Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı Mesleği ve Maaşı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın istihdam edeceği kariyer meslek personeli olan Strateji ve Bütçe Uzmanları ne iş yapar?

MESLEK 20.01.2019, 00:06 12.03.2020, 23:23
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı Mesleği ve Maaşı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı nedir? Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman? Tüm bu detayları yazımızda bulabilirsiniz.

24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurulmuştur. Kurulan başkanlığın istihdam edeceği personellerin unvanları ve sayısı ilgili kararnamede yayımlanmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı; 6, 7, 8 ve 9. derece kadrolara atanmak üzere toplam 100 Uzman Yardımcısı kadrosuna sahiptir. İlga edilen Kalkınma Bakanlığı yerine ikame edilmiş bir kurum olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı bir anlamda eski Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışma mantığına geri döndürülmüş, bu doğrultuda görev yapması planlanmış bir kurumdur.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Alımı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımının nasıl gerçekleştirileceği konusunda henüz bir netlik söz konusu değil ancak Cumhurbaşkanlığı bu konuda örnek teşkil edebilecek bir alım ilanı verildi; Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı. Kurulan Başkanlıklar arasında ilk alıma çıkan yer olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı alımı Strateji ve Bütçe Başkanlığı alımı hakkında da bize fikir verebilecek niteliktedir.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Koşulları

-657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde bulunan genel koşullara sahip olmak. Bu koşullar şöyledir;

1) Türk Vatandaşı olmak
2) 40.maddede yer verilmiş olan yaş koşullarına sahip olmak.
3) 41. maddede yer verilmiş olan öğrenim şartlarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrum edilmemiş olmak.
5) Türk Ceza Kanunu'nun elli üçüncü maddesinde belirtilmiş süreler geride bırakılmış olsa bile kasıtlı işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl ve daha uzun süreli hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar ile Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm edilmemiş bulunmak.
6) Askerlikle alakasız olmak, askerlik çağına gelmemek veya askerlik çağına gelinmişse bile askerlik görevini yapmış veya bu görevi tecil ettirmiş olmak veya yedeğe alınmış olmak.
7) Görevi yerine getirmeye mani olacak seviyede akıl rahatsızlığı olmamak.
8) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

- Başvuruda bulunacak olanların sınavın gerçekleştirileceği yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmaları gerekmektedir.

- Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımı aşağıdaki alanlar için gerçekleştirilebilecektir;

Hukuk Fakültesi Mezunları
Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları
İktisat Fakültesi Mezunları
İşletme Fakültesi Mezunları
Mühendislik Fakültesi / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Fakültesi Mezunları
Fen ve Edebiyat Fakültesi Mezunları
Ziraat Fakültesi Mezunları

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı için adayların yukarıdaki fakültelerden mezun durumda olmaları ve Başkanlığın ilan edeceği KPSS puan türünden ve Yabancı Dil Sınavı'ndan yine Başkanlıkça belirtilen seviyede puan almış olmaları gerekecektir.

Gerçekleştirilen ilk promosyon uzman yardımcılığı alımında bölümlere göre istenen puan türleri şu şekildedir;

>Hukuk Fakültesi - 4 kişi - 80 kişi - KPSS P4
>İktisat - 20 kişi - 400 kişi - KPSS P14
>Kamu Yönetimi - 3 kişi - 60 kişi - KPSS P29
>Uluslararası İlişkiler - 2 kişi - 40 kişi - KPSS P34
>Sosyoloji - 2 kişi - 40 kişi - KPSS P1
>İstatistik - 3 kişi - 60 kişi- KPSS P12
>İnşaat Mühendisliği - 2 kişi - 40 kişi- KPSS P1
>Bilgisayar Mühendisliği - 2 kişi - 40 kişi- KPSS P1
>Endüstri Mühendisliği - 7 kişi - 140 kişi- KPSS P1
>Şehir ve Bölge Planlama - 1 kişi - 20 kişi- KPSS P1

