Tek Düzen Hesap Planı 2018

Tek Düzen Hesap Planı Nedir? Tek Düzen Hesap Planı Ne İşe Yarar? Tek Düzen Hesap Planı kodları nelerdir? Tek Düzen Hesap Planında hangi hesap kalemleri yer alır? Tek Düzen Hesap Planı 2018 yazımız içerisinde bu ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

18.11.2017
A+
A-

Tek Düzen Hesap Planı Tanımı: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denilmektedir. Türkiye’de bilanço esasına göre defter tutan tacirler 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planını uygulamak zorundadır.

Tek Düzen Hesap Planı Ne İşe Yaramaktadır: İşletmelerin muhasebe kayıtlarını düzenli ve sistematik şekilde tutulmasında tek düzen hesap planı çok önemli bir görev görmektedir. Tek Düzen Hesap Planı, işletmelerin bilanço ve gelir tablolarının düzenlemesinde başat rol oynamaktadır. Tekdüzen Muhasebe Uygulaması; muhasebe uygulamalarında aynı temel kavramlarla, aynı genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri benimsenerek ve bilanço esasına tabi tüm işletmelerin kullanmasını sağlamıştır.

TEK DÜZEN HESAP PLANI KODLARI 2018

1. DÖNEN VARLIKLAR

 • 10. HAZIR DEĞELER
  100. Kasa
  101. Alınan Çekler
  102. Bankalar
  103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
  108. Diğer Hazır Değerler
 • 11. MENKUL KIYMETLER
  110. Hisse Senetleri
  111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
  112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
  118. Diğer Menkul Kıymetler
  119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
 • 12. TİCARİ ALACAKLAR
  120. Alıcılar
  121. Alacak Senetleri
  122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)                                                                                                                                     124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
  126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
  127. Diğer Ticari Alacaklar
  128. Şüpheli Ticari Alacaklar
  129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
 • 13. DİĞER ALACAKLAR
  131. Ortaklardan Alacaklar
  132. İştiraklerden Alacaklar
  133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
  135. Personelden Alacaklar
  136. Diğer Çeşitli Alacaklar
  137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
  138. Şüpheli Diğer Alacaklar
  139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
 • 15. STOKLAR
  150. İlk Madde Malzeme
  151. Yarımamuller
  152. Mamuller
  153. Ticari Mallar
  157. Diğer Stoklar
  158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
  159. Verilen Sipariş Avansları
 • 17. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
  170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
  179. Taşeronlara Verilen Avanslar
 • 18. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
  180. Gelecek Aylara Ait Giderler
  181. Gelir Tahakkukları
 • 19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
  190. Devreden Kdv
  191. İndirilecek Kdv
  192. Diğer Kdv
  193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
  195. İş Avansları
  196. Personel Avansları
  197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
  198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
  199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

2. DURAN VARLIKLAR

 • 22. TİCARİ ALACAKLAR
  220. Alıcılar
  221. Alacak Senetleri
  222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
  224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
  226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
  229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
 • 23. DİĞER ALACAKLAR
  231. Ortaklardan Alacaklar
  232. İştiraklerden Alacaklar
  233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
  235. Personelden Alacaklar
  236. Diğer Çeşitli Alacaklar
  237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
  239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
 • 24. MALİ DURAN VARLIKLAR
  240. Bağlı Menkul Kıymetler
  241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
  242. İştirakler
  243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
  244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
  245. Bağlı Ortaklıklar
  246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
  247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
  248. Diğer Mali Duran Varlıklar
  249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
 • 25. MADDİ DURAN VARLIKLAR
  250. Arazi Ve Arsalar
  251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
  252. Binalar
  253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
  254. Taşıtlar
  255. Demirbaşlar
  256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
  257. Birikmiş Amortismanlar (-)
  258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
  259. Verilen Avanslar
 • 26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  260. Haklar
  261. Şerefiye
  262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
  263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
  264. Özel Maliyetler
  267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  268. Birikmiş Amortismanlar (-)
  269. Verilen Avanslar
 • 27. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
  271. Arama Giderleri
  272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
  277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
  278. Birikmiş Tükenme Payları (-)
  279. Verilen Avanslar
 • 28. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER Ve GELİR TAHAKKUKLARI
  280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
  281. Gelir Tahakkukları
 • 29. DİĞER DURAN VARLIKLAR
  291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
  292. Diğer Kdv
  293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
  294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
  295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
  297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
  298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
  299. Birikmiş Amortismanlar (-)

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 • 30. MALİ BORÇLAR
  300. Banka Kredileri
  301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
  302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
  303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
  304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
  305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
  306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
  308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
  309. Diğer Mali Borçlar
 • 32. TİCARİ BORÇLAR
  320. Satıcılar
  321. Borç Senetleri
  322. Borç Senetleri Reeskontu (-)
  326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
  329. Diğer Ticari Borçlar
 • 33. DİĞER BORÇLAR
  331. Ortaklara Borçlar
  332. İştiraklere Borçlar
  333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
  335. Personele Borçlar
  336. Diğer Çeşitli Borçlar
  337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
 • 34. ALINAN AVANSLAR
  340. Alınan Sipariş Avansları
  349. Alınan Diğer Avanslar
  35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
  350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
 • 36. ÖDENECEK VERGİ Ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
  361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
  368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
  369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
 • 37. BORÇ Ve GİDER KARŞILIKLARI
  370. Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
  371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
  372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
  373. Maliyet Giderleri Karşılığı
  379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
 • 38. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER Ve GİDER TAHAKKUKLARI
  380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
  381. Gider Tahakkukları
 • 39. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  391. Hesaplanan Kdv
  392. Diğer Kdv
  393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
  397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
  399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 • 40. MALİ BORÇLAR
  400. Banka Kredileri
  401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
  402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
  405. Çıkarılmış Tahviller
  407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
  408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
  409. Diğer Mali Borçlar
 • 42. TİCARİ BORÇLAR
  420. Satıcılar
  421. Borç Senetleri
  422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
  426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
  429. Diğer Ticari Borçlar

