kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İçişleri Uzman Yardımcılığı

İçişleri Bakanlığı tarafından merkez teşkilatında görevlendirilen kariyer meslek mensupları İçişleri Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Nasıl olunur? Maaşı ne kadar?

A+
A-

İçişleri Uzman Yardımcılığı

İçişleri uzman yardımcılığı nedir, ne iş yapar gibi sorularınıza yanıt verdiğimiz yazımızda içişleri uzman yardımcılığı sınavı hakkında da bilgiler verdik. Ayrıca bu mesleğin maaşını da güncel verilere dayanarak sizlerin bilgisine sunduk.

İçişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatı birimlerinde görev ifa eden kariyer meslek mensupları olan İçişleri Uzman Yardımcıları ve İçişleri Uzmanları ne iş yapar? İçişleri Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Sınavı nasıldır? Özlük hakları ve maaşları nasıl? Tüm bu detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

İçişleri Uzman Yardımcılığı mesleği, İçişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatında görev yapılan bir kariyer meslektir. Bu meslek grubu merkez teşkilatında görev yapan diğer uzmanlıklar gibi bir merkez uzmanlıktır.

Uzmanlık unvanında merkez taşra ayrımını ve unvanın diğer detaylarını genel olarak incelemek için UZMANLIK Unvan Tanıtım yazımızı inceleyebilirsiniz.

İçişleri Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Adayların İçişleri Uzman Yardımcısı olabilmeleri için öncelikli olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu Alan Bilgisi’nden ilan tarihi itibariyle geçerliliği devam eden bir puan almış olmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı için gerçekleştirilen son alımda eski sistemde yer alan KPSS P73 puan türü istenmişti. Yeni sistemde karşılığı olmayan bu puan türünün hesaplanmasında testlerin ağırlıkları şu şekildeydi;

Genel Yetenek Testi; %15
Genel Kültür Testi; %10

Hukuk Testi; %20
İktisat Testi; %10
İşletme Testi; %10
Maliye Testi; %10
Muhasebe Testi; %10
Kamu Yönetimi Testi; %15

Bu puan türünün yeni puan sisteminde bire bir karşılığı olmamakla birlikte, Hukuk ve Kamu Yönetimi testlerini bir arada içeren puan türlerinden birisinin yeni alımda Bakanlıkça tercih edilmesi muhtemel görünmektedir. Yeni ilan ile birlikte yazımızı yeni puan türünü içerecek şekilde güncelleyeceğiz.

İçişleri Uzman Yardımcılığı Sınavı

İçişleri Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuruları

Adayların İçişleri Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunabilmeleri için her şeyden evvel Devlet Memurları Kanunu’nda yer verilen memuriyet için gerekli genel koşulları taşımaları gerekmektedir. Kanun’un 48. maddesinde düzenlenen bu koşullar şunlardır;

1) Türk Vatandaşlığı
2) 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
3) 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
5) TCK – 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
6) Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
7) Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
8) Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak.

Bu koşulların yanı sıra adayların İçişleri Uzman Yardımcılığı sınavının gerçekleştirildiği yılın ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Mesleğe alınacak adayların üniversitelerin Hukuk Fakültesi’nden veya İktisat, İşletme Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı

İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı sınavı İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı veya yalnızca sözlü sınav olarak tek aşamalı gerçekleştirilebilmektedir. Yalnızca sözlü sınavla alım yapılması durumunda mesleğe girişte, sözlü sınava katılabilmek için adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda belirlenmiş puan türü ile yaptıkları başvuru neticesinde, mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday içerisinde yer almaları gerekmektedir.

Eğer ki Bakanlık yazılı sınav ve sözlü sınav ile alım yaparsa, yazılı sınava mesleğe alınacak aday sayısının en fazla 20 katı kadar aday katılabilecektir. Yazılı sınav neticesinde başarılı olan adaylar arasındansa yine en fazla 4 katı kadarı sözlü sınava kabul edilebilecektir.

Yazılı sınav yapılması durumunda adaylara, Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan bilgisi ile İçişleri Bakanlığı’nın görev alanı olmak üzere iki temel kısımdan sorular yöneltilecektir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları zorunludur. Aksi halde adaylar sözlü mülakata katılabilecek aday sayısı içerisinde yer alsalar bile başarılı sayılmadıkları için sözlü mülakata katılma hakkı elde edemeyeceklerdir.

İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatları Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonlarca gerçekleştirilmektedir ve adaylara mezun oldukları ve mesûl oldukları alan bilgisi konularından, Bakanlığın çalışma alanından, genel kültür konuları ile güncel gelişmelerden sorular yöneltilebilmektedir. Adayların sözlü mülakattan başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları ve mesleğe alınacağı duyurulmuş olan aday sayısı içerisinde yer almaları gerekmektedir.

iciyleri bina

İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Dönemi

Sözlü mülakattan da başarılı olarak İçişleri Uzman Yardımcılığı mesleğine atanmaya hak kazanmış olan adayları toplam üç yıl sürecek olan bir Uzman Yardımcılığı süreci beklemektedir. Mesleğe yeni başlayanlar arasında ilk defa bir kurumda devlet memuru olarak çalışmaya başlayan adayların ilk yılı aynı zamanda aday memurluk süreci olacaktır. Bu adaylar ilk yılın sonunda aday memurluk sınavına girecek ve başarılı olmaları halinde asil memur olarak görevlerini sürdüreceklerdir.

