UZMANLIK Mesleği, Maaşı ve Sınavları

Kamu Kurumlarında yer alan merkez - taşra ayrımı, uzmanların özlük hakları, maaşları hakkında detaylı bilgileri, Kurumlarda yer alan uzman kadrolarını yazımızda inceleyebilirsiniz.

MESLEK 01.01.2017, 03:00 23.11.2019, 11:47
UZMANLIK Mesleği, Maaşı ve Sınavları

Burada inceleyeceğimiz konu 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında A Grubu Meslek Mensupları. Bu unvanların ne anlam ifade ettiği, sorumlulukları, özlük hakları ve farkları.

Yazı dizimizin ilk kısmı; UZMANLIKLAR.

UZMANLIK / Uzman Yardımcılığı;

Bildiğiniz gibi Uzmanlık kadroları 657 DMK ile ihdas edilmiştir ve ikili bir ayrıma tâbidir. Merkez ve taşra uzmanları. Aslında bu ayrım temelde iş anlamında ciddi bir ayrım değilken malesef Merkez teşkilatta değil de taşra teşkilatında görevlendirildikleri için daha düşük özlük hakları reva görülmekte. Buna dair çeşitli girişim olduysa da malesef henüz net bir düzenleme gelmiş değil."Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Öğrenim dalları itibarıyla belirlenecek uzman yardımcılığı kadrolarına giriş sınavı için, eleme sınavı sonucunda aranacak puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı tespit edilerek, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir.Ancak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz.Yazılı sınav, kurumun görev alanına göre yönetmelikle belirlenen konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır."

Merkez Uzmanlık Kadroları aşağıdaki gibidir;
-Adalet Uzman Yardımcıları,
-Dışişleri Uzman Yardımcıları,
-İçişleri Uzman Yardımcıları,
-Millî Savunma Uzman Yardımcıları,
-Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları,
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları,
-Vakıf Uzman Yardımcıları,
-Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları ;
-Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;
-Marka Uzman Yardımcıları,
-Patent Uzman Yardımcıları
-Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları,
-Aile ve Çalışma Uzman Yardımcıları,
-Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları,
-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları(Kendine özel sertifika sistemi!)
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları,
-Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları,
-Yazma Eser Uzman Yardımcıları,
-Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları,
-Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcıları,
-Denizcilik Uzman Yardımcıları,
-TİKA Uzman Yardımcıları ,
-Devlet Gelir Uzman Yardımcıları,
-Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzman Yardımcıları,
-Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları,
-Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,
-Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları,
-Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları,
-Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,
-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları
-Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları,
-İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları,
-İstihdam Uzman Yardımcıları,
-Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları,
-Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları
-Meteoroloji Uzman Yardımcıları
-Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları,
-Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları
-Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcıları
-İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları
-Savunma Sanayi Uzman Yardımcıları
-Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları,
-Millî Eğitim Uzman Yardımcıları
-Sağlık Uzman Yardımcıları ve
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları,
-Göç Uzman Yardımcıları,
-Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları
-Sigortacılık Uzman Yardımcıları
-İletişim Uzman Yardımcıları
-Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları

Taşra Uzmanlıkları;

-Defterdarlık Uzman Yardımcıları
-Gelir uzman Yardımcıları,
-İl İstihdam Uzman Yardımcıları,
-İl Planlama Uzman Yardımcıları
-İl Göç Uzman Yardımcıları

Bir de İki unvanın arasında sıkışıp kalmış olan Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları var. Onlarda da durum şöyledir; 
Özlük hakkı bakımından taşra uzmanları gibiler, Sorumluluk olarak Merkez Uzmanları gibiler. Her iki konuyu da aşağıda belirteceğiz.

