KPSS

Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Mesleği, Maaşı ve Sınavı

Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı;

Kamu Bürokrasisindeki en forslu teftiş kuruludur. Girişi diğerlerine nispeten zordur. Şimdi tüm bu durumları hep birlikte değerlendirelim.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mesleğe Giriş;
Kurul evvelki ilanda kaç kişi alacağını duyurmadı ancak kaç kişi çağıracağını duyurdu. KPSS P-40 Puan türünden 85 ve üzeri puan alan 200 kişi sınava çağrıldı. Yani Şu anki sistemde P-40 2017 KPSS’de ise buna denk gelebilecek puan türünde derecelerde olmak lazım sınava girebilmek için. Listeye girdikten sonra sizi iki aşama bekliyor. Yazılı sınav ve sonrasında Sözlü Mülakat.

Yazılı Sınav:

Sınav KLASİK usûlde olup aşağıdaki ders ve konulardan oluşmaktadır.

-HUKUK
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İYUK
İdari Teşkilat
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine Cürümler)
Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Ayni Haklar)
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Kıymetli Evrak H.)
Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

-İKTİSAT
İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)
Güncel Ekonomik Sorunlar
Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
Milli Gelir
Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller
İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim

-MALİYE
Maliye Teorisi
Maliye Politikası
Türk Vergi Kanunlarının Esasları
Kamu Giderleri ve Gider Kanunları
Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
Kamu Borçları

-MUHASEBE

Genel Muhasebe
Bilanço Analizi ve Teknikleri
Ticari Hesap

-YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca veya Almanca.

Adaylar, yazılı sınavı geçebilmek için her alandan ayrı ayrı 60 puan ve ortalamada da 65 üstü puan yapmak zorundadırler. Aksi takdirde Sözlü Sınava kalamayacaklardır.

Mesleğe girişte; Sözlü sınav sonrasında, Yazılı ve Sözlü sınavlarının ortalamaları alınarak sıralama yapılmaktadır.

Yardımcılık Süreci;

Mesleğe giren adaylar 1 sene aday memurluk ve 3 senelik yardımcılık dönemi geçirmektedirler. Bu yardımcılık sürecini 3 evre olarak ayırmak mümkündür;

Bu ilk dönem, İnceleme, araştırma, soruşturma ve denetim konularına giren tüm mevzuatın öğretildiği ve Yabancı Dil öğreniminin sağlandığı eğitimler ile geçmektedir.

İkinci evrede adaylar Başbakanlığın Bağlı Kuruluşlarını yetiştirilmek üzere gruplar halinde teftiş ederler. Buradaki asli gaye teftiş yapmaktan çok teftiş yapmayı, soyut mevzuatı somut bir şekilde tatbik etmeyi öğrenmektir.

Üçüncü evre ise; İlk iki evrede başarılı olan yardımcıların, Yetkilendirildiği ve şahsi olarak denetim/teftiş yapmaya başlayabileceği dönemdir.

3 evreyi başarı ile tamamlayan yardımcılar, 3 yılı tamamlamalarını müteakiben Yeterlik Sınavı’na alınırlar.

Yeterlik Sınavı;

-MEVZUAT

Başbakanlık – Bakanlıkların Merkez/Taşra Teşk. ile bağlı/ilgili kuruluşlarına ait gen. hük.
KİT’lerin yönetim ve denetlemesine ait hük.
Vakıf, dernek, K.K.N.M.K ve işçi/işveren teşekküllerine gen. hük.
657 Say. DMK ile ilgili hükümler
Muhasebe-i Umumiye K.
Vergi, resim ve harçlar, devlet gelirlerine ait hük.
Kambiyo mevzuatı
Harcırah Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Türk Ceza Kanunu,
Borçlar Kanunu,
Bankalar Kanunu,

MUHASEBE

Genel Muhasebe,
Şirketler Muhasebesi,
Bilanço Analizi ve Teknikleri,
Devlet Muhasebesi.

TEFTİŞ ve İNCELEME

Özel Soruşturma Usulü Getiren Kanunlar,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,
Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Adayların **Yeterlik Sınavı’**nı geçmelerinin yanında **Yetişme Notu’**nu da başarı ile alabilmiş olmaları gereklidir. Bu notun oluşumu da aşağıdaki koşullara bağlıdır;

-Kurs/Seminer notu,

Kurs/Seminerlerin sonunda aldıkları her notum aritmetik ortalamasından oluşur.

-Etüt ve inceleme notu

Etüt ve incelemelerine refakatinde oldukları Müfettiş’in verdiği notlardır.

-Teftiş/denetim notu

Üçüncü evrede yetkilendirilen Müf. Yardımcılarının kendi başlarına yaptıkları teftiş ve denetimlerin değerlendirilmesi neticesinde verilen notlardır.

