kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

YSK Seçim Müdürü Alımı

YSK seçim müdürü alımı için ilana çıktı!

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Seçim Müdürü Alım İlanı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sınıfı, unvanı, sayı ve yeri belirtilen yerlere Seçim Müdürü alınacaktır.

1- Başkanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 175 adet seçim müdürü kadrolarına personel alınacaktır.

2- Yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 02 Eylül 2018 Pazar günü Ankara’dayapılacaktır. Sınav saat 14.45’te başlayacak ve 2 saat sürecektir.

3- Başvuranların seçim müdürü olarak atanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 01/01/1983 ve daha sonra olanlar),

c) Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

4- Başvurular, 26 Temmuz – 02 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (Sınavın uygulanması ile ilgili bilgiler, sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar, aday internet erişim şifresinin edinilmesi, itirazlara ilişkin açıklamalar, yatırılan ücretin iade edilmeyeceği vb. bilgiler, sınava başvuruda ÖSYM tarafından internet sayfasında yayımlanacak sınav kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak olup, adaylar tarafından bu kılavuzun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.)

5- Sınavda adaylara, 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 60 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: a) Türkçe (10), b) Matematik (10), c) Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi (10), d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: a) Anayasa Hukuku (5), b) İdare Hukuku (5), c) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (3), ç) Medeni Hukuk (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünün “Vesayeti Gerektiren Haller” Başlıklı İkinci Ayrımı) (4), d) 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4), e) 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (4), f) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (4), g) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu (4), ğ) 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanun (4), h) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (4), ı) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (4), i) Kamu Yönetimi (Türkiye’nin İdari Yapısı ve Türkiye’de Mahalli İdareler) (5), j) İktisat (Mikro İktisat ve Makro İktisat) (5), k) Maliye (Kamu Gelirleri, Bütçe, Vergi Hukuku) (5) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

6- Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (175) beş kat fazlası olan 875 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 875’inci aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve yapılacak sözlü sınava çağ-rılacaklardır. Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun beş katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağrılacaklardır.

7- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav saati, sınava gelirken getirilmesi gereken evrak ve belgeler, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce YSK kurumsal internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

8- Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

9- Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

10- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

11- Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evrak ve belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi YSK internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılır. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

13- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

14- Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

15- Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedeklerden atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

16- Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

17- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

EK LİSTE

İL İLÇE SINIFI UNVANI SAYI
ADANA POZANTI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ADANA YUMURTALIK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ADANA FEKE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ADANA TUFANBEYLİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ADANA ALADAĞ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ADIYAMAN GÖLBAŞI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AFYON DAZKIRI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AĞRI AĞRI MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AĞRI DOĞUBEYAZIT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AĞRI ELEŞKİRT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AĞRI PATNOS GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AĞRI DİYADİN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AĞRI TAŞLIÇAY GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AĞRI TUTAK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
AKSARAY ESKİL GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ANKARA KALECİK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ARDAHAN GÖLE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ARDAHAN HANAK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ARDAHAN POSOF GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ARTVİN ŞAVŞAT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ARTVİN YUSUFELİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BATMAN SASON GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BAYBURT BAYBURT MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİNGÖL GENÇ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİNGÖL KARLIOVA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİNGÖL KİĞI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİNGÖL SOLHAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİTLİS BİTLİS MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİTLİS TATVAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİTLİS GÜROYMAK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİTLİS HİZAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BİTLİS MUTKİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
BOLU GÖYNÜK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ÇANAKKALE GÖKÇEADA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ÇORUM KARGI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DENİZLİ ÇİVRİL GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DENİZLİ ÇAMELİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DENİZLİ KALE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DİYARBAKIR SİLVAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DİYARBAKIR ÇERMİK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DİYARBAKIR DİCLE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DİYARBAKIR EĞİL GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1