Ek olarak ayrıksı bir yapı olan Üst Kurul Uzmanlıkları var;

-SPK Uzman Yardımcılığı
-EPDK Uzman Yardımcılığı
-KGMSK Uzman Yardımcılığı
-Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı
-TAPDK Uzman Yardımcılığı
-RTÜK Uzman Yardımcılığı
-KİK Uzman Yardımcılığı
-BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı
-Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları
-Sigortacılık Uzman Yardımcıları
-BDDK Uzman Yardımcıları,

Bu meslekler de Ankara merkezinde çalışan(BDDK İstanbul'a taşındı, SPK da taşınacak gibi görünüyor) mesleklerdir. Normalde üst kurul uzmanları çok daha iyi kazanç elde etmekteydiler. Ancak 666 Sayılı KHK ile getirilen "eşit işe eşit ücret" ilkesiyle maaşları normalleşti. Yeni girecek uzman yardımcıları merkez uzmanları gibi kazanıyorlar. Bu konuda da uğraşlar var ne netice çıkacağını bekleyip göreceğiz. Çünkü kuruma 666 evveli girenler eski düzene göre kazanırken yeni giren uzman yardımcıları malesef ciddi adaletsiz bir maaş baremi ile karşı karşıyalar. Kurum içi huzur ve verimliliğe zarar veren bir durum bu.

Denetçilik/Denetmenlik Mesleklerinin detayları için Tıklayınız!

Uzmanlık Mesleğinde Yapılan Çalışmalar;

-Sabit çalışırlar. Merkezde de taşrada da bu durum aynı. İstisnai olarak belli mesleklerde yoklama(Özellikle maliyede) gibi görevler söz konusu olabilmektedir. Ağırlıklı olarak durağan mesleklerdir.

-Meslekleri kendi mevzuatları üzerine 'uzman'laşmaktır esasında. Her kurumda kurumun ilgili mevzuatına dair ve o mevzuatta belirlenmiş görevlere sahiptirler.(Gelir Uzman Yardımcıları, Vergi Mevzuatı, Göç/İlGöç Uzman yardımcıları-Yabancılar Mevzuatı vs.) Merkez Uzmanlıkta da yine durum benzerdir ancak merkezdeki uzmanlar bir miktar daha stratejik görevler alma şansına da sahiptirler.Maliye Bakanlığı'nda Hazine ve Maliye Uzmanları'nın MASAK gibi bir birimde görev almak ya da BÜMKO'da görev alarak bütçe süreci ile ilgili kararlarda yer alabilmesi gibi)

-Sabit ve belirli bir turneleri yoktur. Bazıları ise rotasyona tâbidir.(İlgöç Uzman Yrd gibi) bazı meslekler ise zorunlu olarak mazeretsiz sabitliği öngörür(Gelir Uzman Yardımcılarının 5 yıl sabit olma zorunluluğu gibi)

Müfettişlik Mesleği'nin detayları için Tıklayınız!

Sorumlulukları;

"Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Burada bahsedilen TEZ, merkez uzmanlık ve MHUY mesleği için geçerlidir.

Yeterlik sınavı ise ekseriyetle taşra uzmanlıkları için geçerlidir. 2/3 senenin sonunda yeterlik sınavı ile Uzmanlığa atanma söz konusudur.

Yabancı dil seviyeleri 3 sene içinde sağlanmalıdır. Yine bu da Merkez Uzmanları ve MHUY Mesleği için geçerlidir. Taşra Uzmanlıklarında tez ve yabancı dil koşulu söz konusu değildir.

Uzmanlık Maaşları;

Merkez Uzmanları uzman yardımcısı olarak 2019 yılı itibariyle; 5800 TL dolaylarında bir maaş ile mesleğe başlamaktadırlar. Taşra Uzmanları ise yine uzman yardımcısı olarak 2019 yılı itibariyle; 4800 TL dolaylarında bir ücret ile başlamaktadırlar. 

Konu hakkında sorularınızı yöneltmek ve fikir beyan etmek için FORUM Sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (2)
mustafa selim 1 yıl önce
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. dereceli Uzman Yardımcısının maaşı ne kadardır?
Funda 2 hafta önce
Merhaba istatistik mezzunuyum ve alan sınavına hazırlanmak istiyorum. Hangi sınava hazırlanmam gerekir?
7
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7
Günün Karikatürü Tümü