Vergi Müfettiş Yardımcılığı VMY Nedir? Nasıl VMY Olunur? Ne İş Yapar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde bulunan Vergi Müfettiş Yardımcılığı nedir? Vergi Müfettiş Yardımcıları ne iş yapar? Nasıl Vergi Müfettişi olunur? Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine dair aklınıza takılan tüm konulara meslek tanıtım çalışmamızda erişebilirsiniz.

MESLEK 22.09.2020, 23:58 16.01.2021, 03:00
Vergi Müfettiş Yardımcılığı VMY Nedir? Nasıl VMY Olunur? Ne İş Yapar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetim ve kontrol ile görevlendirdiği Vergi Müfettiş Yardımcıları ne iş yapar? Vergi müfettiş yardımcısı nasıl olunur? Vergi müfettiş yardımcılığı nedir? Vergi müfettiş yardımcılarının görevleri nelerdir? Vergi müfettiş yardımcılığı KPSS puan türü nedir? Vergi müfettiş yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Vergi müfettiş yardımcılığı sınavında neler soruluyor? Vergi müfettiş yardımcılığı sınavı zor mu? Vergi müfettiş yardımcılığı maaşı ne kadar? Vergi müfettiş yardımcılığı mesleğine, sınavına ve maaşı ile özlük haklarına dair aklınıza takılan tüm hususları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Mesleği Nedir? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta vergi ile alakalı olmak üzere kamu gelirlerinin toplanması ve kullanılması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhurbaşkanlığı'nın çıkarmış olduğu mevzuatın gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol ve denetimi ile sorumludur. Bu kontrol ve denetimin yapılmasında ise Bakanlık Vergi Müfettiş Yardımcılarını ve Vergi Müfettişlerini yetkilendirmiştir. Yetkilendirilen Vergi Müfettiş Yardımcıları ve Vergi Müfettişleri Vergi Denetim Kurulu altında görevlerini ifa etmektedirler. 

Vergi Denetim Kurulu 2011 yılında Vergi Denetmenliği, Maliye Müfettişliği, Gelirler Kontrolörlüğü mesleklerinin tek bir çatı altında bir araya getirilmesi ile oluşturulan Vergi Müfettişliği meslek mensuplarının görev yapacağı ayrı bir birim olarak oluşturulmuştur. Bu oluşumda kamu gelirlerine dair inceleme yetkisi olan farklı meslek mensuplarının, görevlerine göre sınıflandırıldığı bir yapı teşekkül ettirilmiştir. Grup olarak nitelendirilen bu sınıflandırma mevzuatta yer alan hükmün bentlerine göre isimlendirilmiş ve A grubu, B grubu, C Grubu ve Ç Grubu olarak temel bir ayrıma gidilmiştir. A Grubu vergi müfettiş yardımcıları ve vergi müfettişleri eski vergi denetmenliği mesleğinin yerine getirdiği görevleri ifa ederken, B Grubu, C Grubu ve Ç Grubu vergi müfettiş yardımcıları ve vergi müfettişleri başta büyük mükelleflere dair incelemeler olmak üzere diğer meslek gruplarının eski görevlerini üstlenmişlerdir. Meslek mensuplarının görevlendirilmesi ise mesleğe giriş safhasında mesleğe alınacak olan aday sayısının %5'inin seçilmesi ile sağlanmaktaydı. Bu nedenle bu ayrıma Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girişte %5 - %95 ayrımı adı da verilmekteydi. Ayrıca Vergi Müfettiş Yardımcılığından Vergi Müfettişliğine geçişi ifade eden yeterlik sürecinde de %5'lik dilimde yer alan meslek mensuplarının arasına katılmak da mümkündü.

Vergi Müfettiş Yardımcıları ve Vergi Müfettişleri Vergi Denetim Kurulu'na bağlı olarak teşekkül ettirilmiş olan 29 adet grup başkanlığında görevlerini ifa etmekteydiler. Bu görevlendirmeler de yine ilk atama döneminde ve mesleğin ifası sırasında gerçekleştirilen yeterlik süreçlerine göre belirlenmekteydi.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine dair geçmiş zaman olarak ifade ettiğimiz hususların bir kısmı kısa süre evvel değişikliğe uğradı. Vergi Müfettiş Yardımcılığı meslek tanıtım yazımızda yer vereceğimiz bilgiler ise gerek kurul gerekse meslek adına güncel olan bilgiler olacaktır. Mesleğin tarihi ve gelişimi açısından yapmış olduğumuz bu girişten sonra güncel bilgilere dayanarak mesleğe dair güncel bilgileri vermeye başlayalım.