-Tahkikat notu

Yine Yetkilendirilen Müf. Yardımcılarının raporlarına istinaden oluşturdukları fezlekelerin değerlendirilmesi ile verilen notlardır.

-Özel notlar

Refakatinde bulundukları Müfettişler ve Kurul Başkanınca verilen daha çok liyakat ile alakalı nottur.

Bu not için her not kısmından 60, ortalamadan da 65 almak zorunludur. Yeterlik Yazılı Sınavı’nda da yine 65 ortalamayı yakalamak zorunludur. Aksi durumda başarısızlık hükümleri uygulanacak ve adaylar idari kadrolarda memur olarak görevlendirileceklerdir.

Müfettiş Olarak Atanma, Yetki ve Görevler;

Yeterlik sınavının iki aşamasını da başarıyla geçen yardımcılar, müfettiş olarak atanırlar ve 1 derece alırlar. Artık Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun getirmiş olduğu tüm yetkilere haiz müfettişleri bazı farklı denetim fonksiyonları beklemektedir;

-Başbakan’ın emri ile, bütün kurum ve kuruluşları, KİT’leri ve bunların tüm bağlı ortaklıklarını, K.K.N.M.K’ların, vakıfların, derneklerin ve kooperatiflerin işveren sıfatındaki teşekküllerini, imtiyazlı şirketleri, inceleme soruşturma ve teftiş yetkisine sahiptirler.
-Avrupa Birliği mali kaynak kullanımları ile sağlanan tüm fonların kullanımı alakalı olarak yürütülen tüm usulsüzlük iddalarını soruşturabilirler.
Avrupa Birliği Sahtecilikle Mücadele Ofisi‘nin ülkemiz yansıması olarak, Yolsuzlukla Mücadele Koord. Birimi müfettişi olarak da görev yaparlar.
AB, BM, DB ile OECD, G20 kuruluşlarının ülkemizdeki yolsuzluk denetimini ve yurtışı çalışmalarını temsilen yürütürler.
-Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu kapsamında inceleme ve soruşturmalar yaparlar.

*Ülke içindeki teftişlerde cezai yaptırımlar için raporlar 5 yıl geriye yönelik hüküm ifade etmektedir.
**Yurtdışında teftiş görevi en fazla 2 ay sürebilir.

Müfettişlerin hazırladıkları raporlarda şüphesiz en dikkat çekenlerden birisi; Personel Denetleme Raporu‘dur. Yazılan bu raporlar, ilgili personelin; terfi, sicil, tayin işlemlerinde MUTLAKA dikkate alınır ve verilecek kararlarda etkili olmaktadır.

Müfettişlerin Güvencesi ve Özlük Hakları;

Müfettişler, diğer meslek mensuplarından farklı olarak; Mesleki Yetersizlik ve Mesleğe Yakışmayan Hal ve Davranış sebepleri haricinde görevden azledilememektedirler. Bu yönüyle Garantili Meslek Memurluğu olarak nitelenebilir. Başbakanlık Müfettişleri de 3600 Ek Göstergeye tâbidirler ve Aslî görev yerlere Başbakanlık Teftiş Kurulu/Ankara’dır.

SONUÇ:

Diğer bütün müfettişliklerden ayrık bir şekilde çok daha yetkili ve etkin olan Başbakanlık Müfettişliği kesinlikle ilk 3 sırada Tercih edilecek bir meslektir. Özellikle kendini gerçek manâda kamu bürokrasisinde ilerletmek ve geliştirmek isteyenler için hem gelişim hem de kapılar açmak anlamında en güzel mesleklerin başında gelmektedir.

Önümüzdeki süreçte şayet Anayasa değişikliği yürürlüğe girerse Başbakanlık lağvedilecek. Bu durumda kuvvetle muhtemel, Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı Denetleme/Teftiş Kurulu gibi bir yapı altında ya da Devlet Denetleme Kurulu çatısı altında birleşilecektir. Bu durumda alınacak olan personel direkt olarak Cumhurbaşkanı’na bağlı ve yetkilerini oraya dayandırarak çalışacaktır. Bu ise gerçekten ülkede ulaşılabilecek çok iyi bürokrasi basamaklarından biri olacaktır. Öngörüde bulunmak için erken, ama yapının korunarak meslek mensubu alımının o adlarla da devam edeceğini düşünüyoruz.

KPSS A Kurum Sınavları Listesi

Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı nedir?

Kamu Bürokrasisindeki en forslu teftiş kuruludur. Girişi diğerlerine nispeten zordur. Şimdi tüm bu durumları hep birlikte değerlendirelim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu