Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı Mesleği ve Maaşı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın istihdam edeceği kariyer meslek personeli olan Strateji ve Bütçe Uzmanları ne iş yapar?

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı Mesleği ve Maaşı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı nedir? Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman? Tüm bu detayları yazımızda bulabilirsiniz.

24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurulmuştur. Kurulan başkanlığın istihdam edeceği personellerin unvanları ve sayısı ilgili kararnamede yayımlanmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı; 6, 7, 8 ve 9. derece kadrolara atanmak üzere toplam 100 Uzman Yardımcısı kadrosuna sahiptir. İlga edilen Kalkınma Bakanlığı yerine ikame edilmiş bir kurum olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı bir anlamda eski Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışma mantığına geri döndürülmüş, bu doğrultuda görev yapması planlanmış bir kurumdur. 

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Alımı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımının nasıl gerçekleştirileceği konusunda henüz bir netlik söz konusu değil ancak Cumhurbaşkanlığı bu konuda örnek teşkil edebilecek bir alım ilanı verildi; Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı. Kurulan Başkanlıklar arasında ilk alıma çıkan yer olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı alımı Strateji ve Bütçe Başkanlığı alımı hakkında da bize fikir verebilecek niteliktedir. 

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Koşulları

-657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde bulunan genel koşullara sahip olmak. Bu koşullar şöyledir;

1) Türk Vatandaşı olmak
2) 40.maddede yer verilmiş olan yaş koşullarına sahip olmak.
3) 41. maddede yer verilmiş olan öğrenim şartlarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrum edilmemiş olmak.
5) Türk Ceza Kanunu'nun elli üçüncü maddesinde belirtilmiş süreler geride bırakılmış olsa bile kasıtlı işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl ve daha uzun süreli hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile  devletin güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar ile Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm edilmemiş bulunmak.
6) Askerlikle alakasız olmak, askerlik çağına gelmemek veya askerlik çağına gelinmişse bile askerlik görevini yapmış veya bu görevi tecil ettirmiş olmak veya yedeğe alınmış olmak.
7) Görevi yerine getirmeye mani olacak seviyede akıl rahatsızlığı olmamak.
8) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak. 

- Başvuruda bulunacak olanların sınavın gerçekleştirileceği yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmaları gerekmektedir.

- Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımının hangi alanlar için gerçekleştirileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda gelişmeler oldukça yazımızı güncelleyeceğiz. 

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımının da İletişim Uzman Yardımcılığı ile aynı usulleri izlemesi durumunda üç aşamalı bir alım olmasını beklemekteyiz. Bu muhtemel aşamaları tek tek ele alalım.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Ön Eleme Sınavı

Bu aşamada adaylara Genel Yetenek, Genel Kültür ve Yabancı Dil alanlarının yanı sıra Başkanlığın çalışma alanı olan Bütçe konusundan sorular gelebilir. Sınavın 100 soruluk bir sınav olması durumunda dağılımın İletişim Uzman Yardımcılığı'ndaki gibi olacağını varsayar isek aşağıdaki şekilde olmasını bekleyebiliriz;

Alanlar Soru Sayıları
Genel Yetenek Alanı
-Türkçe Testi
-Matematik Testi
30 soru
Genel Kültür Alanı
-Hukukun Temel Kavramları
-Uluslararası Kurumlar ve Kuruluşlar
-Güncel Gelişmeler
-Coğrafya
-Tarih
15 soru
Mevzuat Alanı
-13 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
-Devlet Memurları Kanunu'nun Genel Hükümleri
-Temel Hak ve Hürriyetler
15 soru
Alan Bilgisi 
-Bütçe
10 soru
Yabanci Dil Bilgisi 30 soru

Bu dağılım ile gerçekleştirilecek olan Ön Eleme Sınavı'nda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları ve Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı mesleğine alınacak olan aday sayısının 20 katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlayarak sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı ön eleme sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama olan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılacaklardır. Bu aşama Kurumun çalışma alanına, adayların mezun oldukları alandaki bilgi ve becerilerine yönelik olacaktır. Klasik usûlde yapılmasını beklediğimiz bu alanda başarılı olmak için adayların yine en az 70 puan almaları ve mesleğe alınacak aday sayısının en az 4 katı kadar aday arasında yer almaları gerekecektir. Bu başarı koşullarını sağlayan adaylar mesleğe girişte üçüncü ve son aşama olan sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaklardır. 

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatı

İki aşamayı başarı ile geride bırakan adaylar Başkanlıkça gerçekleştirilecek olan sözlü mülakata katılacaklardır. Bu aşamada adaylara Başkanlığın görev alanı ile ilgili sorular ile alan bilgileri ve genel kültürlerine yönelik sorular sorulacaktır. 

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Dönemi

Mesleğe atanan adayları 3 yıl sürecek bir uzman yardımcılığı dönemi beklemektedir. Bu üç yıllık süreçte meslek mensupları uzman olana dek yetiştirilecek ve Başkanlığın içerisinde görev yaptıkları birime göre iş öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu üç yıllık yardımcılık döneminde, ilk kez devlet memuru olarak atanan adaylar için ilk yıl aday memurluk dönemi olacaktır. Bu adaylar bu bir yılın sonunda aday memurluk eğitimi ve aday memurluk sınavlarına katılacak ve başarılı olmaları durumunda asil memur olacaklardır. 

Üç yıllık dönemin sonunda Uzman Yardımcılarının Uzman olabilmeleri için bir dizi koşulu yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar Uzmanlık Tezi hazırlanması, Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak ve Yabancı Dil Sınavı'ndan yeterli puanı almaktır.

