kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Yargıtay Başkanlığı Toplamda 26 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Yargıtay Başkanlığı Toplamda 26 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlanın başvuru şartları, başvuru yeri ve şekli gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek  üzere,  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak(YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I.BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)  Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz  olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve  fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin  (B) bendiile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre ilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

YARGITAYBAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE  SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ilan Seçme Sınavından (KPSS B grubu); 2016 KPSSP3 puan türü (70 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 10 sözleşmeli programcı  ve 10 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

I- POZİSYONLAR VE ARANILAN ŞARTLAR

 

 

 

UNVANI

(Pozisyon)

 

PUAN TÜRÜ

 

KİŞİ SAYISI

 

 

A-  ÖZEL ŞARTLAR

 

 

İNGİLİZCE DÜZEYİ

BRÜT ÜCRETLER

(Ek ödeme dahil 01/01/2017)

 

0-1 yıl arası

Hizmet
 

PROGRAMCI

 

P3

 

10

Yükseköğretim Kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak.  

A-B C

4.222,197 TL

4.057,139 TL

D 3.974,646 TL
 

1)   Fakültelerin   dört   yıllık   Bilgisayar   Enformasyon   Sistemleri,     Bilgisayar

Enformatik,  Bilgisayar  Teknolojisi  ve  Bilişim  Sistemleri, Bilişim  Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar
Öğretmenliği,    Bilgisayar    Sistemleri    Öğretmenliği,    Bilgisayar    ve  Kontrol
Öğretmenliği,  Elektronik  ve   Bilgisayar   Öğretmenliği,  Bilgisayar   ve  Öğretim
Teknolojileri  Öğretmenliği,  İstatistik,  Fizik,  Matematik,  Matematik  Bilgisayar,
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik
Mühendisliği,   Mekatronik   Mühendisliği,   Enformasyon    Teknolojileri,    Fizik
 

 

 

ÇÖZÜMLEYCİ

 

 

 

P3

 

 

 

10

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından   mezun  

 

 

 

A-B

0-1 yıl arası hizmet

 

4.292,881 TL

olmak.

2)  Biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek.

C D 4.139,656 TL

4.057,139 TL

3)  Kamu  kurum/kuruluşlarında  veya  özel  sektörde  en  az  1  (bir)  yıl     BİM’de
programcı  olarak  çalışmış  olmak.  (Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde  bilişim
personeli (programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı   Kanunun
4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510
sayılı  Kanunun  4/a  maddesine  tabi  özel  kesimde  bilişim personeli (programcı)
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)
NOT:

1) Programlama dilini bildiğini belgelemek; (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi)).

2) Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

B- DİĞERŞARTLAR

1.     657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2.     Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3.     2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

4.     Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak, ya da YDSdışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM yönetim kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Yabancı dil sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgisi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5.     Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı fesh edenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

6.    Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

2882 1 95560ab5571f95a41ac7ffc75e5f29fa

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.