—-

DİYARBAKIR HANİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DİYARBAKIR KULP GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
DÜZCE YIĞILCA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ELAZIĞ MADEN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ELAZIĞ PALU GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZİNCAN KEMAH GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZİNCAN REFAHİYE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZİNCAN TERCAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZİNCAN ÇAYIRLI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZİNCAN KEMALİYE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM HINIS GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM HORASAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM PASİNLER GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM İSPİR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM KARAYAZI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM ŞENKAYA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM TEKMAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ERZURUM TORTUM GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
GİRESUN ALUCRA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
GİRESUN DERELİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
GÜMÜŞHANE KELKİT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
GÜMÜŞHANE TORUL GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
GÜMÜŞHANE ŞİRAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
HAKKARİ ÇUKURCA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
HAKKARİ ŞEMDİNLİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
HATAY REYHANLI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
HATAY ALTINÖZÜ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
HATAY HASSA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
HATAY YAYLADAĞI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
IĞDIR IĞDIR MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
IĞDIR ARALIK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
IĞDIR TUZLUCA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ISPARTA SÜTÇÜLER GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
K.MARAŞ AFŞİN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
K.MARAŞ PAZARCIK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
K.MARAŞ ANDIRIN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
K.MARAŞ GÖKSUN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KARAMAN ERMENEK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KARAMAN SARIVELİLER GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KARS SARIKAMIŞ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KARS KAĞIZMAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KARS ARPAÇAY GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KARS DİGOR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KARS SELİM GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KASTAMONU AZDAVAY GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1

—-

KASTAMONU CİDE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KASTAMONU KÜRE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KAYSERİ SARIOĞLAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KAYSERİ SARIZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KAYSERİ YAHYALI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KIRIKKALE KESKİN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KIRIKKALE DELİCE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KIRIKKALE SULAKYURT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KIRKLARELİ DEMİRKÖY GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KONYA KARAPINAR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KONYA HADİM GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KONYA YUNAK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KÜTAHYA EMET GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
KÜTAHYA SİMAV GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MALATYA AKÇADAĞ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MALATYA ARAPGİR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MALATYA DARENDE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MANİSA DEMİRCİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MANİSA GÖRDES GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MANİSA SELENDİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MARDİN NUSAYBİN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MARDİN DARGEÇİT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MARDİN SAVUR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MUŞ MUŞ MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MUŞ MALAZGİRT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MUŞ BULANIK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
MUŞ VARTO GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
NEVŞEHİR DERİNKUYU GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
NEVŞEHİR KOZAKLI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ORDU AYBASTI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ORDU GÖLKÖY GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ORDU MESUDİYE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ORDU AKKUŞ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ORDU KORGAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
RİZE PAZAR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SAMSUN LADİK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİİRT SİİRT MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİİRT PERVARİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİİRT ŞİRVAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİNOP BOYABAT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİVAS DİVRİĞİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİVAS GÜRÜN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİVAS İMRANLI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİVAS KOYULHİSAR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİVAS ŞARKIŞLA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
SİVAS YILDIZELİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA BİRECİK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1

ŞANLIURFA SİVEREK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA AKÇAKALE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA BOZOVA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA CEYLANPINAR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA SURUÇ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA HALFETİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA HARRAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞANLIURFA HİLVAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞIRNAK CİZRE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
ŞIRNAK ULUDERE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TEKİRDAĞ ŞARKÖY GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TOKAT ARTOVA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TOKAT REŞADİYE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TRABZON ÇAYKARA GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TUNCELİ TUNCELİ MERKEZ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TUNCELİ PERTEK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TUNCELİ MAZGİRT GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TUNCELİ NAZIMİYE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TUNCELİ OVACIK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
TUNCELİ PÜLÜMÜR GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
UŞAK EŞME GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
UŞAK SİVASLI GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN ERCİŞ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN GEVAŞ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN BAŞKALE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN ÇALDIRAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN ÇATAK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN MURADİYE GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN ÖZALP GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
VAN SARAY GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
YOZGAT ÇAYIRALAN GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
YOZGAT ÇEKEREK GİH SEÇİM MÜDÜRÜ 1
YOZGAT ŞEFAATLİ GİH SEÇİM MÜDÜRÜ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.