Tez Hazırlanması

Meslekte iki yılını doldurmuş olan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları belirleyecekleri ve tez kurulunca kabul edilen bir konuda, konu tespitinden itibaren bir yıllık süre içerisinde uzmanlık tezlerini tamamlamak durumundadırlar. Bu süre zarfında tezlerini tamamlayamayan veya tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcılarına bir defaya mahsus olmak üzere 6 aylık ilave bir süre tanınacak, bu süre içerisinde de yeterli bir tez hazırlayamamaları durumunda haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yeterlik Sınavı

Tezlerini başarı ile sunan uzman yardımcılarının geçmesi gereken ikinci aşama yeterlik sınavıdır. Meslekte üç yılını tamamlamış meslek mensupları için gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavında uzman yardımcılarına meslek ile alakalı konulardan sorular yöneltilecek ve başarılı olmak için adayların en az 70 puan almaları gerekecektir. Başarılı olamayan uzman yardımcılarına bir sene içerisinde gerçekleştirilmek üzere bir ek sınav hakkı tanınacak, bu haklarında da başarılı olamayan uzman yardımcıları ile ilgili olarak başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yabancı Dil Koşulu

Uzmanlık tezlerini başarı ile sunan ve yeterlik sınavını da başarıyla geride bırakan meslek mensuplarının Strateji ve Bütçe Uzmanı olarak atamalarının yapılabilmesi için geride bırakmaları gereken son aşama, yabancı dil koşuludur. Yeterlik sınavının ardından meslek mensuplarının iki sene içerisinde; ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS'den en az C seviyesi yani 70 puan ya da denk kabul edilen uluslararası dil sınavlarının birisinden dengi bir puan almaları gerekmektedir. Bu koşulu yerine getiremeyen meslek mensupları hakkında, tez ve yeterlik koşullarını yerine getirmiş olsalar dahi başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. 

Yukarıdaki üç koşuldan birisini yerine getiremeyen adaylar hakkında uygulanacak başarısızlık hükmü gereği, Kurum içerisinde uygun bir memuriyet kadrosunda görev verilecektir.

Strateji ve Bütçe Uzmanları'nın Görevleri

Strateji ve Bütçe Uzmanları mesleğe başladıklarında Başkanlık içerisindeki birimlerde görevlendirilir ve bu birimlerle alakalı işlerde uzmanlaşarak görev ifa ederler. Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır;

Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
Bütçe Genel Müdürlüğü
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü

*İSEDAK: İslam İşbirliği Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

Strateji ve Bütçe Uzmanları yukarıda sıralanan hizmet birimleri içerisinde görevlendirildikten sonra bu birimlerin alakadar olduğu alanlara dair mevzuat çalışmalarında aktif olarak rol alır ve yine aynı alanlarda gerçekleştirilen konferans, toplantı ve seminerlerde bulunurlar. Çalışma alanlarına dair güncel olan ne varsa bunların takibini yaparlar ve gerekli gördükleri hususlarda birim amirlerine çalışmaların daha verimli hale gelmesi adına önerilerde bulunurlar. 

Örneğin; Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün görev alanında bulunan;

Temel makro plan ve programın hazırlanmasında esas alınacak tahminleri dönemsel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Politikaları Kurulu'nın görüşleri alınarak hazırlanması sürecinde, bu hazırlığı yürütecek ve metinleşmesinde rol alacak personel birimdeki uzman personel olacaktır. 

Diğer birimlerin de kendilerine verilen görevlerini yerine getirmesinde en kilit rol Strateji ve Bütçe Uzmanları ile Uzman Yardımcılarında olacaktır. 

Tüm hizmet birimlerini görevlerinin ve Başkanlığın diğer çalışma alanlarının yer aldığı; 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metnini incelemek için Tıklayınız!

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları / Uzmanlarının Görev Yerleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları ile Uzmanları Başkanlıkta bulunan hizmet birimlerinde görevlendirileceklerdir. Başkanlığın merkezi Ankara'dır ve uzman yardımcıları ile uzmanların çalışma yerleri de Ankara olacaktır. 

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları 

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Uzman İstihdamı başlıklı 24. maddesinde; "Uzman personelin özlük hakları bakımından Adalet Uzmanları ve Uzman Yardımcılarına denk olduğu" hükmü yer almaktadır.

Bu anlamda bir merkez uzmanlığı kadrosu olan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı kadrosu ek 3600 ek göstergeye sahiptir. Diğer Uzmanlık kadroları ile Uzman Yardımcılığı'nın temelde ne olduğunu incelediğimiz; UZMANLIK Unvan Tanıtımı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

Yine Merkez Uzmanlıkları'nın tüm özlük hakları bakımından denk tutulduğu; Adalet Uzman Yardımcılığı MESLEK TANITIMI'nı incelemek için Tıklayınız!

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Maaşı

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları merkezde yer alan diğer Uzman Yardımcılıkları ile aynı maaşa sahip olacaktır. Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan bir kişi 2019 yılı itibariyle ek ödemeler hariç yaklaşık olarak 5.400 Türk Lirası maaş alacaktır. Uzman olarak göreve başlamış olan kişilerde ise bu rakam 2019 yılı itibariyle 6.200 Türk Lirası'dır. 

Strateji ve Bütçe Uzmanlığı ve diğer Kariyer Sınavları hakkında bilgi almak ve fikir sunmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

**Yazımız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı alım koşullarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu alımın detayları netleştiği zaman farklı olan kısımlar güncellenecektir.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 06:39
YORUM EKLE