kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Damga Vergisi Oranları 2018

Damga vergisi nedir? Damga vergisine tabi kağıtlar nelerdir? Damga Vergisi oranları 2018 yılında ne kadardır? Gümrük Beyannamesi 2018 damga vergisi tutarı ne kadar olmuştur? Bilançolar için 2018 damga vergisi tutarı ne kadar olmuştur? Kurumlar vergisi beyanı için damga vergisi tutarı ne kadardır? Yazımız devamında bu sorulara cevap bulabilirsiniz.

A+
A-

Damga vergisini bir çok resmi evrak üzerinde görmekteyiz. Maaş bordrolarından, kira kontratlarına, kıymetli evraklardan, vergi beyannamelerine kadar bir çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak damga vergisinin ne olduğuna dair bir çoğumuzun net bir bilgisi yoktur. Biz de damga vergisi konusunda bilgisi olanların bilgisini tazelemek, olmayanları da bilgilendirmek adına bu yazıyı kaleme alıyoruz.

Damga Vergisi Nedir? 

Kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergiye Damga Vergisi denilmektedir. Kamu Haber

Buradaki kağıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belge anlamına gelmektedir.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar ve Damga Vergisi Oranları 2018

Yazımız içerisinde bahsettiğimiz üzere damga vergisi bir çok resmi kağıt için kullanılan bir vergi türüdür. Damga vergisine tabi kağıtlardan bazılarında nispi oranda bir vergi uygulanırken, bazılarında da maktu vergi oranları uygulanmaktadır. İşte damga vergisine tabi kağıtlar ve bu kağıtlara ait vergi oranları:

                                                         Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2018 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 2018 damga vergisi oranı (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) 2018 damga vergisi oranı (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler 2018 damga vergisi oranı (Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 0)
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 0)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler  2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 0)
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 0)
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 0)
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri 2018 damga vergisi oranı (Binde 0)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler 2018 damga vergisi tutarı (58,80 TL)
2. Sulhnameler 2018 damga vergisi tutarı (58,80 TL)
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri 2018 damga vergisi tutarı (330,30 TL)
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 2018 damga vergisi tutarı (58,80 TL)
2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları 2018 damga vergisi oranı (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise) 2018 damga vergisi tutarı (20,30 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) 2018 damga vergisi tutarı (12,00 TL)
    ac) İyda senedi 2018 damga vergisi tutarı (2,00 TL)
    ad) Taşıma senedi 2018 damga vergisi tutarı (0,60 TL)
b) Konşimentolar (12,00 TL)
c)Deniz ödüncü senedi 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şaahadetnameleri 2018 damga vergisi tutarı (20,30 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar 2018 damga vergisi tutarı  (45,40 TL)
bb) Gelir tabloları 2018 damga vergisi tutarı  (21,80 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri 2018 damga vergisi tutarı (21,80 TL)
c) Barnameler 2018 damga vergisi tutarı (2,00 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları 2018 damga vergisi tutarı (8,90 TL)
e) Ordinolar 2018 damga vergisi tutarı (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 2018 damga vergisi tutarı  (8,90 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar 2018 damga vergisi oranı (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar 2018 damga vergisi oranı (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler 2018 damga vergisi oranı (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar 2018 damga vergisi oranı (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postahanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 2018 damga vergisi tutarı (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 2018 damga vergisi tutarı  (58,80 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri 2018 damga vergisi tutarı  (78,50 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri 2018 damga vergisi tutarı  (38,80 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler 2018 damga vergisi tutarı  (38,80 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 2018 damga vergisi tutarı (38,80 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 2018 damga vergisi tutarı  (78,50 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 2018 damga vergisi tutarı (28,90 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 2018 damga vergisi tutarı (28,90 TL)
f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 2018 damga vergisi tutarı (46,00 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 2018 damga vergisi tutarı (0,60 TL)
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.