UZMANLIK Mesleği, Maaşı ve Sınavları

Kamu Kurumlarında yer alan merkez - taşra ayrımı, uzmanların özlük hakları, maaşları hakkında detaylı bilgileri, Kurumlarda yer alan uzman kadrolarını yazımızda inceleyebilirsiniz.

MESLEK 01.01.2017, 03:00 23.11.2019, 11:47
UZMANLIK Mesleği, Maaşı ve Sınavları

Burada inceleyeceğimiz konu 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında A Grubu Meslek Mensupları. Bu unvanların ne anlam ifade ettiği, sorumlulukları, özlük hakları ve farkları.

Yazı dizimizin ilk kısmı; UZMANLIKLAR.

UZMANLIK / Uzman Yardımcılığı;

Bildiğiniz gibi Uzmanlık kadroları 657 DMK ile ihdas edilmiştir ve ikili bir ayrıma tâbidir. Merkez ve taşra uzmanları. Aslında bu ayrım temelde iş anlamında ciddi bir ayrım değilken malesef Merkez teşkilatta değil de taşra teşkilatında görevlendirildikleri için daha düşük özlük hakları reva görülmekte. Buna dair çeşitli girişim olduysa da malesef henüz net bir düzenleme gelmiş değil."Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Öğrenim dalları itibarıyla belirlenecek uzman yardımcılığı kadrolarına giriş sınavı için, eleme sınavı sonucunda aranacak puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı tespit edilerek, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir.Ancak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz.Yazılı sınav, kurumun görev alanına göre yönetmelikle belirlenen konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır."

Merkez Uzmanlık Kadroları aşağıdaki gibidir;
-Adalet Uzman Yardımcıları,
-Dışişleri Uzman Yardımcıları,
-İçişleri Uzman Yardımcıları,
-Millî Savunma Uzman Yardımcıları,
-Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları,
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları,
-Vakıf Uzman Yardımcıları,
-Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları ;
-Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;
-Marka Uzman Yardımcıları,
-Patent Uzman Yardımcıları
-Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları,
-Aile ve Çalışma Uzman Yardımcıları,
-Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları,
-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları(Kendine özel sertifika sistemi!)
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları,
-Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları,
-Yazma Eser Uzman Yardımcıları,
-Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları,
-Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcıları,
-Denizcilik Uzman Yardımcıları,
-TİKA Uzman Yardımcıları ,
-Devlet Gelir Uzman Yardımcıları,
-Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzman Yardımcıları,
-Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları,
-Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,
-Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları,
-Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları,
-Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,
-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları
-Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları,
-İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları,
-İstihdam Uzman Yardımcıları,
-Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları,
-Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları
-Meteoroloji Uzman Yardımcıları
-Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları,
-Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları
-Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcıları
-İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları
-Savunma Sanayi Uzman Yardımcıları
-Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları,
-Millî Eğitim Uzman Yardımcıları
-Sağlık Uzman Yardımcıları ve
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları,
-Göç Uzman Yardımcıları,
-Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları
-Sigortacılık Uzman Yardımcıları
-İletişim Uzman Yardımcıları
-Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları

Taşra Uzmanlıkları;

-Defterdarlık Uzman Yardımcıları
-Gelir uzman Yardımcıları,
-İl İstihdam Uzman Yardımcıları,
-İl Planlama Uzman Yardımcıları
-İl Göç Uzman Yardımcıları

Bir de İki unvanın arasında sıkışıp kalmış olan Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları var. Onlarda da durum şöyledir; 
Özlük hakkı bakımından taşra uzmanları gibiler, Sorumluluk olarak Merkez Uzmanları gibiler. Her iki konuyu da aşağıda belirteceğiz.

