2020 SGK İdari Para Cezaları ve İndirim Oranı Ne Kadar? Nasıl Ödenir?

SGK ya da diğer Kurumlar tarafından tespit edilen bir suç sonucunda uygulanacak İdari Para Cezaları nelerdir? Bu cezalar ne kadar? Ödemeleri nasıl yapılır? Detayları haberimizde.

SGK 13.11.2019, 02:01 08.04.2021, 00:06
2020 SGK İdari Para Cezaları ve İndirim Oranı Ne Kadar? Nasıl Ödenir?

Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sistemi içerisinde, sistemin paydaşlarının yerine getirmedikleri yükümlülüklerin bir müeyyide karşılığı bulunmaktadır. Bu müeyyidelerin ve cezaların uygulanması durumları, kişilerin kendi işlemlerini süresi veya kuralı dışında yerine getirmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrolle görevli personelince tespiti ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personellerinin tespiti vasıtası ile ortaya çıkabilmektedir. Bu tespitler sonucu ortaya çıkan suçlar için öngörülen cezalar nelerdir? SGK idari para cezaları nasıl uygulanır? Ödemeleri nasıl yapılır? İndirim koşulları nelerdir ve nasıl uygulanmaktadır? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

SGK İdari Para Cezaları Hangi Durumlarda, Hangi Suçlar İçin Ortaya Çıkmaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işverenlere bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukların süreleri içinde, tam ve doğru olarak yerine getirilmemesi konusunda da birtakım cezalar düzenlenmiştir. Kanun koyucu tarafından 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde düzenlenmiş olan ceza hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaktadır;

-İşverenlerin kendilerine yüklenmiş olan sorumluluğu hiç yerine getirmemesi
-İşverenlerin kendilerine yüklenmiş olan sorumluluğu kısmen yerine getirmemesi
-İşverenlerin kendilerine yüklenmiş olan sorumluluğu süresi dışında yerine getirmesi

Sosyal Güvenlik Denetimleri

Sosyal güvenlik hususunda denetimler temelde bizzat Kurumca yürütülmekte iken, başka şekillerde de ortaya çıkabilmektedir. Bu durumları şu şekilde ayırabiliriz;

-Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Müfettişlerince gerçekleştirilen kontrol ve denetimler

-Diğer kamu kurum ve kuruluşların denetim ve kontrol yetkisi bulunan personeli tarafından yapılan tespitler

-Kolluk kuvvetleri (Polis, Jandarma vb.) tarafından yapılan tespitler

Her üç durumda da yükümlülüğü bulunan kişilerin, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilirse, itiraz yolu açık olmakla birlikte 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi hükümleri bu kişiler hakkında uygulanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılan yerel denetimler ya da kaydî tespitler tespitin asıl ayağı olmakla birlikte, örneğin başka bir kurumun denetimi esnasında kayıt dışılık tespiti yapılması ya da iş kazası durumlarına dair kolluk kuvvetlerinin tutanakları da cezai yaptırımların uygulanması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yönden diğer Kurumlarla sürekli olarak etkileşim ve koordinasyon içerisinde olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yine Kanun hükümleri uyarınca bu tip tespitleri içeren belgeleri sürekli olarak talep etmekte ve bunlara dayanarak ceza uygulamaktadır.

SGK İdari Para Cezaları Nasıl Hesaplanmaktadır?

SGK İdari Para Cezalarının tutarlarının hesaplanmasında baz alınan temel değer, suçun oluştuğu dönemin cari brüt asgari ücret tutarıdır. Bu tutarın çeşitli oranlarına göre hesaplanan cezaların, hangi oranda uygulanacağı ise yine 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde yer bulmuştur.

