nitelendirilmektedir.

-Sahte İşyeri ve Sahte Sigortalılık

Bu alanda hiç olmayan paravan bir işyerinden bildirim veya bir işyeri fiilen olmasına rağmen orada hiç çalışmayan birinin, para veya bir başka menfaat karşılığında hizmetlerinin bildirilmesi durumudur. Genel olarak bu incelemeler işyerinin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesiyle ve bordro tanıklarının ifadeleriyle sonuçlandırılır. Bu incelemeler sonunda kişilerin hizmetleri silinmekte, yararlandığı sağlık giderleri geri alınmakta, emekli olmuşsa emekliliği gün sayısına göre iptal edilebilmektedir. 

Boşanılan Eş ile Birlikte Yaşama

Eşi veya babasından kalan gelir/aylık bulunan kız çocukları veya eşlerin normal şartlarda evlenmeleri ile bu gelirler/aylıklar kesilir. Kişiler aslında fiilen eşinden ayrılmaksızın, resmi boşanma yaparak bu haklarından faydalanmaya devam eder. Bunun tespiti SG Denetmenlerince yapılmaktadır. 

Gelir Tespitleri

Kurumdan gelir/aylık almak isteyen hak sahiplerinin gelir durumları hakkında araştırma yapılması işidir. 

Bina İnşaatları

Kişi veya firmaların yaptıkları inşaatların ne oranda ve hangi yapı sınıfında ikmal edildiğinin araştırılmasıdır. 

İş Kazaları

Sigortası olmayan bir çalışanın kaza geçirmesi durumunda, durumun iş kazası olup olmadığının tespiti işidir.

OSGB ve Eğitim Kurumu Denetimleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu ve iş sağlığı - güvenliği alanında sektörlere profesyonel destek sağlayan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nin ve yine bu alanda eğitimleri sağlayan eğitim kurumlarının yıllık rutin denetimleri Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

SG Denetmenleri Özlük Hakları ve Maaşı

Meslek mensupları 2200 ek gösterge ile görev yapmaktadırlar. Mesleğe yeni başlayan bir meslek mensubu 2020 yılı itibariyle ek ödemeler hariç yaklaşık 5050 TL almaktadır. 3 sene sonunda yeterliği vermiş ve denetmen olmuş bir meslek mensubu ise yaklaşık 5500 TL maaş almaktadır. (BES kesintisi olmaksızın)

SGK Denetmen Yardımcılığı ve diğer tüm alımlar ile ilgili soru sormak ve istişare etmek için FORUM Sayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
-1
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20