Uzman Erbaş , İnfaz Koruma Memurluğuna Nasıl Geçer ?

Uzman Erbaş , İnfaz Koruma Memurluğuna Nasıl Geçer ?

01.01.2017
A+
A-

tercihiniyap.net

         Uzman Erbaşların İnfaz Koruma Memurluğuna Geçiş Hakkı

Uzman erbaş olarak görev yapanlara infaz koruma memurluğuna geçiş hakkı tanıyan ve esaslarını düzenleyen yönetmelik bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında en az iki yıl bu görevi icra edip kendi isteğiyle sözleşmesini sonlandıran uzman erbaşlar gardiyan resmi adıyla infaz koruma memuru olabilirler.

                           Diğer Özel Şartlar

Uzman erbaşlıktan infaz koruma memurluğuna geçmek için en fazla 35 yaşında olmak , memurluk (657 sayılı dmk ) kanunundaki  şartları sağlamak , gibi özel şartlarda var. Ayrıca aynı alım dönemi  içinde yalnızca bir adalet komisyonuna başvurma hakları var.Konuya ilişkin diğer detaylar ise ihtiyaca binaen verilecek ilanlarda netleşecek.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4 – 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun geçici 10 uncu madde hükmü gereği 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilirler.

Bu madde kapsamında belirlenen pozisyonlar ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce olmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilir.

Adaylar sözlü sınava, ilan edilecek başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi, uzman erbaş olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesiyle birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar. Adaylar sadece bir adalet komisyonuna başvurabilirler. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır. Başvurusu kabul edilen tüm adaylar boy kilo ölçümüne alınır. Başvurusu kabul edilen adayların boy ve kilo ölçme işlemleri sınavı yapacak adalet komisyonu tarafından yapılarak sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ilan edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı bulunanlar en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav puanlarına göre sıralanır ve ilan edilirler. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenir.

30/6/2017 tarihine kadar boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından yerleştirme yapılabilir. Aynı komisyon içerisinde yedek aday listesinde yerleştirilebilecek aday bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılabilir.
 Herhangi bir komisyon tarafından başarılı bulunan ancak sözleşme imzalama işlemlerinden feragat edenler ve sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanlar ile herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar merkezi yedek yerleştirme kurasına katılamazlar.

Sınavı yapacak adalet komisyonları, sınava başvuru, başvuru formu, merkezi kura ve sınava ilişkin diğer hususlar sınav ilanı ile belirlenir. Sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları ile bu maddede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğin, 2992 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesiyle çelişmeyen hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.