kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Mesleği

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce alım süreci yürütülen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Mesleği, Maaşı , Şartları, Nedir?

A+
A-

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Mesleği

Mali hizmetler uzaman yardımcılığı mesleği nedir, mesleğe giriş nasıldır, sınavları nasıl yapılır, tercih ve mülakat aşamasına kadar pek çok konu hakkında bilgiler sunduğumuz yazımızı keyifle okuyabilir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kurum İçi Özel Sınavla Uzman Alımı Yapılmasının Sakıncaları Nelerdir?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı MHUY Nedir?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı ya da piyasada bilinen kısa adı ile MHUY mesleği; taşra veya merkez uzmanlık olarak nitelendirilmekte zorlanılan bir meslek grubudur. Merkez Uzmanlık haklarına tam olarak sahip değilken onların yükümlülüklerine tâbi, taşrada çalışmak gibi bir kadere mahkûm olmayıp kurumların merkez teşkilatlarında hem de BÜTÇE gibi bir alanda aktif rol alma şansına sahip olan nevi şahsına münhasır, arada sıkışmış bir meslek grubudur.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı MHUY Mesleğine Giriş;

Mesleğe girerken adayların eski sistemde ÖSYM’nin gerçekleştirdiği KPSS Alan Bilgisi Sınavından KPSS P49 puan türünden en az 75 puan almaları gerekmekteydi.

KPSS P49 Puan türü; % 10 Genel Yetenek, % 10 Genel Kültür, % 10 Yabancı Dil, % 20 Hukuk, % 20 İktisat, % 20 Maliye, % 10 Muhasebe derslerini içermektedir.

Yeni sistemde mesleğe giriş için kullanılmasını beklediğimiz puan türü bu şekilde en dengeli dağılımı olan KPSS P48 puan türüdür. KPSS P48 Puan türü için Tıklayınız 

Yani nispeten dengeli ve her alanda bir standart başarı yakalamayı gerektiren bir puan türüdür. 75 puan ve üstü alan adaylardan, alınacak kadronun 20 Katı kadar kişi sınava girmeye hak kazanacaktır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MHUY Nasıl Olunur?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı MHUY Sınavı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı ya da kısaca MHUY sınavı test yazılı sınavı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamadır. Bu iki aşamadan sonra da adayları Kurum tarafından ilan edilmiş kadrolar için tercih aşaması beklemektedir.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı MHUY Yazılı Sınavı

Sınav aşağıda yer alan dersler ve konulardan, çoktan seçmeli -test- usûlünde gerçekleştirilmektedir.

İKTİSAT;

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2) Uluslararası İktisat,
3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

MALİYE;

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Maliye Politikası,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

HUKUK;

1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler)
3) İdari Yargı Hukuku
4) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
5) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),
6) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
7) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

MUHASEBE;

1) Genel Muhasebe,
2) Malî Analiz ve Raporlama.konularından oluşmaktadır.

Sınavda MALİYE ve HUKUK’un yüzdesel ağırlığı %30‘ar, İktisat ve Muhasebe’nin ise %20’şerdir. Bu da sınava stratejik bir hazırlık yapılması gerekliliğini doğurmaktadır. Zira birbirine eşit doğrular yapan iki kişiden Hukuk-Maliye doğru sayıları daha fazla olan aday kazanırken, diğer aday kazanamayabilir. Ya da sıralamalar noktasında bu durum etkisini gösterecektir.

