kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

OAİB Personel Alımı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı için ilan verdi.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda belirtildiği şekilde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 6 (altı) Uzman Yardımcısı personel sözlü sınavla alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01.01.2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahrum olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

j) TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

k) İngilizce dilinden 2016, 2017 veya 2018 yılına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),

l) 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan almış olmak,

Tablo-1

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan Türü

Alınacak Personel Sayısı

İstenilen Yabancı Dil Bilgisi

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Lojistik, İstatistik Bölümleri ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

4 Yıl

KPSS P3

6 (Altı) Uzman Yardımcısı

İngilizce

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında iki defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler

a) Genel Sekreterlik WEB sitesinden (www.oaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

b) TCKN yazılı beyanı (Aday tarafından T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “Doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

d) KPSS sonuç belgesi,

e) Yabancı Dil Sınavı sonucunu gösterir belge,

f) Güncel özgeçmiş (CV)

  • Sınavı kazanan adaylardan belge asılları bilahare istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4. maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 31 Ekim 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar şahsen veya postayla “Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA” adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları da işleme konulmayacaktır. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İletişim Bilgileri

Adres

Telefon

ORTA ANADOLU

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

(312) 447 27 40

(Dahili 220)

(Mehmet YÜCEL)

5659 1 000ec9f8cdb5a4a43c3a373acf052f34

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.