 • 43. DİĞER BORÇLAR
  431. Ortaklara Borçlar
  432. İştiraklere Borçlar
  433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
  436. Diğer Çeşitli Borçlar
  437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
  438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar

 • 44. ALINAN AVANSLAR
  440. Alınan Sipariş Avansları
  449. Alınan Diğer Avanslar
  47. Borç Ve Gider Karşılıkları
  472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
  479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

 • 48. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER Ve GİDER TAHAKKUKLARI
  480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
  481. Gider Tahakkukları
  49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
  493. Tesise Katılma Payları
  499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. ÖZ KAYNAKLAR

 • 50. ÖDENMİŞ SERMAYE
  500. Sermaye
  501. Ödenmemiş Sermaye (-)

 • 52. SERMAYE YEDEKLERİ
  520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
  521. Hisse Senedi İptal Kârları
  522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
  523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
  524. Maliyet Artışları Fonu
  529. Diğer Sermaye Yedekleri

 • 54. KAR YEDEKLERİ
  540. Yasal Yedekler
  541. Statü Yedekleri
  542. Olağanüstü Yedekler
  548. Diğer Kâr Yedekleri
  549. Özel Fonlar

 • 57. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
  570. Geçmiş Yıllar Karları

 • 58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
  580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 • 59. DÖNEM NET KARI (ZARARI)
  590. Dönem Net Karı
  591. Dönem Net Zararı (-)

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI

 • 60. BRÜT SATIŞLAR
  600. Yurt İçi Satışlar
  601. Yurt Dışı Satışlar
  602. Diğer Gelirler
 • 61. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
  610. Satıştan İadeler (-)
  611. Satış İndirimleri (-)
  612. Diğer İndirimler (-)
 • 62. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
  620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
  621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
  622. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
  623. Diğer Satışların Maliyeti (-)
 • 63. FAALİYET GİDERLERİ (-)
  630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)
  631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)
  632. Genel Yönetim Giderleri (-)
 • 64. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR Ve KARLAR
  640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
  641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
  642. Faiz Gelirleri                                                                                                                                                                            643. Komisyon Gelirleri                                                                                                                                                              644. Konusu Kalmayan Karşılıklar                                                                                                                                       645. Menkul Kıymet Satış Karları                                                                                                                                        646. Kambiyo Karları                                                                                                                                                                    647. Reeskont Faiz Gelirleri                                                                                                                                                      648. Enflasyon Düzeltme Karları                                                                                                                                           649. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
 • 65. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER Ve ZARARLAR (-)
  653. Komisyon Giderleri (-)
  654. Karşılık Giderleri (-)
  655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
  656. Kambiyo Zararları (-)
  657. Reeskont Faiz Giderleri (-)
  658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
  659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)
 • 66. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
  660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
  661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
 • 67. OLAĞAN DIŞI GELİR Ve KARLAR
  671. Önceki Dönem Gelir Ve Karları
  679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar
 • 68. OLAĞAN DIŞI GİDER Ve ZARARLAR (-)
  680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)
  681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)
  689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar (-)
 • 69. DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
  690. Dönem Karı Veya Zararı
  691. Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
  692. Dönem Net Karı Veya Zararı
  697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
  698. Enflasyon Düzeltme Hesabı

7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

 • 70. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 
  700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
  701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
 • 71. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 
  710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
  711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
  712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
  713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
 • 72. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
  720. Direkt İşçilik Giderleri
  721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
  722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
  723. Direkt İşçilik Süre Farkları
 • 73. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
  730. Genel Üretim Giderleri
  731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
  732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
  733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
  734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
 • 74. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
  740. Hizmet Üretim Maliyeti
  741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
  742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
 • 75. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
  750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
  751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
  752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
 • 76. PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ
  760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
  761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
  762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
 • 77. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
  770. Genel Yönetim Giderleri
  771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
  772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
 • 78. FİNANSMAN GİDERLERİ
  780. Finansman Giderleri
  781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
  782. Finansman Giderleri Fark Hesabı

7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)

 • 79. GİDER ÇEŞİTLERİ
  790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
  791. İşçi Ücret Ve Giderleri
  792. Memur Ücret Ve Giderleri
  793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
  794. Çeşitli Giderler
  795. Vergi, Resim Ve Harçlar
  796. Amortisman Ve Tükenme Payları
  797. Finansman Giderleri
  798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
  799. Üretim Maliyet Hesabı

8. SERBEST HESAPLAR

9. NAZIM HESAPLAR

9. Nazım Hesaplar

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.