kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Ne İş Yapar?

PTT Personel Alımı kapsamında gerçekleştirilen PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? Sınavı nasıl yapılıyor? Sınav konuları nelerdir? Maaşı ne kadardır? Detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

PTT Gişe Görevlisi Ne İş Yapar?

PTT Gişe ve Büro Görevlisi; ilgili kurumda gişede yürütülen hizmetlerde görevli personeldir. PTT Gişe ve Büro Görevlisi olmak  için kurumun iş ilanlarını takip etmek gerekmektedir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. bünyesinde, ülkenin her yerinde yer alan şubelerinde görevlendirilmek üzere istihdam edilen PTT Gişe ve Büro Personeli Nedir?

Görevleri nelerdir? PTT Gişe ve Büro Personeli nasıl olunur? Başvuru şartları nelerdir? Sınavı nasıldır? Maaşı ne kadar? PTT Büro ve Gişe Personeli mesleğine dair tüm detayları meslek tanıtım yazımızda inceleyebilirsiniz.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Nedir?

PTT, Türkiye’nin dört bir yanında teşkilatlanmış bir kurumdur. Bu kurumun açmış olduğu şubelerde görev yapacak, hizmet sunulan müşterilerle ve vatandaşla bir anlamda Kurumu temsilen görev yapacak, son kullanıcı ile direkt temas halinde bulunan personel grubu PTT Gişe ve Büro Görevlisi meslek mensuplarıdır. Her tür gişe ve büro faaliyetini gerçekleştiren PTT Gişe ve Büro Görevlileri bir anlamda Kurumun ana omurgasını oluşturan meslek gruplarından birisidir.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Nasıl Olunur?

PTT Gişe ve Büro Görevlisi olarak Kurumda çalışmak isteyen adayların öncelikli olarak bu alımın ilanına başvuruda bulunabilmeleri için bazı genel ve özel koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Şimdi bu koşulları inceleyelim;

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Alımı Genel Başvuru Şartları;

PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların,

-Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımının gerçekleştirileceği yılın ilk günü itibariyle, on sekiz yaşından büyük olmaları ancak otuz altı yaşından da gün almamış olmaları gerekmektedir,

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir.

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir.

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir.

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir.

-Adayların alım başvurularının son günü itibariyle mezun durumda olmaları gerekmektedir.

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir.

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Alımı Özel Başvuru Şartları

PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların yukarıda yer alan genel başvuru şartlarının yanı sıra aşağıdaki özel başvuru şartlarını da sağlıyor olmaları gerekmektedir;

KPSS Koşulu

19 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren PTT Personel Alım Yönetmeliğine göre artık PTT Personel Alımları’na başvuruda bulunmak isteyen adayların puan türü ve başvuru puanı Kurumca belirlenmek üzere KPSS puanı sahibi olmaları gerekecektir. Yani KPSS’ye katılmamış ve Kurumca istenen puan türünden yeterli puanı alamamış olan adayların PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunabilmesi mümkün olmayacaktır.

İkamet Koşulu

PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların alıma başvuru yapılacak dönem itibariyle, resmi adres kayıtları ile başvuruda bulunacakları ilin aynı olması gerekmektedir. Yani Ankara ilinde yer alan PTT Gişe ve Büro Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunmak isteyen bir adayın o ilde ikamet ediyor olması zorunluluğu vardır. Bu ikametin belli bir süredir devam ediyor olması şartı ise kaldırılmıştır. Başvuru dönemi itibariyle ilgili şehrin adresine kayıtlı olmak yeterlidir.

Mezuniyet Koşulu

PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda yer alan bölümlerin birisinden mezun olmaları gerekmektedir. Bu bölümler dışında bir alandan mezun olan adayların PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunabilmeleri mümkün olmayacaktır.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunabilmek için mezun olunması gereken bölümler şu şekildedir;

1 112 83 104 7

Yukarıda yer alan bölümlerin birisinden mezun durumda olan adaylar diğer başvuru koşullarını da taşıyor olmaları durumunda PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunabileceklerdir.

