kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Mesleği, Maaşı ve Sınavı

Dernekler Denetçi Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz hususlar, başvuru şartları, sınav konuları ve diğer detayları ile maaş bilgisini meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Mesleği, Maaşı ve Sınavı

Dernekler denetçi yardımcılığı mesleği hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir yazı hazırladık sizler için. Maaş durumundan tutun da özlük haklarına kadar bilgi sahibi olabileceksiniz.

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Mesleği İçişleri Bakanlığı’nın denetim ve gözetimine tâbi yapılar olan derneklerin, ilgili mevzuatlarına uygun şekilde, kurulması, yönetilmesi, sorumluluklarının yerine getirilmesi konusunda ‘denetim’ görevinin yerine getirilmesi için oluşturulan bir meslektir.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Mülakatları Ne Zaman Yapılacak?

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Mesleğine Giriş;

Mesleğe; KPSS puanı ile yapılan başvuru ile yönetmelikte bulunan Sözlü veya Yazılı sınav ile alınma hususuna dayanarak SÖZLÜ sinavla meslek mensupları alınmaktadır.

Yazılı sınav getirilmesinde bir mâni yoktur ancak kurumun tercihi şu an için sözlü sınavdan yanadır. Sözlü sınavda sınav yönergesinde bulunan konulardan sorular, münhasıran kendi mevzuatı Dernekler Kanunu’ndan sorular sorulacaktır. Bu yönden hazırlık yapan arkadaşlar özellikle bu mevzuata önem göstermelidir.

Dernekler Denetçi Yardımcısı mesleğine girmek isteyen adayların son iki sene içerisinde düzenlenmiş olan Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu oturumlarında en az 70 puan almış olmaları ve bu puanın KPSS P23 puan türünde olması gerekmektedir. Dernekler denetçi yardımcılığı sınavına mesleğe alınacağı İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen kadro sayısının altı katı kadar aday katılma hakkı elde edebilmektedir. 

Dernekler Denetçiliği Mesleği; 

Devlet Memurları Kanunu’na yer alan ‘Denetçi/Denetçi Yardımcısı’ unvanının muhatap olduğu şartlara, yükümlülüklere ve haklara aynen sahiptirler. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

DENETÇİLERİN Görevleri;

Denetçiler, kurumlarının Denetim Hizmetleri Başkanlık’larına bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri ANKARA’dır. Dernekler Denetçileri ihtiyaca göre İSTANBUL ve İZMİR‘de kurulacak Grup Başkanlıkları’da görevlendirilebilirler.

a) Kurum mevzuat hükümlerinin uygulanmasını; usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kurum, merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı ve Başkanlık talimatları çerçevesinde, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak,

c) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapmak,

ç) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği hallerde, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek ve incelemek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı görmek, saydırmak, buna ilişkin tutanak düzenlemek,

d)Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,

e) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,

f) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalıp soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

g) Refakatlerine verilen denetçi yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkında düzenleyecekleri değerlendirme raporunu Başkanlığa intikal ettirmek,

ğ) Denetime ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

h) Bakanlığın yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

ı) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

i) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak,

j) Mesleki konularda yurt içinde ve dışında incelemeler yapmak, Dernekler Denetçileri kendi alanlarına münhasır olarak; Ülkedeki Faal 109733 derneğin yönetim yerleri, müesseseleri, iktisadi işletmeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri ile tüzüklerinde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini denetlemekle, verilen inceleme ve araştırma görevlerini yerine getirmekle görevlidirler.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Mülakat Sınavı Puanları Açıklandı

Ek olarak; Vakıflar ile Kendi kuruluş kanunları bulunuyor olsa da, Dernek temelinde oluşturulan kuruluşlar olan, Siyasi Partiler ve Sendikaları da inceleyebilmektedirler. 

Yetkilerini ve talimatlarını doğrudan Dernekler Dairesi Başkanı’ndan alırlar.

Denetçiler; MÜFETTİŞ’lerden Müeyyide Uygulamak ve Yerinde İncelemek noktasında ayrılırlar. Şöyle ki; Müfettiş’lerin raporları direkt olarak bir kişinin memuriyetten çıkarılması ya da tedbiren açığa alınması gibi neticelere yol açabiliyor iken, Denetçi’lerin raporları bir seviye aşağıda sayabileceğimiz biçimde ‘Öneri’ mahiyeti taşımaktadır. Tabi ki yine müeyyide neticesini doğurabilecektir. Ancak Müfettiş Raporu kadar katı ve derhal neticeler doğurmamaktadır.