Nasıl Vergi Müfettiş Yardımcısı Olunur? Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kırk sekizinci maddesi itibariyle belirlenmiş olan memuriyet genel şartlarını taşıyor olmaları ve bununla birlikte Bakanlığın yönetmelik ile belirlemiş olduğu bazı şartları haiz olmaları gerekmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların DMK hükümlerince sahip olmaları gereken temel özellikler şu şekildedir;

1) Türk Vatandaşlığı
2) 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
3) 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
5) TCK - 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
6) Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
7) Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
8) Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak. 

Bu şartlarla birlikte Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların aşağıda yer alan şartları da taşıyor olmaları gerekmektedir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarının gerçekleştirileceği yılın birinci günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları, üniversitelerin Hukuk fakültelerinden ya da İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ile bu okulların dengi programlardan mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine üniversitelerin lisans düzeyinde öğrenim veren Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji veya İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylardan da alım yapılabilmektedir. Ancak kurul son dönemde birinci gruptan alım yapmayı tercih etmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların bu mesleğin sınavına daha evvel en fazla iki defa katılmış olmaları gerekmektedir. Yani adayların mesleğe girmeyi denemek için toplam üç hakları bulunmaktadır. Üç kez vergi müfettiş yardımcılığı alım sürecinde başarısız olmuş olan adaylar bir daha bu alıma başvuru imkanı bulamayacaklardır. 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinin bir A Grubu kariyer meslek olması sebebiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından her sene düzenlenen KPSS A Grubu oturumlarına katılmaları ve adayların bu oturumlar neticesinde Kurul tarafından istenen puan türlerinden geçerliliği devam eden puan türlerine sahip olmaları gerekmektedir. Vergi Denetim Kurulu'nca Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylarda olması istenen KPSS A Grubu puan türleri şu şekildedir;

Vergi Müfettiş Yardımcılığı VMY Puan Türleri
KPSS P17
KPSS P18
KPSS P22
KPSS P23
KPSS P27
KPSS P28
KPSS P47
KPSS P48

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu oturumlarına katılarak yukarıda yer alan puan türlerinden en az bir tanesine sahip olmaları ve bu puanın geçerliliğinin halen devam ediyor olması gerekmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyen ve başvuruda bulunan adaylardan mesleğe alınacak aday sayısının beş katı kadarı puanlarına göre belirlenmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımına yukarıda yer alan puan türleri ile başvuruda bulunacak olan adayların bu puan türlerinden en az bir tanesinin 80 puan ve üzerinde olması gerekir. Aksi halde adayların Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunma imkanları olmayacaktır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı alım sayıları ve taban puanları,

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Nasıl Oluyor? Kaç Aşamalı Olarak Gerçekleştiriliyor?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımları Vergi Denetim Kurulu tarafından klasik yazılı sınav ve bu klasik yazılı sınavda başarılı olan adaylar için düzenlenen sözlü mülakatlar olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. İkinci aşama olan sözlü mülakatların düzenlenmesinden evvel Vergi Denetim Kurulu'nda görev yapan deneyimli Müfettişler sözlü mülakatlara katılacak olan adaylar ile yüz yüze ön görüşmeler gerçekleştirmektedirler. 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavı Konuları ve Başarı Koşulları

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen ve başvuru koşullarını sağlayarak en yüksek puanlı beş kat kadar aday arasında yer alan adaylar Vergi Denetim Kurulu'nun düzenlediği klasik usuldeki yazılı sınava katılırlar. Bu yazılı sınavda sorular Kurul tarafından hazırlanmakta ve sınav Kurul tarafından tatbik edilmektedir. 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara özellikle alıma birinci aşamadan dahil olan adayların üniversite müfredatlarında yer alan Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe derslerinden klasik usulde sorular yöneltilmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı klasik yazılı sınavı aşağıda yer alan konulardan meydana gelmektedir;