Ek olarak ayrıksı bir yapı olan Üst Kurul Uzmanlıkları var;

-SPK Uzman Yardımcılığı
-EPDK Uzman Yardımcılığı
-KGMSK Uzman Yardımcılığı
-Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı
-TAPDK Uzman Yardımcılığı
-RTÜK Uzman Yardımcılığı
-KİK Uzman Yardımcılığı
-BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı
-Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları
-Sigortacılık Uzman Yardımcıları
-BDDK Uzman Yardımcıları,

Bu meslekler de Ankara merkezinde çalışan(BDDK İstanbul'a taşındı, SPK da taşınacak gibi görünüyor) mesleklerdir. Normalde üst kurul uzmanları çok daha iyi kazanç elde etmekteydiler. Ancak 666 Sayılı KHK ile getirilen "eşit işe eşit ücret" ilkesiyle maaşları normalleşti. Yeni girecek uzman yardımcıları merkez uzmanları gibi kazanıyorlar. Bu konuda da uğraşlar var ne netice çıkacağını bekleyip göreceğiz. Çünkü kuruma 666 evveli girenler eski düzene göre kazanırken yeni giren uzman yardımcıları malesef ciddi adaletsiz bir maaş baremi ile karşı karşıyalar. Kurum içi huzur ve verimliliğe zarar veren bir durum bu.

Denetçilik/Denetmenlik Mesleklerinin detayları için Tıklayınız!

Uzmanlık Mesleğinde Yapılan Çalışmalar;

-Sabit çalışırlar. Merkezde de taşrada da bu durum aynı. İstisnai olarak belli mesleklerde yoklama(Özellikle maliyede) gibi görevler söz konusu olabilmektedir. Ağırlıklı olarak durağan mesleklerdir.

-Meslekleri kendi mevzuatları üzerine 'uzman'laşmaktır esasında. Her kurumda kurumun ilgili mevzuatına dair ve o mevzuatta belirlenmiş görevlere sahiptirler.(Gelir Uzman Yardımcıları, Vergi Mevzuatı, Göç/İlGöç Uzman yardımcıları-Yabancılar Mevzuatı vs.) Merkez Uzmanlıkta da yine durum benzerdir ancak merkezdeki uzmanlar bir miktar daha stratejik görevler alma şansına da sahiptirler.Maliye Bakanlığı'nda Hazine ve Maliye Uzmanları'nın MASAK gibi bir birimde görev almak ya da BÜMKO'da görev alarak bütçe süreci ile ilgili kararlarda yer alabilmesi gibi)

-Sabit ve belirli bir turneleri yoktur. Bazıları ise rotasyona tâbidir.(İlgöç Uzman Yrd gibi) bazı meslekler ise zorunlu olarak mazeretsiz sabitliği öngörür(Gelir Uzman Yardımcılarının 5 yıl sabit olma zorunluluğu gibi)

Müfettişlik Mesleği'nin detayları için Tıklayınız!

Sorumlulukları;

"Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Burada bahsedilen TEZ, merkez uzmanlık ve MHUY mesleği için geçerlidir.

Yeterlik sınavı ise ekseriyetle taşra uzmanlıkları için geçerlidir. 2/3 senenin sonunda yeterlik sınavı ile Uzmanlığa atanma söz konusudur.

Yabancı dil seviyeleri 3 sene içinde sağlanmalıdır. Yine bu da Merkez Uzmanları ve MHUY Mesleği için geçerlidir. Taşra Uzmanlıklarında tez ve yabancı dil koşulu söz konusu değildir.

Uzmanlık Maaşları;

Merkez Uzmanları uzman yardımcısı olarak 2019 yılı itibariyle; 5800 TL dolaylarında bir maaş ile mesleğe başlamaktadırlar. Taşra Uzmanları ise yine uzman yardımcısı olarak 2019 yılı itibariyle; 4800 TL dolaylarında bir ücret ile başlamaktadırlar. 

Konu hakkında sorularınızı yöneltmek ve fikir beyan etmek için FORUM Sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (2)
mustafa selim 1 yıl önce
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. dereceli Uzman Yardımcısının maaşı ne kadardır?
Funda 4 ay önce
Merhaba istatistik mezzunuyum ve alan sınavına hazırlanmak istiyorum. Hangi sınava hazırlanmam gerekir?
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20