Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yeterlik Sınavında 100 Kişiden Fazla Kişi Bırakıldı

18 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Denetmenliği yeterlik sınavına katılan 300'den fazla adayın 100'den fazlası başarısız sayıldı. Bu adaylardan 17 tanesi ise yeterlik sınavı sonucunda denetmenlik mesleği dışında bırakılarak memuriyete düşürüldü. Meslek mensupları bu konuda oldukça huzursuz. Detaylar haberimizde.

ÖZEL HABER 23.08.2020, 00:28 16.01.2021, 15:46
Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yeterlik Sınavında 100 Kişiden Fazla Kişi Bırakıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatında denetim görevi ifa eden Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının yardımcılık unvanından Denetmenlik unvanına geçişleri için iki aşamalı olarak düzenlenen yeterlik sınavında daha evvel görülmedik düzeyde bir başarısızlık ortaya çıktı. 300 kişiden fazla meslek mensubunun katılım gösterdiği yeterlik sınavının yazılı bölümünde 100'den fazla aday başarısız sayılırken 17 adayın da meslekten çıkarıldığı ve memurluğa atamalarının yapılacağı öğrenildi. Peki neden böyle bir sınav yapıldı? Bu sınava gelinene kadar hangi aşamalardan geçildi? Sınavın bu denli zorlayıcı ve muğlak sorulardan meydana gelmesinin sebebi neydi? Meslek mensuplarından bizlere intikal eden haberlerden sizler için bir araya getirdik.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Nedir? 

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlik alanında vatandaşlardan bazı yükümlülükleri yerine getirmesini beklemektedir. Mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken bu yükümlülüklerin, eksiksiz ve zamanında yapılıp yapılmadığına dair denetim ve incelemeleri de Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve yetkilendirilmiş Denetmen Yardımcıları eli ile gerçekleştirmektedir. Kurumun taşra teşkilatında 2200 ek göstergeye tabi olarak çalışan meslek mensupları bir çok mesleki zorlukla karşı karşıya kalmakta ve bu zorlukların önüne geçecek tedbirleri ve mesleğin zorluğuna denk özlük haklarını senelerdir talep etmektedir. Özellikle son dönemde artan bu taleplerin söz konusu yeterlik sınavı öncesi dönemde yoğunlaştığına yapılan etkinlikler ile hep beraber şahit olduk.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Nedir?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı mesleğinde bulunan adaylar asgari üç yıllık yardımcılık döneminden sonra Kurumun yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirdiği yeterlik sınavına katılmak durumundadırlar. Bu sınavdan evvel de adaylar meslek yaşamlarının birinci yılı sonunda yetki sınavına katılmaktadırlar. Üçüncü yılın sonunda gerçekleştirilen yeterlik sınavında adayların başarılı olabilmeleri için yıldan yıla değişen sayılarda sorular üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Adayların sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı yeterlik sınavında mesul oldukları sınav konuları ise şu şekildedir;

Kurum Mevzuatı;

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
5502 sayılı Kanun
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sosyal Güvenlik İkincil Mevzuatı (Yönetmelikler vb.)
Sosyal Güvenlik Üçüncül Mevzuatı (Genelgeler, Genel Yazılar vb.)

Hukuk;

İdare Hukuku
İdari Yargılama Usul Hukuku
Ticaret Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Harcırah Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
İcra Hukuku
İflas Hukuku
Devlet Memurları Mevzuatı

Muhasebe;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Genel Muhasebe 
Mali Tablolar Analizi

Meslek mensuplarının yukarıda yer alan konulardan yöneltilecek ve değişken sayılarda olan sorulardan 70 puan almaları zorunlu kılınmıştır. Bu aşamada başarılı olabilen adayları ise sözlü mülakat aşaması beklemektedir. Bu aşamada da yine adayların en az 70 puan alması gerekmektedir ki Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak atanabilsinler.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı 2020 Yeterlik Sınavında Neler Oldu?

18.07.2020 tarihinde düzenlenen 7. promosyon Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavından çıkan adayların sınava dair genel yakınmalarından ve bizlere gelen duyumlardan sınava dair genel bir tablo çizmeye çalışalım.

  • Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavının 7. dönem meslek mensupları için gerçekleştirilen 18.07.2020 tarihli oturumunda adaylara geçtiğimiz yıldan farklı olarak daha az sayıda soru yöneltildi. Bu durum adayların sınavda yanlış yanıt verme esnekliğini elbette olumsuz etkiledi ve önceki sınav baz alınarak yapılan hazırlığı bir anlamda sınav anında sekteye uğrattı. Bu öngörülemezlik Kurumun denetmenlik mesleği için bir sınav standarzisasyonu sağlayamamış olduğunun bir anlamda göstergesi oldu. 
  • Bununla birlikte 7. promosyon yeterlik sınavında adaylara birincil - ikincil mevzuatın yanında son bir - bir buçuk aylık periyotta çıkarılmış olan idari para cezaları genelgesi ile işveren genelgesi gibi iki çok detaylı genelgenin en derin ayrıntılarından sorular yöneltildi. Bu da evvelki yıllarda yapılan yeterlik sınavlarına göre sınavın zorluk derecesini ciddi şekilde arttırdı. Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin mesleklerinin icrasında en ön planda olması gereken birincil mevzuat hükümleri ile ikincil - üçüncül mevzuat hükümlerinin bir çoğunun sorgulanması es geçilerek hazırlanan sınavda adayların mesleki yeterliğinden çok hafızlık kabiliyetlerinin ölçüldüğü kanısı elbette meslek mensuplarında haklı bir biçimde oluştu. Halbuki ağırlıklı olarak deneyim ve tatbike dayalı olan bu meslek için bu tip bir sınav yapılmasının adayları ölçmekten çok meslekten çıkarmanın yollarını aramak olarak da yorumlandı. 
  • Sosyal Güvenlik Denetmenliğine geçiş için gerçekleştirilen 7. promosyon yeterlik sınavında adaylara ağır mevzuat alanlarının yanında yöneltilen Hukuk ve Muhasebe alanlarından özellikle muhasebe alanında yöneltilen çok sayıda 5018 sayılı Kanun sorusu, adayları Sosyal Güvenlik Denetmenliği yeterlik sınavından çok Mali Hizmetler Uzmanlığı yeterlik sınavında hissettirdi. Meslek mensuplarının neredeyse hiçbir noktada kullanmadığı bu mevzuattan sorulan dip köşe soruların adayların bilgisini ölçmekten çok yanlış yapmasını sağlamaya yönelik olduğunu ya da sınavın gerçekten mesleki anlamda bir karmaşa içerisinde hazırlandığını adaylara hissettirdi. 