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılan adayların başarılı olabilmeleri için sınava katılım gösterdikleri her ders alanında en az 50 puan almaları, tüm derslerden aldıkları puanların aritmetik ortalamasının ise en az 65 puan olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adayların klasik yazılı sınavda başarılı sayılacaklardır ancak Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarının ikinci aşaması olan sözlü mülakatlara katılmak için bu başarı koşulunu sağlamak tek başına yeterli olmamaktadır. Yazılı sınavda başarılı olmuş olan vergi müfettiş yardımcısı adaylarının aynı zamanda mesleğe alınacak olan aday sayısının iki katı kadar başarılı aday arasında yer almaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar yazılı sınavda başarılı olmuş olsalar da sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edemezler.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı klasik yazılı sınavı sorularına aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Ön Görüşmeleri ve Sözlü Mülakatları 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olmuş ve sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanmış adaylar kendilerine yakın olan VDK grup başkanlıklarına ön görüşmeler için davet edilmektedirler. Bu ön görüşmelerde meslekte deneyimli olan üstatlar adaylar hakkında bir ilk intiba oluşturmaya ve bunu komisyona iletmeye çalışırlar. Bu kısım bir puanlamaya tabi olmayıp yalnızca adayları tanımaya yöneliktir. Ön görüşmelerden sonra Vergi Denetim Kurulu tarafından sözlü mülakatlar gerçekleştirilir ve bu sözlü sınavlarda adaylara mesleğe, kurula, müfredat konularına, güncel gelişmelere dair sorular sorulabilmektedir. Adayların vergi müfettişliği mesleğine uygun olup olmadığına karar verilmeye çalışılan sözlü mülakatlarda adayların başarılı olabilmeleri için en az 65 puan almaları gerekmektedir. 

Vergi Müfettiş Yardımcıları Ne İş Yaparlar? Vergi Müfettişliği Yetki ve Yeterlik Süreçleri Nasıldır?

Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe girmeye hak kazananlardan ilk kez devlet memuru olanlar için ilk bir yıllık dönem aday memurluk dönemidir. Bu dönem mesleki süreçten bağımsız olarak işleyen bir süreçtir ve bir yıllık sürecin sonunda bu kişilere yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda asalet tasdiki yapılır ve aday memurluk kaldırılır. Bunun yanında tüm meslek mensuplarının en az 3 yıl sürecek olan bir Vergi Müfettiş Yardımcılığı süreci bulunmaktadır. 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinde üç yıllık yardımcılık süreci geçirecek olan meslek mensuplarına yoğun bir biçimde eğitim ve sınav programı uygulanmaktadır. Bu süreçte gerçekleştirilen eğitimler sonunda katıldıkları sınavlarda aldıkları puanlar meslek mensuplarının yeterlik sınavı sürecine geldiklerinde puanlamalarında etkili olmaktadır. Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel ve hazırlayıcı eğitim sürecinde aldıkları eğitimde ciddi şekilde mevzuat alt yapılarının oluşması sağlanır. Bu mevzuat alt yapısı mesleklerinin ifasında ihtiyaç duyacakları birincil mevzuat ve alt mevzuatları kapsamaktadır. Bunun yanında yazışma mevzuatı ile bilgi teknolojileri konusunda da eğitimler verilen vergi müfettiş yardımcıları yanı zamanda refakat sistemi ile mesleğe dair teorik bilgilerini pratik etme imkanı da bulmaktadırlar. Bu refakatler deneyimli meslek mensuplarının yanında gerçekleştirilmektedir ve yardımcılar fiilen incelemelerin içerisinde yer alarak öğrendikleri bilgilerin nasıl tatbik edileceğini deneyimleme imkanı bulmaktadırlar. 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinde toplam bir buçuk yıllık süreyi geçiren meslek mensuplarının tek başlarına denetim ve inceleme gerçekleştirebilmeleri için yetki sınavı düzenlenmektedir. Bu sınav yazılı olarak tek aşamada yapılmaktadır ve meslek mensuplarının başarılı olabilmeleri için sınavda yer alan her bir konu başlığında en az 50 puan almaları, tüm alanlardaki aritmetik ortalamalarının ise en az 65 puan olması gerekmektedir. Yetki sınavında iki kez başarısız sayılan meslek mensupları tek başlarına denetim yetkisi alamazlar ve refakat altında çalışmaya devam ederler.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı 

Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak meslekte üç yıl geçiren ve bu üç yıllık süreç içerisinde performans değerlendirmelerine göre yeterlik sınavına girmeye uygun bulunan meslek mensupları için zorlu bir yeterlik sınavı süreci başlamaktadır. Yeterlik sınavında meslek mensuplarına mesleki olarak muhatap oldukları tüm mevzuattan ve meslek gereği sürekli olarak kullandıkları muhasebe alanından klasik usulde sorular yöneltilmektedir. Bu zorlu sınav sürecin yazılı kısmında başarılı olmak isteyen meslek mensuplarının her bir alandan en az 50 puan almaları, tüm alanlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasının ise en az 65 puan olması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar vergi müfettişliği yeterlik sınavının sözlü kısmına katılma hakkı elde ederler. Meslek mensuplarının yeterlik sürecinde başarılı sayılabilmeleri için mesleğe giriş puanlarının yüzde otuzu ile yeterlik sınavı puanlarının yüzde yetmişi baz alınarak elde edilen puanın en az 65 puan olması gerekmektedir.

Vergi Müfettişliği yeterlik sürecinde başarısız olan meslek mensupları kurul içerisinde kendilerine uygun görülen bir memurluk kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Vergi Müfettişleri Ne İş Yaparlar?

Vergi Müfettişi olarak meslek hayatını sürdürme hakkı elde edenler ile yetkilendirilmiş müfettiş yardımcıları dört ana başkanlık altında görevlendirilmektedirler. Bu başkanlıklar; Sektörel Denetim, Vergi İadeleri Denetimi, Vergi Kaçakçılığı Denetimi ve Denetim Daire Başkanlıklarıdır. Vergi Denetim Kurulu başlangıçta 29 ilde kurulu bulunan grup başkanlıkları ile faaliyet göstermekteydi. Şu anda ise yalnızca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya ve Gaziantep illerinde bulunan grup başkanlıkları ile faaliyet göstermektedir.

Vergi Müfettişleri Kurulun görev alanına giren konularda denetim ve incelemeler gerçekleştirmektedirler. Bu denetim ve incelemeleri bizzat yerinde yapabilecekleri gibi muhatapların kayıt ve belgelerinin incelenmesi yoluyla da gerçekleştirebilmektedirler. Vergi Müfettişleri yapmış oldukları denetim ve incelemeler neticesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek varmış olduğu neticeleri rapor haline getirir ve bu raporların sonucunda müeyyide uygulanması icap ediyorsa gerekli önerilerde bulunurlar. Vergi müfettişlerinin yaptıkları incelemeler neticesinde oluşturdukları raporlar şu şekildedir;

-Vergi suçu raporu
-Vergi inceleme raporu
-Cevaplı raporlar
-Görüş-Öneri raporu
-Genel durum raporu
-Genel kuruluş raporu
-Soruşturma raporu
-Ön-inceleme raporu
-Bilim raporu

Vergi Müfettişleri görevleri yerinde incelemeyi gerektirirse kıdem durumlarına göre turneye çıkmaktadırlar. Bu turne süreleri 2 ay-4 ay arasında değişkenlik göstermektedir. 20 yıl kıdemden sonra ise bu süre isteğe bağlı hale gelmektedir.

Vergi Müfettişlerinin Özlük Hakları ve Maaşları

Vergi müfettişleri ve yardımcıları kamu kurumlarında yer alan diğer teftiş meslek mensupları gibi 3600 ek göstergeye tabidirler. Vergi müfettişlerinin ve vergi müfettiş yardımcılarının güncel maaş tutarlarını aşağıda yer alan yönlendirmedeki çalışmamızda inceleyebilirsiniz;

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına ve mesleğine dair her türlü sorunuzu FORUM sayfamızda dile getirebilirsiniz.

Yorumlar (0)
12°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Günün Karikatürü Tümü