ÖSYM’nin yapmış olduğu diğer A Grubu sınavlarına kıyasen zor bir sınavdır ve iyi bir hazırlık gerektirmektedir. Her şeyden evvel her alandan 15’er adet olmak üzere toplamda 60 soru üzerinden gerçekleştirilmesi sınavda hata yapma lüksünü neredeyse sıfıra indirmekte ve çok dikkat gerektirmektedir. Ayrıca bir soru ile dâhi sıralama onlarca kişi oynayabilmektedir. O yüzden kolay bir sınav olduğunu söylemek zor.

ais

Sonuçların Açıklanması Sonrası Süreç ve Mülakat ve Tercih Aşaması;

Sınav ÖSYM tarafından yapılıp, değerlendirilmekte ve adaylar başarı puanlarına göre sıralandıktan sonra mesleğe alınacak kişi sayısının 4 KATI kadar aday mülakata girmeye hak kazanacaktır. Ancak bu mesleğe girişi diğerlerinden farklı kılan ve belki de asıl gerilimli geçecek bir süreç başlayacaktır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı MHUY Alımı ve Sınavı Ne Zaman?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı MHUY Mülakat Aşaması;

4 KAT aday mülakata girmekte ve mülakat Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmektedir. Mülakatta zarf çekme usulü ile temel olarak 2 soru ve komisyonun uygun gördüğü başka genel kültür, alan bilgisi soruları sorulmaktadır.

Adaylar mülakatta aldıkları puan ile yazılı sınavda alacakları puanların ARİTMETİK ortalamasına göre yeniden sıralanmakta ve TERCİH aşamasına geçmektedirler. Bu 4 KAT adaydan, mülakatta 70 puan altında alanlar tercih yapma hakkını elde edememektedirler.

Ancak teamülen komisyonlar çok sayıda adayı tercih aşamasına taşımakta ve böylece açılan kadroların boş kalmamasını sağlamayı hedeflemektedirler. Bu koşullar altında anlayacağınız üzere YAZILI SINAV puanınız size aslında bir noktada kendi kaderinizi tahayyül etme imkanı tanımaktadır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı TERCİH Aşaması;

Bu aşamada Yazılı sınav puanları ve Mülakat puanlarının aritmetik ortalamasına göre sıralanan adaylar, Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü’nce duyrulmuş olan kadrolardan seçtikleri, 15 kurumdan oluşan bir tercih listesi oluşturacaklardır.

Bu kurumlar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Ekli cetvellerinde bulunan kurumlardır. Tercihler ÖSYM tarafından yapılmakta ve yine yerleştirme işlemleri de ÖSYM tarafından tamamlanarak mesleğe giriş için 3.aşama da gerçekleşmiş olacaktır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar?

Bu meslek 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ihdas edilmiş ve her kurumda Mali Hizmetler birimi ve dâhi Mali Hizmetler Uzmanı bulunması zorunlu kılınmıştır. Buna dayalı olarak BÜMKO alım sürecini gerçekleştirmekte ve bir noktada meslek mensuplarını çalışacakları kuruma dağıtıyor gibi de düşünebiliriz.

Aslen süreci Maliye Bakanlığı yürütüyor olsa da Maliye Bakanlığı sadece aracı, adaylarsa Bakanlığı temsilen diğer kurumlarda görev yapan personeller haline gelmektedirler. Bu noktada çalışmak istediğiniz, kültürüne aşina olduğunuz, içinde bulunmak istediğiniz bir kurumu tercih ederek bu aracılıktan faydalanarak amacınız olan kuruma adım atma imkanına sahip olmaktasınız.

Meslek mensupları kurumun Mali Hizmetler Birimlerinde veya Strateji Geliştirme Birimlerinde görevlendirilmektedirler. Başka bir birimde başka bir görevde çalıştırılmaları da yasaklanmıştır.

Uzman Yardımcılığı süreci ve Uzmanlığa Geçiş;

Adaylar mesleğe Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Adayı olarak başlarlar ve ilk yılın sonunda asaletleri tasdik olunarak adaylıktan çıkarlar. 3 sene içerisinde ise tıpkı Merkez Uzmanları gibi YDS’den 70 puan ve üzerinde alma ve TEZ yazma yükümlülükleri ile karşı karşıyadırlar. Bu iki aşama ve 3 sene sonunda adaylar YETERLİK sınavına gireceklerdir. TEZ ve YDS aşamasını başarı ile tamamlayamayan meslek mensupları Yeterlik Sınavı’na giremezler ve kurumları içerisindeki memur kadrolarında görevlendirilirler.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

a) Birinci grup;

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
2) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması,

b) İkinci grup;

1) İhale kanunları ve ilgili mevzuat,
2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
3) Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
4) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu. konularından gerçekleştirilecek ve geçemeyenler yine aynı şekilde memuriyetlerde görevlendirileceklerdir.