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımının yayımlanmış olan Uzmanlık Yönetmeliğinde yer alan bilgiler çerçevesinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesini bekliyoruz;

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı puan koşullarını yakalayarak sınava girmeye hak kazanan adaylar; Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılacaklardır. Bu aşama Kurumun çalışma alanına, adayların mezun oldukları alandaki bilgi ve becerilerine yönelik olacaktır. Çoktan seçmeli usûlde yapılmasını beklediğimiz bu alanda başarılı olmak için adayların yine en az 70 puan almaları ve mesleğe alınacak aday sayısının en az 4 katı kadar aday arasında yer almaları gerekecektir. Bu başarı koşullarını sağlayan adaylar mesleğe girişte son aşama olan sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaklardır.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı; mesleğe alım yapılacak bölümlerin mezuniyet alanlarına dair toplam 40 alan bilgisi sorusu, tüm bölümler için de 10 İktisat sorusu şeklinde yapılmaktadır. İktisat bölümü mezunu olan adaylar içinse tüm sınav İktisat sorularından oluşacaktır.

Yazılı sınav puanlarının hesaplanmasında %80 alan bilgisi sorularının ağırlığı, %20 ise İktisat alanının ağırlığı baz alınacaktır. Bu ağırlıklandırma İktisat bölümünden girecek olan adaylar için %100 alan bilgisi şeklindedir.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatı

Yazılı sınav aşamasını başarı ile geride bırakan adaylar Başkanlıkça gerçekleştirilecek olan sözlü mülakata katılacaklardır. Bu aşamada adaylara Başkanlığın görev alanı ile ilgili sorular ile alan bilgileri ve genel kültürlerine yönelik sorular sorulacaktır.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Dönemi

Mesleğe atanan adayları 3 yıl sürecek bir uzman yardımcılığı dönemi beklemektedir. Bu üç yıllık süreçte meslek mensupları uzman olana dek yetiştirilecek ve Başkanlığın içerisinde görev yaptıkları birime göre iş öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu üç yıllık yardımcılık döneminde, ilk kez devlet memuru olarak atanan adaylar için ilk yıl aday memurluk dönemi olacaktır. Bu adaylar bu bir yılın sonunda aday memurluk eğitimi ve aday memurluk sınavlarına katılacak ve başarılı olmaları durumunda asil memur olacaklardır.

Üç yıllık dönemin sonunda Uzman Yardımcılarının Uzman olabilmeleri için bir dizi koşulu yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar Uzmanlık Tezi hazırlanması, Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak ve Yabancı Dil Sınavı'ndan yeterli puanı almaktır.

Tez Hazırlanması

Meslekte iki yılını doldurmuş olan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları belirleyecekleri ve tez kurulunca kabul edilen bir konuda, konu tespitinden itibaren bir yıllık süre içerisinde uzmanlık tezlerini tamamlamak durumundadırlar. Bu süre zarfında tezlerini tamamlayamayan veya tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcılarına bir defaya mahsus olmak üzere 6 aylık ilave bir süre tanınacak, bu süre içerisinde de yeterli bir tez hazırlayamamaları durumunda haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yeterlik Sınavı

Tezlerini başarı ile sunan uzman yardımcılarının geçmesi gereken ikinci aşama yeterlik sınavıdır. Meslekte üç yılını tamamlamış meslek mensupları için gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavında uzman yardımcılarına meslek ile alakalı konulardan sorular yöneltilecek ve başarılı olmak için adayların en az 70 puan almaları gerekecektir. Başarılı olamayan uzman yardımcılarına bir sene içerisinde gerçekleştirilmek üzere bir ek sınav hakkı tanınacak, bu haklarında da başarılı olamayan uzman yardımcıları ile ilgili olarak başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yabancı Dil Koşulu

