Adli ve İdari Hakimlik Sınav Soruları ve Cevapları

ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol hükümlerine göre yapılan Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavı gerçekleştirildi. Bizde Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik soruları ve muhtemel yanıtlarını sınava katılan adayların anımsadıkları kadarıyla aktarmış oldukları şekliyle derlemeye çalıştık.

21.11.2020
A+
A-

Adli ve İdari Hakimlik Sınav Soruları ve Cevapları

Ülkemizde pek çok alanda sınavlar yapılmaktadır. Bunlardan biri de adli ve idari hakimlik sınavıdır. Adayların hazırlandığı bu zor sınava bir çok kişi katılmaktadır. Gelin, Adli ve idari yargı hakimlik sınav soruları ve cevaplarına bakalım…

ÖSYM tarafından toplam üç ayrı grup için gerçekleştirilen Hakimlik Sınavlarında adaylara kaç soru soruldu? Adli Yargı Hakimliği ve İdari Yargı Hakimliği sınavlarına kaç aday katılım gösterdi? Sınava hangi fakültelerden mezun olanlar katılabildi? Sınav kaç oturum şeklinde gerçekleşti?

Sınava dair bilgileri ve sınava katılan adayların hatırlayarak aktarmış oldukları sorular ile yine onların aktardığı muhtemel yanıtları yazımızda sizler için derledik. Gerçekleştirilen Adli Yargı sınav soruları nelerdir? Adli Yargı sınav sorularına adayların vermiş oldukları ortak cevaplar nelerdir? İdari Yargı sınav soruları ve adayların bu sorulara vermiş oldukları cevaplar nasıldır? İşte idari hakimlik ve adli hakimlik soru ve cevaplarıyla ilgili detaylar…

Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları Soruları ve Yanıtları Nelerdir?

Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavlarında adaylara sorulan soruların neler olduğuna dair en net bilgi elbette Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin soru kitapçıklarını erişime açması ile edinilebilecektir. Ancak sınavlara katılmış olan adaylar hatırladıkları soruları ve muhtemel yanıtları gerek forumumuzda gerekse diğer mecralarda paylaşılmakta ve derlenebilmektedir. 

Yazımızın devamında aktardığımız soru ve muhtemel cevaplar adayların bu şekilde aktarmış oldukları sorulardan derlenecektir. Bu nedenle soruların ve yanıtlarının kesinliği bulunmamaktadır. En net bilgiler ÖSYM’nin yapacağı yayımlama işleminden sonra edinilebilecektir.

Ortak Alan / Genel Yetenek – Genel Kültür Hatırlanan Sorular ve Muhtemel Yanıtları

 • 3 tepe 3 kahramanlık sorusunun cevabı : Metristepe İnönü, Duatepe Sakarya, Kocatepe Başkomutanlık
 • 1. Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşma : Paris Barış Konferansı
 • Milletler Cemiyeti sorusunun cevabı : Yabancı Okullar
 • Tulumbacılar – Kervansaray
 • Eyalet askeri : Tımarlı Sipahi
 • Amasya Genelgesi esnasında Atatürk’ün görevi : Temsil Heyeti Başkanı
 • Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulma sebebi değildir? Büyük Buhran ile ekonomik nedenlerle alakası yoktur.
 • Tarih il sorusunun cevabı : Örgin Taht
 • Kadro dergisi
 • Avıcenna : İbn-i Sina
 • Fonksiyon sorusunun cevabı : -1
 • Poşet sorusu : 30 üzeri 3
 • AB uzunluğu : 10
 • Köklü sayılar sorusunun cevabı : 6/5
 • Soldan iki rakamın çarpımı kaçtır? 52341’den 5 ve 2 cevap 10
 • 10 üzeri x sorusunun cevabı : 20
 • Kesme işareti : hanım
 • Konfüçyüs sorusunun cevabı : Psikoloji
 • Türk Dil Kurumuna
 • Türkçede boşluk doldurma sorusunun cevabı : Tarihimiz ve Kurgu
 • Benzetme yoktur
 • Şehir
 • Dilekçe hakkı : Siyasi Haktır
 • Kadük olan durumlar : Mülga
 • Anayasa Mahkemesine şikayet : Bireysel Başvuru
 • Cumhurbaşkanlığı seçimi, seçimlerin yenilenmesi ve 4 yılın geçmiş olması durumu da genel seçimlerle birlikte yapılır. 1 ve 3
 • Cumhurbaşkanının halk tarafından ilk kez seçildiği tarih : 2014
 • Geçerli oyların salt çoğunluğu : 25.000.001

Ortak Alan Soruları ve Muhtemel Cevapları

Anayasa Hukuku Soru ve Cevapları

 • Anayasa değişikliği zorunlu yayınlama : 367
 • Bakanlar hakkında meclis soruşturma önerge verilmesi : 301
 • Hangilerinin seçiminde azami süre aynıdır : Kamu Başdenetçisi ve TBMM Başkanı
 • Uluslararası Anlaşma : 1 yıl olacak
 • TBMM tatil başlangıç süresi : 1 Temmuz
 • Meclise en yaşlı üye başkanlık eder
 • HSK üyeleri : Karma Komisyon tarafından

İdare Hukuku Soru ve Cevapları

 • Başka şehire atanan memurun göreve başlaması süresi en geç ne zamandır? 15 GÜN
 • KİK belli istekliler arasında ihale usulünde : Çağrılan istekli sayısı 5’ten az, teklif veren sayısı da 3’ten az olamaz.
 • İhaleye şikayet başvurusu ihaleyi yapan idareye yapılır.
 • Görevden çekilen memurun işlem tesis etmesi : Yetki Gaspı
 • Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde hangisi olabilir? İlçe İdare Şube Başkanlıkları
 • Danıştay’ın görüş bildirme süresi : 2 AY
 • Mal Bildirimi : Şubat 2025

