kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?

Belediye meclisi nasıl seçilir? Belediye meclisi kimlerden oluşur? Belediye meclisinin görevleri nelerdir? Belediye meclis üyelerinin görevleri nelerdir? Belediye meclisinin başkanı kimdir? Yazımız devamında görebilirsiniz.

A+
A-

Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?

Belediye meclis üyeleri kimlerdir, nasıl seçilirler, görev ve sorumlulukları nelerdir ve de meclisin görevleri nelerdir sorularının yanıtı yazımızda mevcuttur. Umarım keyifle okursunuz…

Belediye meclis üyelerinin görevlerine ait yasal dayanak İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. İçişleri Bakanlığı Belediye Çalışma Yönetmeliği, 3 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kabul  edilen ve 13 Temmuz 2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine dayanılarak çıkartılmıştır. MESLEKLER

Bu yönetmelik belediye meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Belediye meclisi, belediye başkanı ve belediye encümeni gibi belediye organlarından bir tanesidir.

Belediye Meclisi Nasıl Seçilir?

Belediye Meclisi, belediyenin en yüksek görüşme ve karar organı olarak bilinmektedir. Üyeleri 5 yılda bir kez yapılan mahalli idareler seçimleri birlikte doğrudan doğruya halk tarafından seçilmektedir. 25 yaşını doldurmuş olmak ve seçimden en az altı ay o belde de oturuyor olmak koşuluyla seçilirler. Siyasi partiler, belediye seçimlerinde aldıkları oy oranı ile orantılı olacak şekilde belediye meclisinde üye bulundururlar. Belediye meclisleri en az 9 üyeden oluşmaktadır. Üye sayısı belediyelerin nüfus sayısına göre artarak en fazla 55 kişiden oluşmaktadır. Belediye meclislerinde, siyasi partilere aldıkları oy oranı ile orantılı üye bulundurma hakkı 18 Ocak 1984 tarihinde 2972 sayılı kanun ile verilmiştir.

Belediye Meclisi Kimlerden Oluşur?

Belediye meclislerinde seçilmiş bir başkan bulunmamaktadır. Belediye meclis başkanı Belediye Başkanı olarak seçilen kişidir. Belediyelerin nüfuslarına göre en az 9 üyeden oluşurken, en fazla 55 kişiden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.

Belediye Meclisinin Görevleri Nelerdir?

 1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 4. Borçlanmaya karar vermek.
 5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
 6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 7. Şartlı bağışları kabul etmek.
 8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
 15. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 17. Fahri hem şehirlik payesi ve beratı vermek.
 18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 20. İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?

 • Belediye meclis üyeleri, seçimlerin ilan edildikten sonra 5 gün içerisinde, belediye başkanı başkanlığında toplanmak zorundadır.
 • İlk toplantıda üyeler arasında yapılan gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi 2 yıl görev yapmaları için seçmek.
 • Meclis üyeleri, belediye meclisince belirlenen otuz günlük tatil hariç, her ayın ilk haftasında olağan toplantı yerinde toplanmalıdır.
 • Meclis toplantılarını tutanağa bağlamak, bu tutanakların meclis başkan ve katip üyelerce imzalanmasını sağlamak.
 • Belediyelerle ilgili konuları meclis gündemine alınmasını önermek.
 • Belediye meclisi kararlarını salt çoğunluk ile karara bağlamak.
 • Belediye meclisince alınan kararları belediye başkanına göndermek.
 • Kesinleşen belediye meclisi kararlarını en geç yedi gün içinde mahallinin en büyük mülki amirine göndermek.
 • Her dönem başında en az üç, en fazla beş kişiden oluşan uzmanlık komisyonu oluşturmak.
 • Meclis üyelerinin en az üçte biri belediye işleri ile ilgili bir konuda mecliste genel görüşme isteyebilir.
 • Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranında üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir.
 • Belediye meclis üyelerinin kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile işlerin görüşülmesinde toplantılara katılamaz.
 • Meclis üyeleri bir yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlara karşı doğrudan ve dolaylı taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.
Yorumlar

 1. Sanane Avatar Sanane dedi ki:

  Çok uzun