Uzmanlık tezlerini başarı ile sunan ve yeterlik sınavını da başarıyla geride bırakan meslek mensuplarının Strateji ve Bütçe Uzmanı olarak atamalarının yapılabilmesi için geride bırakmaları gereken son aşama, yabancı dil koşuludur. Yeterlik sınavının ardından meslek mensuplarının iki sene içerisinde; ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS'den en az C seviyesi yani 70 puan ya da denk kabul edilen uluslararası dil sınavlarının birisinden dengi bir puan almaları gerekmektedir. Bu koşulu yerine getiremeyen meslek mensupları hakkında, tez ve yeterlik koşullarını yerine getirmiş olsalar dahi başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yukarıdaki üç koşuldan birisini yerine getiremeyen adaylar hakkında uygulanacak başarısızlık hükmü gereği, Kurum içerisinde uygun bir memuriyet kadrosunda görev verilecektir.

https://www.tercihiniyap.net/images/upload/cb.jpg

Strateji ve Bütçe Uzmanları'nın Görevleri

Strateji ve Bütçe Uzmanları mesleğe başladıklarında Başkanlık içerisindeki birimlerde görevlendirilir ve bu birimlerle alakalı işlerde uzmanlaşarak görev ifa ederler. Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır;

Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü

Bütçe Genel Müdürlüğü

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü

*İSEDAK: İslam İşbirliği Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

Strateji ve Bütçe Uzmanları yukarıda sıralanan hizmet birimleri içerisinde görevlendirildikten sonra bu birimlerin alakadar olduğu alanlara dair mevzuat çalışmalarında aktif olarak rol alır ve yine aynı alanlarda gerçekleştirilen konferans, toplantı ve seminerlerde bulunurlar. Çalışma alanlarına dair güncel olan ne varsa bunların takibini yaparlar ve gerekli gördükleri hususlarda birim amirlerine çalışmaların daha verimli hale gelmesi adına önerilerde bulunurlar.

Örneğin; Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün görev alanında bulunan;

Temel makro plan ve programın hazırlanmasında esas alınacak tahminleri dönemsel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Politikaları Kurulu'nın görüşleri alınarak hazırlanması sürecinde, bu hazırlığı yürütecek ve metinleşmesinde rol alacak personel birimdeki uzman personel olacaktır.

Diğer birimlerin de kendilerine verilen görevlerini yerine getirmesinde en kilit rol Strateji ve Bütçe Uzmanları ile Uzman Yardımcılarında olacaktır.

Tüm hizmet birimlerini görevlerinin ve Başkanlığın diğer çalışma alanlarının yer aldığı; 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metnini incelemek için Tıklayınız!

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları / Uzmanlarının Görev Yerleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları ile Uzmanları Başkanlıkta bulunan hizmet birimlerinde görevlendirileceklerdir. Başkanlığın merkezi Ankara'dır ve uzman yardımcıları ile uzmanların çalışma yerleri de Ankara olacaktır.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Uzman İstihdamı başlıklı 24. maddesinde; "Uzman personelin özlük hakları bakımından Adalet Uzmanları ve Uzman Yardımcılarına denk olduğu" hükmü yer almaktadır.

Bu anlamda bir merkez uzmanlığı kadrosu olan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı kadrosu ek 3600 ek göstergeye sahiptir. Diğer Uzmanlık kadroları ile Uzman Yardımcılığı'nın temelde ne olduğunu incelediğimiz; UZMANLIK Unvan Tanıtımı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

Yine Merkez Uzmanlıkları'nın tüm özlük hakları bakımından denk tutulduğu; Adalet Uzman Yardımcılığı MESLEK TANITIMI'nı incelemek için Tıklayınız!

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Maaşı

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları merkezde yer alan diğer Uzman Yardımcılıkları ile aynı maaşa sahip olacaktır. Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan bir kişi 2020 yılı itibariyle ek ödemeler hariç yaklaşık olarak 6100 Türk Lirası maaş alacaktır. Uzman olarak göreve başlamış olan kişilerde ise bu rakam 2020 yılı itibariyle 6950 Türk Lirası'dır.

Strateji ve Bütçe Uzmanlığı ve diğer Kariyer Sınavları hakkında bilgi almak ve fikir sunmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
9
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12
Günün Karikatürü Tümü