TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı Mesleği

TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı mesleği nedir? Nasıl olunur? TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı sınavı nasıldır? Mesleğe dair detaylar ve diğer bilgiler yazımızda.

12.02.2018
A+
A-

TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı Mesleği

Bugün müfettiş yani teftiş ve inceleme mesleğinin Türkiye elektrik iletim anonim şirketindeki yardımcılığını anlattığımız yazımızda sınavların nasıl olduğunu ve maaşlarını belirttik.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) müfettiş yardımcılığı mesleğine girişi, meslek mensuplarının özlük haklarını, görev ve sorumluluklarını inceleyeceğiz.

Mesleğe Giriş;

Mesleğe girişte kurumca gerçekleştirilecek TEST usûlde ki yazılı sınavı ve sözlü mülakatı geçmek gerekir. Yazılı sınava mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar aday katılabilmektedir. KPSS P48 puanı ile başvurulmaktadır. Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.

HUKUK;

Anayasa Hukuku
Ceza Hukuku (Ceza Genel – Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
Medeni Hukuk (Genel Hükümler – Aynî Haklar)
Borçlar Hukuku (Genel)
Ticaret Hukuku
İş Hukuku
İcra İflas Hukuku

İKTİSAT;

İktisat Teorisi ve Politikası
Para – Banka, Kredi
Konjonktür
Milli Gelir
Uluslararası Ekonomik İlişki ve Kurumlar
Güncel Ekonomik Sorunlar

MALİYE;

Maliye Teorisi
Maliye Politikası
Türk Vergi Sistemi – Vergi Kanunlarının Esasları
Kamu Harcamaları ve Gider Konularının Esaları
Bütçe ve Çeşitleri
Kamu Borçlanması

MUHASEBE;

Genel Muhasebe
Mali Analiz Teknikleri

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için adayların her alandan en az 60 puan, ortalama olarak da 65 puan almaları gerekmektedir.  Mesleğe alınacak aday sayısının 2 katı kadar Başarılı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü Sınav;

Yazılı sınavı Başarı ile geçen 2 kat kadar aday sözlü sınava tâbi tutulacak ve sözlü sınavda başarılı olan adaylar mesleğe girmeye hak kazanacaklardır.

Mesleğe girişe esas başarı puanı Yazılı ve Sözlü sınavların ortalaması ile elde edilecek olan puandır.

elektrik 1

Müfettiş Yardımcısı Olarak Atanma, Yardımcılık Dönemi ve Yetiştirilme;

Mesleğe atanan adaylar, ilk 3 sene boyunca Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaparlar. Bu dönem bir yetiştirme dönemidir ve 3 safhaya ayrılmaktadır;

İlk Dönem;

Müfettiş Yardımcılığının ilk döneminde adaylara teftiş, soruşturma usûlleri ve mevzuat eğitimi verilmektedir. Bu dönemde teme olarak lazım gelen konular hizmet içi eğitimler kanalıyla yardımcılara aktarılmaktadır.

İkinci Dönem;

Bu aşamada Refakat Müfettişleri ile birlikte yardımcılar teftiş yapmaya başlarlar.  Bu dönem boyunca refakatinde oldukları Müfettiş ile birlikte her tür teftiş ve denetim işlemlerini yardımcı olarak gerçekleştirirler ancak tek başlarına karar ve teftiş yetkileri bulunmaz. İşin uygulamalı öğrenilmesi amacıyla süreç gerçekleştirilir.

Üçüncü Dönem;

İlk iki dönem çalışmalarında başarılı olmuş ve refakat müfettişlerince olumlu görüş alınmış olması durumunda Müfettiş Yardımcıları’na kendi başlarına denetim – teftiş yapma Yetkisi verilmektedir. Bu dönemde Yardımcılar artık kendi işlerini alarak, teftiş yapabilir ve bunu kendi adlarına raporlaştırabilirler.

***Üç dönem tamamlanınca Müfettiş Yardımcıları eğer vasıf ve nitelik olarak mesleğe uygun görülmezler ise Teftiş Kurulu’nca görevden çıkarılıp, kurum bünyesinde başka bir işte görevlendirilebilirler. 

Yetişme Notu; 

Yetişme notu adayların 3 sene boyunca bulundukları çeşitli işlerden elde ettikleri nottur ve Yeterlik notunun değerlendirilmesinde bir kıstastır. Yetişme notu aşağıdaki unsurları içermektedir.

-Kurs ve seminerlerin sonunda sorumlu müfettişlerden alınan alınan notların ortalaması.

-Etüt, inceleme ve araştırmalar sonucu müfettişlerce verilen notların ortalaması.

-Yetkili Yardımcıların gerçekleştirdikleri Teftiş ve denetim sonucu yazdıkları raporlara verilen not

-Yardımcıların yetkili iken gerçekleştirdikleri soruşturmalar neticesinde yazdıkları raporlara verilen soruşturma notu

-Yardımcıların yanlarında görev yaptıkları Müfettişlerce verilen özel not

**Etüd, inceleme, araştırma notları ile
Teftiş ve soruşturma notları raporları inceleyen refakat müfettişlerinin önerileri ışığında Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilir.

Her bölümde verilen notun 60’dan, yetişme notu ortalamasının  ise 65’den aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik Sınavı;

Meslekte 3 yıl ve dönemi başarı ile tamamlamış olan Müfettiş Yardımcıları Müfettiş olabilmek için Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olmak zorundadırlar.

