kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcılığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ilk dönem Uzman Yardımcılarını alıyor. İşte İletişim Uzman Yardımcılığı'na dair her şey!

A+
A-

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcılığı

Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcılığı mesleğine giriş yaparak sınavlar hakkında, konular hakkında kısa kısa bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca atama, görev ve maaş bilgilerini de sizler için derledik.

İletişim Uzman Yardımcılığı Mesleğine Giriş

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı’nda uzman olarak görev yapmak isteyen adaylar mesleğe öncelikle uzman yardımcısı olarak alınmaktadırlar. Bu alımda adayları üç aşamalı meşakatli bir süreç beklemektedir. Alım süreci içerisinde adayları bekleyen aşamalar şu şekildedir;

-Eleme Sınavı
-Alan Bilgisi Yazılı Sınavı
-Sözlü Mülakat 

Adaylar her üç aşamayı geçmeden mesleğe girmek imkanına sahip olamazlar. Bu üç aşamadan ilki olan Eleme Sınavı Başkanlıkça protokol yapılan bir kuruma yaptırılmaktadır. 2018 yılında ilk dönem uzman yardımcılarını alacak olan Başkanlık sınavı Anadolu Üniversitesi’ne yaptıracaktır. Gelelim bu üç aşamanın detaylarına. MESLEKLER

İletişim Uzman Yardımcılığı Eleme Sınavı

İletişim Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adaylar ilk karşılayan aşama Eleme Sınavıdır. Bu aşamaya girmek isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. madde kapsamında yer alan genel şartlara sahip olmak. Bu şartlar şu şekildedir;

1) Türk Vatandaşlığı
2) 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
3) 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
5) TCK – 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
6) Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
7) Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
8) Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak. 

– Sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların;

*Hukuk Fakültesi

*İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
*İktisat Fakültesi
*İşletme Fakültesi
*Siyasal Bilgiler Fakültesi

*İletişim Fakültesi

*Muhendislik Fakültesi 

*Fen – Edebiyat Fakültelerinin Matematik veya İstatistik Bölümleri’nin birisinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

– Adayların sınavın gerçekleştirileceği senenin 1 Ocak tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar İletişim Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunabilecek ve Eleme Sınavına katılabileceklerdir. Adayların eleme sınavına katılabilmeleri için ek olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı veya Yabancı Dil Sınavı puanı almış olmalarına şimdilik gerek yoktur. Mevcut düzenlemelerde böyle bir koşul öngörülmemiştir. 

İletişim Uzman Yardımcılığı Eleme Sınavı Konuları

İletişim Uzmanlığı eleme sınavı çoktan seçmeli / test olarak gerçekleştirilmekte ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

Genel Yetenek Testi

Türkçe ve matematik sorularından oluşacak Genel Yetenek testi toplam 30 soru olacaktır. 

Genel Kültür Testi

Genel Kültür testi kendi içinde farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler; Genel Kültür bölümü, Mevzuat bölümü, Alan bölümüdür. Adaylara bu kısımda dağılımını aşağida belirteceğimiz toplam 40 soru yöneltilecektir. Bu bölümlerin detaylı dağılımı ise şu şekildedir;

Genel Kültür;

Hukukun Temel Kavramları
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar
Türkiye ve dünyaya dair kültürel, sosyo-ekonomik ve güncel olaylar gelişmeler
Coğrafya
Tarih derslerinden toplam on beş soru yöneltilecektir.

Mevzuat;

14 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (İletişim Başkanlığı Teşkilat Kararnamesi)
657 – Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)
Anayasa’da Temel Hak ve Hürriyetler konularından toplam on beş soru yöneltilecektir.

Alan;

İletişim Teorileri dersinden toplam on soru sorulacaktır. 

Yabancı Dil Testi

Toplam otuz sorudan oluşacak bu bölümde yabancı dil çoktan seçmeli soruları yer alacaktır. (Kurumdan alınan bilgilere göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin gerçekleştirdiği Yabancı Dil Sınavı (YDS) dengi sorulara yer verilecektir.)

Adaylara tüm bu alanlardan toplam 100 soru sorulacaktır. Ön eleme sınavı Ankara’da gerçekleştirilecektir. Ön eleme sınavında başarılı olabilmek için adayların aşağıdaki iki koşulu bir arada sağlamaları gerekmektedir;

– Sınavda 100 sorudan 70 doğru yaparak 70 ham puan elde etmek.
– Kendi alanları için mesleğe alınacağı duyurulan aday sayısının 20 katı kadar aday içerisinde yer almak. 

Yani bir aday mesleğe on kişi alınacaksa en az en başarılı iki yüz kişi içerisinde yer almalıdır ve bunu yaparken de puanı en az 70 olmalıdır. Eğer ki mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar aday belirlenen başarı puan barajını aşamazsa, barajı aşan tüm adaylar başarılı olarak ikinci aşamaya geçecektir. 