Pandemi döneminde kısa çalışma ile alakalı çalıştırılan ve yine aynı dönem içerisinde aniden gelen ilanla sınava hazırlanmak ve akabinde riskli ortamda seyahat etmek ve sınava katılmak zorunda bırakılan meslek mensupları Kurumun mesleğe verdiği değer konusunda ciddi anlamda şek içerisindedirler. Özellikle 3 dönemdir "sağlık sorunları sebebiyle" sınava katılmayan adayların da varlığından haberdar olunması üzerine meslek mensupları açık bir şekilde haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının Beklentisi Nedir?

2020 yılında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavına katılan ve yukarıda belirtilen sebeplerle sınavda başarısız olan meslek mensuplarından özellikle memurluğa düşürülen adaylar senelerdir meslek, Kurum ve Devlet için vermiş oldukları emeğin karşılığının bu olmadığı konusunda elbette hemfikir. 

Meslek mensuplarının bir diğer huzursuzluğu da böyle bir sınavın son dönemde mesleğin şartlarının iyileştirilmesi adına dahil oldukları sosyal medya etkinliği sebebiyle adeta ceza gibi gerçekleştirilmiş olması ihtimali. Eğer ki böyle bir durum vaki ise meslek mensuplarının hissiyatlarının elbette gerçeklik payı olabilir. Özellikle bizlere gelen haberler bu etkinliklerde mesleğin hakkını savunması icap eden meslek büyüklerinin ve onların dahil oldukları yapıların bu tavrın arkasında durdukları yönünde ki böyle bir şeyi düşünmek bile devlet geleneği ile de devlet ciddiyeti ile de bağdaşmamaktadır.

Bu hissiyatı kuvvetlendiren bir diğer unsur da adayların itiraz sürecinde dahi iptal edilmesi muhtemel sorular için iptallerin ancak itiraz edenleri bağlayacağı gerekçesi ile tek tek itiraz etmeye Ankara'ya seyahate yöneltilmesi. Halbuki İdare Hukukunun temel kaideleriyle zıt bu uygulamaya hele ki pandemi riskinin bu kadar yüksek olduğu böyle bir ortamda hiçbir anlamı olmadığı açık. Halbuki en temel ilkelere göre ve yaygın olan uygulamada yapılacak iptaller sınava katılan her adayı bağlayacak şekilde değerlendirilmeli ve bu şekilde bir uygulamaya meslek mensupları muhatap edilmemelidir. Soruların meslek mensupları için erişime açılması ve yapılan tek bir itirazın bile tüm adaylar için kabul edilmesi meslek mensuplarını ölümcül olan Kovid - 19 riski ile karşı karşıya bırakmayacaktır. Kovid - 19 bulaş riskini ortaya çıkaran bu uygulamayı Sayın Bakan Dr. Fahrettin KOCA başta olnak üzere hiçbir devlet büyüğünün kabul etmeyeceği aşikardır.  

Tüm bu haller ve haberler neticesinde meslek mensuplarının haklı talebi ya bu sınavın tamamen iptal edilmesi ve daha iyi şartlarda ve daha hakkaniyetli biçimde yeniden tatbiki. Bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumda ise tıpkı yetki sınavında olduğu gibi sınavın başarı puanının 60'a çekilmesi ya da sınav hakkının 3'e çıkarılması. Bunca yıldır mesleği icra eden ve yüzlerce denetim, inceleme ve rapor ortaya koyan meslek mensuplarının, vermiş oldukları emeğin karşılığı olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un hassasiyet göstermesi en önemli beklenti durumunda.

Meslek Mensuplarının sorunları ve mesleğe dair sorularınız için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Yorumlar (1)
Hatice 7 ay önce
Yazık gerçekten, meslek içinden yükselmiş kişilere konular farklı yansıtıldı ve bilerek zor soruldu bizlerde o sınavlara girdik ama görüldüğü kadarıyla böyle yeterlik hiç olmadı. Oran olarakta kurumun sorgulanması lazım bu kadar kalan varsa sorun kişilerde değil. Meslektaşının memuriyete düşürülmesine sevinenler acaba huzur içindeler mi? Denetmenler ve özellikle yardımcılar ikinci sınıf muamelenin farkında ve artık çoğunluk yardımcılarken her biri kpssden yüksek puanla atanan bu kişileri kurum kaçırmamalı, küstürmemelidir. Mülakatla bırakılacaklarına dair tehditler de devam ediyor. Bahsedilen sorunlar ve tepkileri meslekte en eskiden en yenilere kadar herkes bilir ve ortak tepki gösterdi bu arkadaşlara fatura edilmesi maksatlı ve adil değil.
9
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20