Yetiştirilme süreci ve bu aşamaları başarı ile geçen meslek mensupları artık kurumların bütçe hazırlanma, talep, ödenek vs. konularında aktif olarak görev almaya başlamaktadırlar. Tabi ki bu aktivite kurumların iç dinamikleri, meslek mensuplarına bakış açıları noktasında farklılaşabilir.

Bu konuda Genel Bütçeli Kuruluşlar başta olmak üzere Üniversiteler ve Parafiskal Kurumlar bu saygınlığın sağlanabildiği yerler iken özellikle Mahalli Etkilerin fazlasıyla hissedildiği Belediyelerde daha düşük düzeylerde olabilmektedir.Mali Hizmetler Uzmanları ilgili birimleri olmayan yerlerde ise Strateji Birimleri dışında birimlerde görevlendirilemezler.

5018’in biçmiş olduğu misyon dışında bir görev ile meşgul edilemezler. Bu noktada iş tanımı net ve belirli bir meslektir. Uzmanlık alanı 5018 Sayılı K.M.Y.K Kanunu’dur.Bunun yanında Sosyal Güvenlik ve İhale Mevzuatları da meslek için ikincil öneme sahip alanlardır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Maaşı ve Özlük Hakları

Mesleğin en karmaşık ve sorun teşkil eden kısmı burasıdır. Öncelikle şunun adını koymak lazımdır. MHUY bir taşra Uzmanlığı’dır. Bu tanımlamayı yapmamızın sebebi DMK’da dahil olduğu alandır. Görev yeri itibariyle çalıştıkları Kurumların merkez teşkilatında görev yapıyor olsalar da özlük hakkı noktasında Taşra Uzmanlarının tâbi oldukları 2200 Ek göstergeye tâbidirler. Mesleğe yeni başlayacak olan bir Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı yaklaşık 9.000 Türk Lirası maaş alacaktır.

Genel Bütçeli Kurumlarda çalışanların merkez uzmanı özlük haklarına sahip olması söz konusu değildir. Ancak Belediyelerde çalışan meslek mensupları; miktarı 300 tl ile 800 tl arasında değişen sosyal denge tazminatı alabilmekte ve merkez uzmanlarına yakın bir aylık kazanç elde edebilmektedirler. Ancak emeklilik koşulları ve 2200 Ek gösterge halen geçerlidir.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı İmkanları

Biraz içe kapanık bir konuda çalışmalarını sürdürdüklerinden aşırı bir yurt dışı imkanına sahip değildirler. Ancak kendilerini mevzuat alanında geliştirmeleri durumunda ülkenin değişmeyecek gündemlerinden biri olan özellikle bütçe alanında ilgili kurumlarda Strateji Daire Başkanlık’ larında yükselme imkanına sahip olabileceklerdir.

Merkez Uzmanlığı sorumluluklarına tâbi olmanın diyeti sayabileceğimiz bir diğer imkan ise iç denetçi olabilmek imkanına sahip olmalarıdır. Meslekte bulunarak şartları gerçekleştirenler, Kadro ihdası ve sınav koşullarını sağlayarak kurumlarında iç denetçi olabilir kariyerlerini farklı bir noktaya taşıyabilirler.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar?

Bu meslek 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ihdas edilmiş ve her kurumda Mali Hizmetler birimi ve dâhi Mali Hizmetler Uzmanı bulunması zorunlu kılınmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.