İletişim Uzman Yardımcılığı Alan Bilgisi Yazılı Sınavı

İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı ön eleme sınavında başarılı olan belirli sayıda aday ikinci aşama olan alan bilgisi yazılı sınavına girmeye hak kazanacaktır. Bu adayların hangi konulardan sınava gireceği konusunda henüz bir netlik olmamakla birlikte İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir;

“Yazılı Sınavı, adayların mezuniyet durumlarına göre;

-Mezunu oldukları bölümlerdeki müfredata göre tespit edilecek alan bilgisi konuları
-İletişim Başkanlığı’nın görev alanına dair konuları 

ihtiva edecek biçimde hazırlanır.”

Bu duruma dair duyuru Ön Eleme Sınavının açıklanması ile birlikte yapılacak ve bu konudaki belirsizlik ortadan kalkacaktır. 

İletişim Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatı

İletişim Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek için son aşama olan sözlü mülakat İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yazılı sınav aşamasında mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday arasında olan ve  en az 70 puan alan adaylar sözlü mülakata katılma hakkı elde etmektedirler. Sözlü mülakatta ise başarı koşulu yine en az 70 puan almaktır. 

Adaylar üç aşamayı başarı ile tamamladıktan sonra mesleğe girişleri için gerekli olan başarı puanı; Ön Eleme Sınavı, Yazılı Sınav ve Sözlü Mülakatta alınan puanların aritmetik ortalaması hesaplanarak belirlenecek ve nihai listede adaylar bu puanlara göre başarı sıralamasına sokulacaktır. 

iletiyim 1

İletişim Uzman Yardımcılığı Dönemi

Mesleğe giren adaylar evvela uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar. Bu aşamada memuriyette ilk yılı olan adayların 1 sene sürecek aday memurluk dönemi olacaktır. Aday memurlar bir yılın sonunda gerçekleştirilecek olan asalet sınavı ile adaylıktan çıkacak ve asil memur olacak uzman yardımcılığı görevlerini sürdüreceklerdir. Diğer meslek mensupları ise böyle bir sürece tabi olmayacaklardır. 

Meslekte adayları üç yıl sürecek bir uzman yardımcılığı dönemi beklemektedir. Bu dönemde en temel gaye adayların uzman olmadan evvel yetiştirilmesidir. Bu üç yıllık yardımcılık döneminde adayların yetiştirilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir;

– Mesleğe girilen ilk üçayda adyalar temel ve hazırlayıcı eğitime tâbi tutulacaklardır.
– Uzman yardımcısı olarak atandıkları birimin yanında diğer birimlerde de bir ayı aşmayacak biçimde staj yapacaklardır.
– Uzman refakatinde özellikle mevzuat anlamında geliştirilmeleri, yazışma ve diğer usûlleri öğrenmeleri sağlanacaktır.
– Bu yetiştirilme sürecindeki tatbiki öğrenme yolu dışında meslek mensuplarının kendilerini, yabancı dil konusunda geliştirmeleri, İletişim Başkanlığı’nın görev alanlarına dair çalışmalar yapmaları, konferanslar, seminerler ve eğitimlerde yer almaları sağlanacaktır. 

Tez Hazırlanması

İletişim Başkanlığı’nda çeşitli birimlerde görev alan İletişim Uzman Yardımcıları meslekteki ikinci yıllarının dolumunu müteakiben 1 ay içerisinde bir tez konusu ve bir tez danışmanı belirlerler. Bu belirlemeyi yaparken meslek mensupları üçer adet tez konusu ve tez danışmanı seçerek bunu Başkanlık nezdinde oluşturulan Tez Kurulu’na sunarlar. Kurul yapacağı değerlendirme ile bunlar arasında bir seçim yapar ya da hiçbirini uygun bulmazsa bunu uzman yardımcısına bildirerek yeniden belirleme için on beş günlük bir süre tanır. Bu süreç sonunda belirlenen yeni konulardan birisi kabul görmez ise Kurul re’sen İletişim Başkanlığı çalışma alanına dair bir konu belirleyerek bunu Uzman Yardımcısına bildirir.

Uzman Yardımcıları özgün olarak hazırlayacakları tezlerini tez konusunun kendilerine tebliği itibariyle 12 ay içerisinde tamamlamak ve İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na sunmak zorundadır. Yine danışmanlar da bu teslimden itibaren bir ay içerisinde tez hakkındaki müspet/menfi çıkarımlarını belirten bir raporu sunmalıdır.

Uzman yardımcıları kendilerine tez hazırlamaları için verilen 12 aylık peritotta tezlerini tamamlayamazlarsa bir defaya mahsus altı ayı aşmamak kaydıyla ek süre verilir. Bu süre içerisinde de tezini hazırlayamayan uzman yardımcıları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanarak, İletişim Başkanlığı içerisinde kendilerine uygun bir memuriyet kadrosunda görevlendirilmeleri sağlanır. 