Yeterlik Sınavı Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Yazılı Sınav;

-Kurum Mevzuatı ve Uygulaması
-Mesleki Konular
-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri konularından gerçekleştirilir.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için; sınavı değerlendiren üyelerin verdikleri notların ortalamasının en az 65 puan olması şarttır.

Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavda başarılı olmanın şartı yine yazılı sınavda olduğu gibi komisyon üyelerinin verdikleri notların ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir.

Yeterlik Sürecinde adayın başarılı sayılarak müfettiş olabilmesi için;

-Yetişme Notu
-Yazılı Sınav
-Sözlü Sınav notlarının ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir.

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişler;

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırlayıp, Genel Müdür’ün onayladığı Yıllık teftiş programı gereğince, tüm teşkilatın faaliyetlerini ve işlemlerini mevzuata uygunluk açısından inceleyebilir ve teftiş edebilirler, soruşturmalar gerçekleştirebilirler.

Teftiş, inceleme ve soruşturma esnasında tespit ettikleri ve mucip kapsamı dışında kalan yolsuzluk durumları hakkında gecikmeden üstlerini haberdar ederler.

Tespit ettikleri eksiklik ve yanlışlıklara dair oluşturdukları raporlarda gerekli düzeltmelerin yapılması yönünde önerilerde bulunurlar.

Hakkında tespitte bulundukları personele dair, uzaklaştırma ve işten çıkarma dahil gerekli işlemleri raporlarında önermek.

Teftiş Edilen Birim;

İncelenecek belge ve vesikaların temininde,

Ulaşımın sağlanmasında,

İşin kolayca yapılabileceği mekan temininde yardımcı olmak zorundadır.

Eğer incelenen birimde izinli olan personel, mücbir bir sebep olmaz ise müfettişin çağrısı üzerine geri dönmek zorundadır.

Müfettişler teftiş gerçekleştirirken temel olarak 2 yöntem kullanırlar. Bunlar;

-Tarama
-Sondaj usulleridir.

Tarama; teftiş dönemindeki işlem ve faaliyetlerin tek tek incelenmesidir. Sondaj ise; inceleme dönemine ait işlemlerin örnekleme yolu ile seçilerek incelenmesidir.

Müfettişler teftiş görevlerini Genel Müdür adına gerçekleştirirler. Bu teftiş ve denetimlerini gerçekleştirirlerken çeşitli yöntemler izlenir. Bu yöntemler İnceleme, soruşturma ve teftiştir. Bu yöntemler uygulanırken her safhanın sonunda raporlar oluşturulur. Bu raporları aşağıdaki şekilde kategorize etmek mümkündür;

-Cevaplı Teftiş Raporlar
-İnceleme Raporları
-Genel Durum Raporları
-Personel Denetim Raporları
-Soruşturma Raporları

Raporların düzenlenmesinde en temel kaide sadeliktir. Raporlar gereksiz ayrıntılardan arındırılmış şekilde, açık ve kesin delillere dayandırılarak yazılır.

Cevaplı Teftiş Raporlar’da Teftiş yapılan birimlerin iş ve işlemlerindeki aksaklıkların, şirket aleyhine olan durumların ve hataların sorumlusunca, yetkisi dahilinde düzeltilmesi talep edilir. Rapor; ilgililerin verdikleri cevapları, amirlerinin görüşleri ve müfettiş mütalaasından oluşur.

İnceleme Raporları’nda;

-Genel Müdür’ün gördüğü lüzum üzerine,
-İhbar ve Şikayet’e dayalı olarak gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

*Cevaplı Rapor’a bağlanması gerek olmayan konularda yakınılan konuya dair kanuni düzeltmelerin yapılması talebini içerir.

Genel Durum Raporları; Yıllık teftiş programına dayalı olarak gerçekleştirilen teftiş ve incelemelerin özet olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulması maksadı ile düzenlenir.

Personel Denetim Raporu; Teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında teftişi gerçekleştiren müfettişlerin görüş ve önerilerini içeren rapordur.

Soruşturma Raporu; Mevzuat hükümlerince suç sayılan veya disiplin cezası verilmesi gereken eylemlerin ve işlemlerin bulunması durumunda, bunların varlığının soruşturulması sonucu, sorumluların tespiti ve gerekli müeyyidelerin uygulanması yönünde yazılan rapordur.  En kapsamlı Müfettiş Raporu demek mümkündür.

Özlük Hakları ve Diğer Hususlar;

TEİAŞ bir kit olduğundan, personeli de KİT hükümlerine tâbi olarak görev yapmaktadırlar.

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Aylık ve Ücretler başlıklı 25.maddesi 1. fıkra a bendi hükmü gereğince atıf yapılan Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli 1 sayılı cetvel kapsamında yer alan TEİAŞ Müfettişleri bu yönleri ile 657 Sayılı Kanun hükümlerine tâbidirler. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki müfettişler gibi aylık ve ücret hakkına sahiptirler.

Mesleğe yeni giren bir Müfettiş Yardımcısı  yaklaşık 6100 TL ücret almaktadır. Bu meblağ Müfettiş olunca 6950 TL, Başmüfettişler içinse 7200 TL dolaylarındadır. 

Meslek hakkında en çok merak edilen hususların başında Turne konusu gelmektedir. Asli görev yerleri Ankara’da yer alan teftiş kurulu olan meslek mensupları planlanmış teftişleri genellikle yaz döneminde gerçekleştirmektedir. Yıl içerisinde de program dışında gerçekleştirilebilen turneler ile birlikte ortalama 3 aylık bir periyodu kapsamaktadır.  Bu tempo döneme göre değişkenlik gösterebilmektedir ancak genel durum bu şekildedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.