PTT Personel Alımı

PTT Personel Alımı

16.04.2017
A+
A-

 İnsan KaynaklarıDaire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/AnkaraAyrıntılı bilgi için irtibat: Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62Belgegeçer:

(0312) 3095658-94 e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

 PTT A.Ş. GENELMÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğerkanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta veTelgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet SözleşmeliPersonel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılıKamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından 1.113 adet Gişe veBüro Görevlisi ile 637 adet Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel”alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlikbakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendihükümleri uyarınca sigortalı olacaktır. GENEL ŞARTLAR a) 5901 sayılı TürkVatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzereTürk vatandaşı olmak. b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından günalmamış olmak.

 NOT: 18/04/1983tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir. c) Kamu haklarından yasaklıbulunmamak. ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilensüreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya dahafazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak. d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veyaaskerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmişolmak. e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. f)Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Sonbaşvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak). g) Yapılacak“sözlü sınavda” başarılı olmak.

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsanKaynakları Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Telefon: (0 312) 509 5605-73-74-75-76-77-62 Belgegeçer: (0312) 3095658-94 e-posta: iskar@ptt.gov.trElektronik Ağ: www.ptt.gov.tr ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veyakuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak. h) 2016 yılındayapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek içinen az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖKtarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilenbölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engelolabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporuile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için; 1) İki yıllık eğitim verenyüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındakiokulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak. 2) Sonbaşvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücübelgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt SürücüSertifikasına son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle sahipolmak.) 3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yayaşekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda enaz 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığınısağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almışolmak. T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgiiçin irtibat: Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62 Belgegeçer: (0312)3095658-94 e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvurular, 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Şirketimizinwww.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olupadaylar en fazla 25 (yirmibeş) tercih yapabilecektir. NOT: Şirketimizin yapmışolduğu 2017/1 personel alımı sözlü sınavı sonucunda asil olarak atanmaya hakkazanan ve sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartlarıtaşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazeretiolmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandanbaşlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup,son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.Sözlü sınav yeri, tarihi bilahare açıklanacak olup Şirketimizin internetadreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerinee-posta gönderilecektir.

3-Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlikbelgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca;dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibrazedeceklerdir. (B ve A2 Sürücü Belgelerinin olmaması halinde, bunlara ilişkinMotorlu Taşıt Sürücü Sertifikalarının fotokopileri ile geçici sürücü belgesiniibraz etmeleri gerekmektedir.)

4- Sınav notu; KPSS puanı ilesözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisindesınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafındanitirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

 6- Sınav notu en yüksek olandanbaşlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Puanlarıneşit olması halinde; ·KPSS puanı yüksek olan, ·KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezunolmuş olan, ·Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Adayın ataması yapılır. T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Daire BaşkanlığıŞehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi içinirtibat: Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62 Belgegeçer: (0312)3095658-94 e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr NOT: İlandayer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlüktarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTTişyerinde (ilçe yerleşimleri de dahil) görevlendirilecektir.

1-    7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıcayedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile görevebaşlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasındanbaşarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip,altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir. 8- Ataması yapılacakadaylardan aşağıdaki belgeler istenir; a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) KamuPersoneli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı, c) Diploma veyageçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği(Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafındanonaylanarak aslı iade edilecektir.) ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dairbeyan, d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, e) İş isteme beyannamesi,f) Mal bildirim beyannamesi, g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakıncaolmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburihizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan, h) 8 adet 4,5x 6 ebadındavesikalık fotoğraf, ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücübelgesi, i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),

GENEL HÜKÜMLER

1) Asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanındanitibaren on beş gün içerisinde 8 inci maddede istenen belgelerle birlikteatamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Biriminemüracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atamasıyapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuruformunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararınınkendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamakzorundadır.

 Belgeyle ispatlanabilir mücbirsebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecekolup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığıtakdirde atama işlemi iptal edilecektir.

 3) Ataması gerçekleştirilenadaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka birüniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6aylık fiili T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan KaynaklarıDaire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/AnkaraAyrıntılı bilgi için irtibat: Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62Belgegeçer: (0312) 3095658-94 e-posta: iskar@ptt.gov.tr

 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.trgörev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu taleplerillerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evliolanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarındanbu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet SözleşmeliOlarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11’inci maddesigereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartlarıtaşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazeretiolmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımındabaşvuruları kabul edilmeyecektir. NOT: İstihdam edilecek personelin pozisyonunvan ve sayısı ile görev yerlerini, mezun oldukları bölüm ve kodlarınıgösterir tablolar Şirketin internet adresinde (www.ptt.gov.tr,http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

NOT:Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde,adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca,Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr)duyurulacaktır. İlanen duyurulur.

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.