Mesleğe atanmaya hak kazanan adaylar İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Bakanlık Birimleri’nde görevlendirilecek ve ağırlıklı olarak görevli oldukları birimin görev alanına dair çalışmalar yürüteceklerdir.

Üç senelik Uzman Yardımcılığı döneminde adaylar gerek teorik olarak Bakanlık mevzuatı, Bakanlığın görev alanına giren konularda yetiştirilirken diğer taraftan İçişleri Uzmanları tarafından pratik yönden gelişimleri sağlanmaktadır.

Üç senelik süreçte uzman yardımcılarının eğitim ve seminerler ile özellikle teorik bilgi kazanımı sağlanırken, uzman meslek mensupları ile birlikte iş yapmaları sağlanarak işin nasıl yapıldığı kendilerine öğretilmektedir.

İçişleri Uzman Yardımcılığı’na Atanma

Meslek mensuplarının meslekte üç yılı geçirerek İçişleri Uzmanı olarak atanabilmesi için bir dizi yükümlülüğü yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yükümlülükler, Uzmanlık Tezi Hazırlanması, İçişleri Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Yabancı Dil Yeterliği’nin Sağlanmasıdır.

Uzmanlık Tezi

Meslekte Uzman Yardımcısı olarak iki yılı tamamlamış olan meslek mensupları bir tez konusu belirleyerek, bu konu üzerinde çalışmaya başlarlar. Meslek mensupları belirlemiş oldukları konuda hazırlayacakları tezlerini, tez konusunun Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde teslim etmek zorundadırlar.

Tezin değerlendirilme gününde uzman yardımcıları, komisyon karşısına çıkar ve tezlerinin sözlü savunmasını yaparlar.

Komisyon tarafından teze ve savunmasına verilen puanların ortalamasının en az 70 puan olması durumunda uzman yardımcılarının tezi başarılı sayılır ve uzman yardımcıları yeterlik sınavına girme hakkı elde ederler. Tezin yetersiz bulunması durumunda meslek mensuplarına en fazla 6 aylık bir ilave süre tanınmaktadır. Bu süreç içerisinde de yeterli bir tez sunamayan veya sundukları tez başarısız bulunan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

İçişleri Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

Tez aşamasını başarılı bir şekilde geçen meslek mensupları meslekte üç yılı doldurmaları ile birlikte yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Yeterlik sınavı Bakanlıkça gerçekleştirilmekte ve yalnızca yazılı olarak yapılmaktadır. Meslek mensuplarının yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Yazılı sınavda başarısız olan meslek mensupları için bir yıl içinde bir defaya mahsus ek sınav hakkı tanınmaktadır. Bu sınavda da başarılı olamayan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanmaktadır.

Yabancı Dil Koşulu

Yeterlik sınavında başarılı olan İçişleri Uzman Yardımcılarının İçişleri Uzmanı olarak atanabilmeleri için iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı’ndan en az C Seviyesi yani 70 puan almaları gerekmektedir. Aksi halde Uzman Yardımcıları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır ve kendilerine Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun bir memuriyet kadrosunda görev verilecektir.

İçişleri Uzmanı Ne İş Yapar?

İçişleri Uzman Yardımcılığı döneminde ve üç yıllık süreci tamamlayarak tüm yeterlik koşullarını sağlayıp İçişleri Uzmanı olarak atanmaya hak kazanmış olan meslek mensuplarının görevleri temelde görev yaptıkları birimlere göre şekillenmektedir. Meslek mensupları birimlerinin görev alanına giren konularda, mevzuat çalışmaları yapmak, stratejik plan ve programda belirlenmiş amaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, Uzman olduktan sonra mesleğe atanmış uzman yardımcılarının yetişmelerine katkı sağlamak, görev alanlarına dair toplantı, seminer ve eğitimlerde katılımcı veya konuşmacı/eğitimci olarak yer almak gibi görevleri ifa etmektedirler.

İçişleri Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları ve Maaşı

İçişleri Uzman Yardımcılığı mesleği diğer merkez uzmanlıkları gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak çalışmaktadırlar. Görev yerleri Bakanlığın merkez teşkilatının bulunduğu Ankara’dır. Mesleğe yeni atanmış olan bir İçişleri Uzman Yardımcısı yaklaşık olarak 6550 TL maaş almaktadır. Meslekte en az üç yılını tamamlamış ve yeterlik koşullarını yerine getirerek İçişleri Uzmanı olarak görev yapmaya başlamış olan bir meslek mensubu ise yaklaşık olarak 7200 TL maaş almaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.