2020 SGK İdari Para Cezaları Nelerdir? SGK İdari Para Cezaları Ne Kadar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun SGK idari para cezalarına yer veren 102. maddesi hükümleri uyarınca, cezaya yol açan suç ile bu suç hakkında uygulanacak olan idari para cezası tutarlarına aşağıda yer alan tablomuzdan ulaşabilirsiniz;

Konusu Cezası
İşyeri Bildirgesinin Süresinde ya da Hiç Verilmemesi Kamu İdareleri ile Bilanço Esasına göre defter tutanlar için; Brüt asgari ücretin 3 katı
Diğer defterleri tutmakla yük. olanlar için; Brüt asgari ücretin 2 katı
Defter tutma yükümlülüğü bulunmayanlar için; Brüt asgari ücret tutarı
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Süresi Dışında Verilmesi / Hiç Verilmemesi İşveren süresi dışında kendisi verirse; Brüt asgari ücret tutarı
Denetim ya da kontrol ile tespit edilirse; Brüt asgari ücretin 2 katı
Bir yıl içerisinde ikinci kez vermediği denetim ya da kontrol ile tespit edilirse; Brüt asgari ücretin 5 katı
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Süresi Dışında Verme ya da Hiç Vermeme

Asıl APHB ise; Toplam brüt asgari ücretin iki katı tutarını geçmeksizin, verilmeyen her ay için brüt asgari ücretin 1/5'i

Ek APHB ise; Toplam brüt asgari ücretin iki katı tutarını geçmeksizin, verilmeyen her ay için brüt asgari ücretin 1/8'i

Kurum tarafından re'sen düzenlenirse; Her ay için brüt asgari ücretin yarısı tutarında (2 asgari ücreti geçmeksizin)
Mahkeme kararı sonucu veya denetim/kontrol sonucu düzenlenmediği tespit edilirse; Brüt asgari ücretin 2 katı tutarında

Eksik İşçilik Bildirimi Yapılması Brüt asgari ücretin 2 katı
İşyeri Yasal Kayıt ve Belgelerini Kuruma İbraz Etmeme Bilanço esasına göre defter tutuyor ise; Brüt asgari ücretin 12 katı
Diğer defterleri tutuyor ise; Brüt asgari ücretin 6 katı
Defter tutmakla yükümlü değil ise; Brüt asgari ücretin 3 katı
Bordroların Geçersiz Olması Tespit edilen her ay için Brüt asgari ücretin yarısı
Kamu İdarelerinden Bilgi ve Belge Talep Edilmesi Sonucu Bilgi ve Belgeler Gönderilmez ise Brüt asgari ücretin 2 katı
Denetim Yapılmasının Engellenmesi Denetimi Engelleyen Kişi ya da Kişilere; Brüt asgari ücretin 5 katı
Denetimi Engelleme Fiili cebir ve darp ile gerçekleşirse; Brüt asgari ücretin 10 katı

SGK İdari Para Cezalarının Tebliği ve Erken Ödenmesi

SGK idari para cezalarının muhatapları, cezanın kendilerine 7201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tebliğ edilmesinden itibaren başlamak üzere,15 gün içerisinde ödeme yapmaları durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri kaynaklı olarak %25 indirimli ödeme hakkına sahip olurlar. Bu şekilde yapılan peşin ödemelerde cezanın 1/4'lük kısmı silinirken 3/4'lük kısmı peşin olarak cezanın muhatabı olan kişiden tahsil edilmektedir.

Ceza bildiriminin tebliğinin illa ki işverenin kendisine ya da şirket ortağına yapılması şart değildir. Tebliğ, resmi kayıtlı adreste bulunan bir başka kişiye ya da adreste kimsenin bulunamaması durumunda, komşuya, mahallenin muhtarına, kapıya bildirim yapıştırılmak kaydıyla yapılabilmektedir. Erken ödeme hakkına dair süre de bu tebliğ tarihi itibariyle başlamaktadır. 

SGK İdari Para Cezalarının Ödenmesi

SGK İdari Para Cezaları; PTT veya Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile ödenebilmektedir. 

Yorumlar (0)
21
açık