kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Okul Aile Birliği Nedir, Ne İş Yapar, Kimler Üyesi Olabilir?

Okullarda eğitim ve öğretimin daha verimli hale getirilmesi için okul ile aile arasında bütünleşmeyi sağlayan ve tüzel kişiliği olmayan birliklere okul aile birliği denir. Milli eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul aile birlikleri kurulabilmektedir. Bu birlikler bulunduğu okulun ismini almaktadır. Peki, bu birlikler ne iş yapar? Kimler üyesi olabilir? Bütçeleri var mıdır? Birliklerin kurulmasında yasal dayanak nedir? Yazımız devamında cevapları bulabilirsiniz.

A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte birliklerin amacı, kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları detaylı şekilde belirtilmiştir. Okul Aile Birliği: Eğitim kampüslerinde yer alan okulları da kapsayacak şekilde MEB’e bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul ile aile arasında bütünleşmeyi sağlamak, veli ile aile arasında iletişimi ve iş birliğini arttırmak, eğitim ve öğretime katkı sağlayacak geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimleriyle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği olmayan birliklerdir. Birlikler, isimlerini kuruldukları okuldan alırlar.

MEB Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcısı Maaşı Ne Kadar?

Birliklerin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Öğrencilerin milli ve manevi değerler doğrultusunda daha iyi yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve aileler arasında iş birliğini sağlamak.

Okulun eğitim ve öğretim politikası ile ilgili stratejik plan çalışmalarına destek olmak. Eğitim hayatında fırsat eşitliğine katkı sağlamak.

Okullarda dersliklerin, spor salonlarının, kütüphanelerin ve laboratuvarın yapılmasına katkı sağlamak.

Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunarak, bunların düzenli olarak yapılmasında destek olmak.

Okulun belirli ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşitli mal ve hizmetleri satın almak.

Okula yapılan ayni ve nakdi yardımları kabul etmek.

Okul kantini ve benzeri yerleri işletmek ve işlettirmek gibi görev ve yetkileri vardır.

Maddi imkanı olmayan öğrencilerin eğitim ve öğretimleri ile ilgili zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında yardımda bulunmak.

Okuldaki eğitim ve öğretim düzeyinin iyileştirilmesi için her tür kuruluş ve sivil toplum örgütü ile işbirliği yapmak.

Okul Aile Birliğinin Kimler Üyesi Olabilir?

Okul aile birliğinin üyelerini şu şekilde belirtmek gerekir:

  • Okul yöneticileri
  • Öğretmenler
  • Veliler
  • 18 yaşını geçmiş kursiyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine devam edenler.
  • Okul yaptıran hayırseverler birliğin doğal üyesidir.

Birliklerde üç organ bulunmaktadır. Bu organlar: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan oluşmaktadır. 

Okul Aile Birliğinin Gelirleri Nelerdir?

Okul aile birliği yukarıda belirtilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için bir gelire ihtiyaç duyar. Bu gelirler: Ayni, nakdi, şartlı veya şartsız bağışlar, okulların bünyesinde yer alan kantin ve diğer gelir getirici yerlerin işletilmesinden veya işlettirilmesinden doğan gelirler, çeşitli aktifite, müsabaka ve projelerden elde edilen diğer gelirler. OAB’ler velileri bağış yapmaya zorlayamazlar, okul kayıt dönemlerinde bağış ve yardım talep edemezler. Çeşitli aktivite ve etkinliklerden gelir elde edemezler.  kamu haber

Birliklerin Denetimi Nasıl Yapılır?

Okul Aile Birliğinin denetimi usulü yönetmeliğin 26. ve 27. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, birliklerin denetimi şu şekilde yapılmaktadır:

Denetim

MADDE 26 – (1) Birlikler, en az yılda bir defa olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri denetim elemanları tarafından millî eğitim mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre denetlenir. Ayrıca il veya ilçelerdeki birlikler ile birliklerin gelirlerinden il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ayrılan paylar her yıl Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali açıdan denetlenir.

(2) Okulda bulunan kantin ve benzeri yerler; sağlık, hijyen ve gıda kodeksi yönünden ilgili meslek odası, sağlık il müdürlükleri ile gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüklerince de denetlenebilir.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Kayıt Yenileme ve Sınav Tarihleri 2021

Okul müdürünün sorumluluğu

MADDE 27 – (1) Okul müdürü genel kurulun zamanında ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

(2) Birliğin yaptığı iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetler.

(3) Birliğin iş ve işlemleri ile yapılan harcamalarda usulsüzlük veya uygunsuzluk görmesi halinde önce birlik başkanını yazılı olarak uyararak usulsüzlüğün ve uygunsuzluğun düzeltilmesini sağlar. Bu durumun devam etmesi halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne durumu bildirerek denetlenmesini talep eder.

Doktor olmak için hangi liseye gitmeliyim? Yazımız için tıklayınız.

En iyi liseler yazımız için tıklayınız.

Okul aile birliği en az kaç kişi ile toplanır?

Eğitim ve öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımı ile ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür. Toplantılar gerektiğinde okulun eğitim ve öğretime açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.