İdari Yargılama Hukuku Soru ve Cevapları

 • Sıralama sorusunun en sonda yer alır : Husumet
 • Görev uyuşmazlığı : Başkanlar Kurulu
 • İvedi yargılamada yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz edilemez
 • Uyuşmazlık mahkemesi sorusunun cevabı : Danıştay – Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Merkezi sınavlarda savunma sorusunun cevabı : 3 gün ek süre verilebilir.
 • İvedi yargılamada temyiz süresi : 15 gün
 • Karayolları ile dava yeri sorusunun cevabı : Van ve Antalya. (Yeni ve eski görev yeri)

Medeni Hukuk Soru ve Cevapları

 • Babalık davası : Annede doğumdan önce açar
 • Ergin evlat edinmede soyadı kullanımı ile ilgili sorunun cevabı : Erginin isteğine bağlı
 • 300 gün beklemeden yapılan evlilik : Evlilik geçerlidir.
 • Alt vasiyet
 • Mirastan çıkarılma nedeni? Aile hukukundan kaynaklanan görevleri yerine getirmemesi
 • Ön alım hakkı şerh sorusunun cevabı : 10 yıl
 • Taşınmaz satış vaadi : Düzenleme / Onaylama

Hukuk Mukameleri Soru ve Cevapları

 • HMK’da 12 yaşında Murat ne yapamaz? Tanık olur ancak yemin edemez.
 • İstinaf süre vermeden dilekçe red kararı verir. Kesin karardır, süre geçirilmiş.
 • Dilekçede süre vermeye gerek olmayan durum : Hukuki sebep
 • İnşai işlemler geriye yürüyemez yanlış olacak.
 • HMK’da feri müdahil sorusunun cevabı : Hüküm kesinleşinceye kadar yapılır.
 • HMK’da öncüllü sorunun cevabı : 1 ve 2
 • HMK’da senetle ispat zorunluluğu 2020 yılı için : 4.480 TL

Adli Yargı Hakimliği Hatırlanan Sorular ve Muhtemel Yanıtları

 • 30 gün
 • İzin
 • Yağma
 • Karşılıksız yararlanma
 • Kasten yaralama
 • Hem ağaç kesip hem cama zarar verme : Tek mala zarar verme
 • CMK Keşif : 1, 2 ve 3
 • Basit yargılamada, basit olan olmayan basit uygulanır.
 • Ceza savcısı soruşturma evresinde re’sen serbest bırakabilir, sulh ceza kararı gerekmez
 • Bağlantılı dava esase girerken dosyaları ayırmışsa davalar ayrılır.
 • konuşma, dinleme, kayda alma
 • itiraz 5 gün

Borçlar Hukuku Soru ve Cevapları

 • Birden çok üyelik halinde hepsi geçersiz olur.
 • Rücu tarihi  ne zaman başlar? Tazminatın tamamının ödendiği tarih
 • Borcun ikrar edilmesi zamanaşımı : Yenileme
 • Davanın ihbarı : Borcun ikrarı
 • Haksız Rekabet
 • Kiraya verenin hapis hakkı : 2 ve 3

Ticaret Hukuku Soru ve Cevapları

 • Hangisi iflasa tabi değildir (kamu yararına çalışan dernekler)
 • Limited şirkette müdürün devredilemez yetkileri
 • Çek ile ilgili olay sorusu 
 • Poliçede zamanaşımını kesen neden
 • Temsil yetkisi : Pay devri, pay devri tesciline gerek yoktur.
 • Şirketlerde ticaret siciline bakılarak anlaşılmayan : Çağrı Usulü

İş Hukuku Soru ve Cevapları

 • Birden fazla yere üye olamaz
 • Gebe annenin ücreti kesilir
 • Bir haftaya kadar yarım
 • İşçi ücreti : 375 TL
 • İşçiye ücret ve ekleri bildirimi : 2 ay

İcra-İflas Hukuku Soru ve Cevapları

 • Başkasının sırasına itiraz icra dairesine
 • İtiraz davasında icra mahkemesi yetkili değildir.
 • Sıra cetvelinde sıraya itiraz
 • Kıymet takdirine şikayet : 2 yıl
 • Konkardato geçici mühlet : 3 Ay
 • İstihkak iddiası davası devam ederken hacizli mal satılırsa istihkak davası satış bedeli üzerinde devam eder.

İdari Yargı Hakimliği Hatırlanan Sorular ve Muhtemel Yanıtları

 • Ödemezlik defi
 • Menkul alıp satma : Ticari kazanç
 • Hakkaniyet: Ayırt etme gücü olmayan için
 • Genel usulsüzlük zaman aşımı süresi : 2 Yıl
 • Likitide
 • Marjinal tasarruf eğilimi : 0.4
 • Monopol uzun dönem denge MR=LRMC
 • Merkez Bankası daraltıcı politika uygulaması
 • Diferansiyel yansıma
 • Esneklik sorusunun cevabı : 50/px
 • Soyut olanın somut olana uygulanması : Tipiklik
 • Geçici vergi
 • Ticari kazanç
 • Sevk irsaliyesi
 • Ödeme emrine karşı dava açılması
 • Mirasa geçen borçlar vergi Aslı ve gecikme zammı
 • Amortisman sorusu?
 • Ödeme emrine itiraz 19 nisan
 • Defter onay süresi- 18 Eylül 2018
 • Hapis cezası gerektirmeyen suç?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
 1. a dedi ki:

  bir haftaya kadar ücretin yarısı: adli yargı