ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

ÖSYM sözleşmeli personel alımı yapacak. İlanla ilgili olarak başvuru şartları, başvuru bilgileri, başvuru yeri ve şekli gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

09.06.2017
A+
A-

T.C. ÖLÇME,SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2017-2)

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (40)adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 01/08/2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi,İhsan Doğramacı Blv No:3 Bilkent/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

 

BÖLÜM

KONTENJAN

YABANCI DİL

DÜZEYİ

Coğrafya

1

İngilizce

C

Coğrafya Öğretmenliği

İlahiyat

 

1

 

İngilizce

 

C

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

İslami İlimler

Felsefe

 

1

 

İngilizce

 

C

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Sosyoloji

Hukuk

2

İngilizce

C

İktisat

1

İngilizce

B

Ekonomi

İstatistik

2

İngilizce

C

İşletme

2

İngilizce

B

Kimya Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Maliye

1

İngilizce

B

Matematik

2

İngilizce

B

Matematik Öğretmenliği

Psikoloji

2

İngilizce

C

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Tarih

1

İngilizce

C

Tarih Öğretmenliği

Biyoloji

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce

 

 

 

 

 

 

 

B

Biyoloji Öğretmenliği

Kimya

Biyokimya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Tıp Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Biyoenformatik ve Genetik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Diş Hekimliği

Hemşirelik

C

Ebelik

Türk Dili ve Edebiyatı

 

2

 

İngilizce

 

C

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Hizmet

1

İngilizce

C

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Sınıf Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Fransızca Öğretmenliği

 

1

 

Fransızca

 

A

Fransız Dili ve Edebiyatı

Mütercim – Tercümanlık (Fransızca)

Arapça Öğretmenliği

 

1

 

Arapça

 

A

Arap Dili ve Edebiyatı

Mütercim -Tercümanlık (Arapça)

Almanca Öğretmenliği

 

1

 

Almanca

 

A

Alman Dili ve Edebiyatı

Mütercim  – Tercümanlık (Almanca)

Çeviribilim (Almanca)

Mütercim – Tercümanlık (Rusça)

1

Rusça

A

Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)

Fars Dili ve Edebiyatı

1

Farsça

A

Mütercim – Tercümanlık (Farsça)

İngilizce Öğretmenliği

 

 

1

 

 

İngilizce

 

 

A

İngilizce Dili ve Edebiyatı

Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)

İngiliz Dil Bilimi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Bilgisayar Mühendisliği

 

5

 

İngilizce

 

C

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

1

İngilizce

C

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Fizik

1

İngilizce

B

Fizik Öğretmenliği

4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

1

 

 

İngilizce

 

 

C

 

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A)   GENEL ŞARTLAR:

a)   Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b)   Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

c)   Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B)  ÖZEL ŞARTLAR:

a)   Türk Vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)    5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı   suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

d)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:

a)   Adaylar “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.

b)  Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;

1.  Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)

2.   YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,

3.   T.C. kimliknumarası beyanı,

4.  Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

5.  Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

6.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

7.  Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge (yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)

8.   Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı  Kanunun 6 ncı maddesinin on beşinci fıkrasınd ayer alan kapsam dâhilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin taahhüt beyanı.

III-  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Başvurular builanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 30/06/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra,formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte,Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60’ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın    yapılacağı yer ve zamanı; ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir.Ayrıca tebligat yapılmaz.

IV-  SINAV KONULARI:

Sözlü sınav adayların;

a)       Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarına ilişkin bilgi düzeyi,

b)       Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)       Liyakati, temsil kabiliyeti,davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)      Genel yetenek ve genel kültürü,

e)       Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Cevaplar (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekir.

V-  SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl olarak kazananların listesi belirlenir. Başkanlığımız ihtiyaç ve gerekli görmesi halinde yedek liste belirleyebilir.

Yedek listede yer alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.

Sınav sonucu, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

VI-  ÇALIŞMA ŞEKLİ

İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans   değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

İlan olunur.

İlan ve personel alımları hakkında merak ettikleriniz için TERCİHİNİ YAP FORUMU ziyaret edebilirsiniz.

2906 1 48b4542ebbad6a01f9ecc3ca2ed8179e

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.