2018 BDDK Murakıp Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı İlanı

2018 BDDK Meslek Personeli Alım İlanı

2018 BDDK Murakıp Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı İlanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışmahizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar 

Yeminli murakıp yardımcısı,
Bankacılık uzmanyardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 

BDDK Unvanları MESLEK TANITIMI için Tıklayınız!

Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzmanyardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı kadroları için 22 Aralık 2018 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 22 - 23 Aralık 2018 Cumartesi -Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internetsitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, 

bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 50, 

bankacılık uzmanyardımcısı için 80 

BDDK uzman yardımcısı için 20'dir. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI: 

A) Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen birsuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veyaaskerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmişolmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmişolmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkındaiflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğegirmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli payasahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansalkuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklıkhakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabuletme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduatve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolüelinde bulundurmaması,
 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu vediğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğerkanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı BankalarKanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılıSermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektirenhükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğerkanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalankaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletinşahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine veorganlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancıdevletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlübulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 incimaddesinin birincifıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genelmüdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imzayetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğermevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespitedilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ilegeçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbirbankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumubulunmamak.

B) Özel Şartlar:

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği,
b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksek okulların hukuk,
c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksek okulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,
ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksek okulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk,siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği,bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);
a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22,KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 1000 kişi içerisinde bulunmak.

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23,KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve enyüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak.

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve; -Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 160 kişi,-Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 100 kişi,-Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi,-Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleriveya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 340 kişi içerisinde bulunmak.


d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42” puantürlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatınasahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hakkazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

II. SINAV BAŞVURUSU :

Başvurular, 15 Kasım 2018 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 26 Kasım 2018 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvuru yöntemi;

1) Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde yer alan"Başvuru Formu"nun on-line olarak doldurulması,

2) Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Dilekçesi”ninçıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların enson kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir),

3) “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin, en geç 3 Aralık 2018 tarihi saat 16.00’a kadar “BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL’’adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. (Aynı posta gönderimi içerisinde birdenfazla sınav başvuru dilekçesi bulunmaması gerekmektedir.)Postadaki gecikmeler nedeniyle 3 Aralık 2018 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçelerkesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvuruları da kabul edilmeyecektir.Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi,Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri,Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, FinansalYönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve KişilerHukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku,Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metninTürkçe'ye çevrilmesi.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşmemühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayarağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayarağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metninTürkçe'ye çevrilmesi.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayarağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev,integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metninTürkçe'ye çevrilmesi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metninTürkçe'ye çevrilmesi.

5) BDDK uzman yardımcılığı için;

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), MaliyePolitikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, MedeniHukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, StratejikPlanlama ve Yönetimç) 

Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metninTürkçe'ye çevrilmesi. 

B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilir.

C) Sınavın Değerlendirilmesi;Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılısayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandanbaşlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarınınaritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.


BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU(www.bddk.org.tr)Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBULTel: 0 (212) 214 58 79 – 56 63Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden(www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır. 


Sınav Sürecini Takip Etmek İçin FORUM Sayfamızı Ziyaret Etmeyi UNUTMAYIN!

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 20:19
YORUM EKLE