PTT Personel Alımına Uzman Yardımcısı, Avukat, Mühendis, Postacı gibi diğer unvanlar için başvuruda bulunmak isteyen adayların taşımaları gereken şartları bir arada inceleyebileceğiniz bilgilendirme yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla ulaşabilirsiniz;

 PTT Gişe ve Büro Görevlisi Sınavı Nasıl Oluyor? Sınav Konuları Neler?

PTT Gişe ve Büro Görevlisi sınavına başvuru kabul edilen adaylar, başvurmuş oldukları görev yeri için sınava katılacaklardır. O il için başvuruda bulunmuş diğer adaylarla yarışacak olan adayları  PTT Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınavı ve Psikometrik İnceleme Testi olmak üzere iki aşama beklemektedir.

 PTT Gişe ve Büro Görevlisi Yazılı Sınavı

PTT Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınavı 100 sorudan oluşmaktadır. Bu 100 soru çoktan seçmeli usulde olup aşağıdaki konulardan meydana gelmektedir;

Genel Yetenek Testi
-Türkçe Dil Bilgisi
-Paragraf
-İmlâ Kuralları
-Sözel Mantık (Sözel Akıl Yürütme)

-Ölçme Becerisi
-Sayısal Mantık (Sayısal Akıl Yürütme)

Genel Kültür Testi
-Tarih dersi
-Temel Vatandaşlık Dersi
-Kültürel, Güncel ve Genel Sosyo – Ekonomik Vakalar ve Gelişmeler

Adayların 100 soruluk Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından meydana gelen sınavda başarılı olabilmeleri için en az 60 puan almaları şarttır.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Psikometrik İnceleme Testi

PTT Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınavında başarılı olan adaylar, Kurum tarafından psikometrik inceleme testine tabi tutulmaktadırlar. Adaylara bu testte 50 ilâ 200 arasında sorular sorulmaktadır ve bu sorulara verilen yanıtlarına göre mental tepkileri ölçümlenmektedir.

Adayların PTT Gişe ve Büro Görevlisi olarak atanabilmeleri için psikometrik inceleme testi neticesinde mesleğe uygun görülmeleri gerekmektedir. Aksi halde mesleğe atamaları gerçekleştirilemeyecektir.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Ne İş Yapar?

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin tüm illerde ve bunların ilçelerinde kurulu bulunan birimlerinde görevlendirilebilmektedirler. Bulundukları şubede gerçekleştirilen her tür evrak ve gişe işlemini PTT Gişe ve Büro Görevlisi olarak atanan personel gerçekleştirmektedir. Bir anlamda Kurumun halk ile karşı karşıya olan yüzü durumunda bulunan personel Kurumun işleyişinde çok önemli bir yere sahiptir.

İl tercihi yaparak başvurularını gerçekleştiren PTT Gişe ve Büro Görevlisi adayları, atanmaya hak kazandıkları illerde en az üç sene tayin istemeksizin çalışmak durumundadırlar.

Kurum tarafından buna getirilen tek istisna, mesleğe başladıktan sonra evlenmiş olan PTT Gişe ve Büro Görevlisi içindir. Mesleğe girdikten sonra evlenen PTT Gişe ve Büro Görevlisi adaylar, 6 ay fiili olarak hizmet ettikten sonra eş durumu tayini talep edebilmektedirler. Eğer ki mesleğe girdiklerinde evli durumda .iseler üç yıl boyunca herhangi bir eş durumu tayini isteme durumları olmayacaktır.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

PTT bünyesinde görev yapan diğer personeller gibi PTT Gişe ve Büro Görevlisi olarak görev yapacak olanlar da idari hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlarlar.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi olarak çalışacak olan kurum personelinin 2020 yılı itibariyle alacağı ortalama ücret 4100 TL ile 4800 TL arasında değişmektedir. Bu değişime yol açan temel faktör performans ödemeleri ve mesai ücretleridir.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. Gözde dedi ki:

    Büro yönetimi ve sekreterlik öğrencileri neden hiçe sayılıyor ya