İkinci noktada Denetçiler genellikle incelemelerini ‘DOSYA Üzerinden’ yapmaktadır. Yerinde inceleme nadiren gerçekleşebilecek ve kurumdan kuruma değişebilecek bir durumdur. Ancak daha çok işlemlerin ‘KANUNİLİĞİ’ni inceledikleri için bu işlemlere dair dosyalar üzerinden çalışmalarını gerçekleştirirler.

İş yükü olarak Müfettişliğe kıyasla daha rahat görünmektedir ancak çok geniş kapsamlı bir denetim alanı olan yerlerde yine ciddi bir yoğunluk söz konusu olabilmektedir. Örneğin; Sağlık Denetçiliğinde Halk Sağlığı Kurumu daha dar ve özel bir denetim alanına sahip olduğundan daha rahatken, Kamu Hastaneleri Kurumu’nda denetime tâbi 900 kadar hastane olduğunu düşünürsek çok ciddi bir iş yükü öngörülebilir.

Yetki Alma ve Yeterlik Sınavı;

Dernekler Denetçileri 2 sene içerisinde 1 yılını aday olarak, asaletten sonraysa 1 sene Yetkisiz Yardımcı olarak görev yaparlar. 2.senenin sonunda tek başlarına denetim yapabilme yetkisi edinirler.Bu iki dönem şu şekilde geçilir;

Birinci aşamada, Denetçi Yardımcılarının, derneklerle ilgili yürürlükteki mevzuat ve uygulaması, denetleme, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları ve kurslar düzenlenir. İlk sene bu şekilde geçildikten sonra,

İkinci aşamada, Denetçi Yardımcıları, denetim, inceleme ve araştırmada görevli denetçilerin refakatinde çalıştırılmak suretiyle bu konularda tecrübe kazanırlar. Denetçiler, Denetçi Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktan sorumludur. Denetçiler, yanlarında çalışan Denetçi Yardımcılarının kaydettikleri gelişmeler ile genel tutum ve davranışları hakkında bir rapor düzenler. Bu aşamada Denetçi Yardımcıları denetim, inceleme ve araştırma konularında yetiştirilmek üzere mülkiye müfettişlerinin refakatinde iki ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. İkinci aşamayı tamamlamayan ve yetki verilmeyen Denetçi Yardımcıları başlarında bir Denetçi olmadan tek başına denetim görevi yapamaz. 

3.Yılın sonunda ise bir YETERLİK SINAVI’ na girerek ve ardından sözlü mülakatı geçerek DENETÇİ unvanını kazanırlar. Yetki veya Yeterlik aşamasını geçemeyen Adaylar Memurluk kadrolarına atanacaklardır.

Denetçilerin Özlük Hakları ve Kariyer Olanakları;

Denetçiler; Mesleğe girdiklerinde Müfettişler gibi 850 Ek gösterge ile başlarlar ve 1.dereceye geldiklerinde 3600 Ek göstergeye ulaşırlar. Mesleğe yeni başlayan bir Dernekler Denetçi Yardımcısı’nın maaşı  yaklaşık 8.700 TL’dir. Meslekte üç sene geçirmiş ve yeterliğini alarak Dernekler Denetçisi olmuş bir meslek mensubunun maaşı ise yaklaşık 9.500 TL’dir. Kariyer İmkanı açısından bakanlığın yapısında Kaymakamların, Mülkiye Müfettişlerinin bulunması nedeniyle bir miktar gölgede kalınsa da ilgili mevzuatında uzmanlaşarak bürokrasi yolunda ilerleme kaydetme imkanı sunmaktadır. Ayrıca çalışma yerinin Ankara olması kariyeri şekillendirmek açısından avantaj sağlamaktadır. Mesleğin yurt dışı imkanları bulunmaktadır. Kendine has bir çalışma alanı olmasından mütevellit bu alanda uzmanlaşmak üzere yurt dışı eğitim/seminerlere meslek mensupları gönderilmektedir.

SONUÇ;

Merkezde, iyi özlük haklarına sahip ve nispeten daha dar bir mevzuat alanında inceleme yapması hasebiyle diğer denetim mesleklerine göre daha rahat olabileceği öngörülebilir. Ayrıca mevzuatın kısıtlılığı uzmanlaşma imkanı sunan bir meslektir. Merkezde ve kritik bakanlıklardan birinde görev almak da başka avantajlar muhakkak sunacaktır. 

Denetçilerin Görevleri Nelerdir?

Kurum mevzuat hükümlerinin uygulanmasını; usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.