Tezi kabul edilen adaylardan tez savunması istenir ve yapılan inceleme neticesinde tez kurulu iki ay içerisinde tez hakkında başarılı ya da başarısız şeklinde kararını verir. Tezinde eksik olan uzman yardımcısına bu eksiklikleri gidermesi için nihai olarak üç aylık zaman tanınır. Uzman yardımcısının tezinin başarısız bulunması durumunda ise bir defaya mahsus uzman yardımcısına altı aylık ek süre tanınır. Bu süreçlerde tezindeki eksikleri tamamlayan ya da başarılı bir tez yazamayan uzman yardımcısı hakkında başarısızlık hükümleri uygulanır.

Tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcıları ise yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. 

İletişim Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Tez aşamasını başarıyla geride bırakan adayları yardımcılığı sona erdirip İletişim Uzmanı olabilmek adına bekleyen sıradaki aşama Yeterlik Sınavı aşamasıdır. Adayların yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için en az 70 puan almaları gerekmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan adaylara bir defaya mahsus olarak bir yıl içerisinde yeniden sınava girme hakkı tanınacaktır. İkinci hakkında da başarılı olamayan adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. 

İletişim Uzmanı Olarak Atanma 

Tezini başarıyla teslim eden ve yeterlik sınavını geçen adayların İletişim Uzmanı olarak atanabilmeleri için yeterlik sınavından itibaren iki yıl içerisinde; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den en az C seviyesi yani 70 puan almaları ya da denkliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana denk bir puan almış olmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde dil puanı alamayan adaylar da her ne kadar tez koşulunu karşılamış ve yeterlik sınavını vermiş olsalar da haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. 

İletişim Uzmanlarının Görevleri

İletişim Uzmanlarının en temel görevi İletişim Başkanlığı’nın yerine getirmesi gereken görevlere dair mevzuat çalışmaları yapmak, bilgi toplamak ve araştırmaları gerçekleştirmek, bu hususta seminer, toplantı ve konferanslarda katılımcı veya konuşmacı/eğitimci sıfatıyla yer almaktır. Bu noktada Başkanlığın görevlerini incelemek İletişim Uzmanlarının da görev alanını kavramak açısından önemlidir. 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinde İletişim Başkanlığı’nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır;

a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olmak.

b) Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak.

ç) Türkiye’nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek, uluslararası platformlarda, uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak.

e) Yabancı ülkelerde Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek.

f) Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik tedbirleri almak.

g) Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak.

ğ) Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

h) Görev alanına giren konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak.

ı) Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak.

i) Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek.

j) Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

k) Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek.

İletişim Uzmanları yukarıda sıraladığımı Başkanlığın görev alanının tümünde birimleri dahilinde görev almaktadır. Buna ilave olarak İletişim Uzmanlarının ikincil görevi ise denetimdir. Bu denetim görevi; Başkanlık içerisinde veya Başkanlığa bağlı kurumlar ile Başkanlığın ilgili ve ilişkili kuruluşlarında; araştırma, teftiş ve denetim yapmak şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu görevlendirme İletişim Başkanı tarafından yapılmaktadır. 

İletişim Uzmanlarının Özlük Hakları

İletişim Başkanlığı’nda görev yapan İletişim Uzman ve Uzman Yardımcıları Merkez uzmanı kapsamındadırlar. 3600 ek göstergeye tâbi olarak görev yapmaktadırlar. Görev yerleri Ankara’dır. 

İletişim Uzmanı Maaşı

İletişim Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayacak olan bir kişi yaklaşık 7500 Türk Lirası alacaktır. Yeterlik süreçlerini geride başarı ile bırakan ve İletişim Uzmanı olarak atanmaya hak kazanan meslek mensuplarının alacağı maaş ise yaklaşık olarak 8200 Türk Lirası olacaktır. 

Yorumlar

 1. Melik Avatar Melik dedi ki:

  Abi cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı uzman yardımcılığı sınavını kimse bilmesin duymasın istiyordum. Ama muhteşem bir yazı yazmışsınız. Elinize sağlık.

 2. Melik Avatar Melik dedi ki:

  Abi cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı uzman yardımcılığı sınavını kimse bilmesin duymasın istiyordum. Ama muhteşem bir yazı yazmışsınız. Elinize sağlık.

 3. Melik Avatar Melik dedi ki:

  Abi cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı uzman yardımcılığı sınavını kimse bilmesin duymasın istiyordum. Ama muhteşem bir yazı yazmışsınız. Elinize sağlık.

 4. Canan Öz Avatar Canan Öz dedi ki:

  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcılığı alımları devam ediyor mu bilgilendirir misiniz?