kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İnfaz Ve Koruma Memurluğu Nedir?

İnfaz Ve Koruma Memurluğu Nedir?

A+
A-

İnfaz ve Koruma Memurluğu Nedir?

İnfaz ve Koruma Memurluğu; cezaevleri ve ıslah evlerinde görev yapan, işleyiş ve disiplinden sorumlu bir diğer adı da gardiyan olan kişilerdir. Özellikle kişilerin tekrar topluma kazandırılması hususunda da görevli bir personeldir.

Ülkemizde 60 binin üzerinde infaz ve koruma memuru yani daha bilinen adıyla gardiyan bulunmaktadır. Cezaevlerinde görev yapan personel sayılarında son yıllarda muazzam bir artış yaşanmıştır. Bunun en büyük sebebi suçun ve buna bağlı olarak cezaevlerinin artmasıdır. Bu durum da personel ihtiyacını doğurmaktadır.

Toplum içerisinde yaşayan kişilere herhangi bir sebepten dolayı adalet sisteminin vermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezalarının ve bu cezaların infazının gerçekleştiği cezaevlerinde görev yapmakta olan memurlara İnfaz ve Koruma Memuru ya da halk arasında bilinen adıyla gardiyan denmektedir.

İnfaz ve koruma memurları Genel İdari Hizmetler sınıfının içinde yer alırlar. Ancak baktığımız zaman gardiyanların emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara, zorunluluklara ve sorumluluklara sahip olduklarını görürüz. Çünkü üniforma ile görev yapan başka Genel İdare Hizmetleri personeline rastlamak çok zordur. Ayrıca infaz koruma memurlarına zor kullanma yetkisi de verilmiştir.

İnfaz Koruma Memuru Maaşları Ne Kadar?

 İnfaz ve Koruma Memurlarının Sorumlulukları Nelerdir?

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden bu meslek grubunun oldukça ağır sorumlulukları vardır.

Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar, tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler.

Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder, kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder, tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar.

Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar, cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar, cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur.

Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur, cezaevinin temizliğinden sorumludur.

Çalışma Koşulları Nelerdir?

Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar. Gardiyanlar; yükümlülükleri nedeniyle cezaevi yöneticileri ve çalışanlarıyla, tutuklular ve hükümlüler ile, savcı, hakim ve avukatlar ile, askerler ile iletişim içerisindedir. Hükümlü ve tutuklular ya da onların aileleri veya çevreleri tarafından tehdit edilebilir ve saldırıya uğrayabilirler. İsyan, kavga gibi şiddet içeren eylemlerle karşılaşabilirler.

Terfi veya Yükselme

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapan kişiler hizmet süreleri ve eğitim durumlarına göre yapılan sınavlar ile İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir. Ayrıca Lisans mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı’nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavında başarı sağlarlar ise cezaevi 2. Müdürü ve 1. Müdür kademelerine yükselebilirler.

Başvuru Şartları

Başvurularda, lisans mezunları için 2023 KPSSP3, önlisans mezunları için 2023 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

İnfaz Koruma Memuru

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, g) 18 yaşını doldurmuş olmak; İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezî sınavın  yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 30 yaşını bitirmemiş olmak.

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar:

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2023 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,(Lisans mezunları 01 Ocak 1986, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), c) Genel kültür (20 puan), d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

Sınavı kazananlardan istenecek belgeler nelerdir?

a) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, b) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, c) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)

Ayrıca eğitime başladıkları tarihte, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

Özel Hükümler;

a) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

b) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

c) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınacaktır.

d) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

 İnfaz ve Koruma Memurları Maaşı

İnfaz koruma memurları net maaşlarının yanı sıra aile yardımı, çocuk parası, ek mesai ücreti gibi ücretler de alabilmektedirler. Ayrıca sahip oldukları kıdem yıllarına, evli yada bekar olmalarına, çocuk sahibi olup olmama gibi durumlara bağlı olarak maaşları değişim göstermelerine rağmen 8.500 ve 13.610 tl arasında maaş almaktadırlar.

Çalışma Koşulları Nelerdir?

Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.