Kamu Haber

Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Nasıl Yapılır? Ombudsmana Başvuru Nasıl Yapılır?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa’da 2010 yılında yapılan değişiklikle birlikte sistemimize dahil edilmiştir. İnsan haklarının korunması noktasında önemli bir adım olan Kamu Denetçiliği Kurumu için Anayasamızda yapılan değişiklikle birlikte “… herkes, kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.” Kamu Denetçiliği Kanunu 2012 yılında çıkmış ve 2012 Kasım seçimleri sonrasında kurum göreve başlamıştır. TBMM Başkanlığı ‘na bağlı olan kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetler incelenmektedir. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) TBMM tarafından gizli oylama ile dört yıl görevde kalmak üzere seçilmektedir. Kuruma ait diğer bilgiler, başvuru şartları ve başvuruların sonuçlanma sürelerini yazımız devamında görebilirsiniz

Lojman Puanı Hesabı Nasıl Yapılır? Kamu Konutları Yönetmeliği Puanlama Cetveli

Kamu Baş Denetçisi Nasıl Seçilir? Ombudsman Nasıl Seçilir?

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) TBMM tarafından gizli oylama ile dört yıl görevde kalmak üzere seçilmektedir. Ombusman, TBMM’de ilk iki oylamada meclis üye tam sayısının üçte iki (400 mv), üçüncü oylamada meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aday ile seçilir. Bu üç seçim sonucunda gerekli nitelikli çoğunluk sağlanamazsa dördüncü oylama yapılır ve üçüncü oylamada en çok oy alan ilk iki aday arasında en fazla oyu alan aday, ombudsman olarak seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Başdenetçi, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilirken, 5 kamu denetçisi TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon tarafından seçilir.

Şeref Malkoç, 15 Kasım 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve 5 Aralık 2016 tarihinden beri bu görevi yürütmektedir. Türkiye’nin ilk kamu başdenetçisi eski Yargıtay üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu olmuştur. kamu haber

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Görevleri Nelerdir?

Kurum, TBMM’ye bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli bir kurumdur. Kurumun merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Kurum, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik makamından oluşur.

Kurumun görevleri 14.06.2012 kabul edilen 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 5. maddesinde düzenlenmiştir:

MADDE 5- (1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.

(2) Ancak;

a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,

b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,

c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,

Kurumun görev alanı dışındadır.

Ombudsmana Başvuru Nasıl Yapılır?

Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Yapılan başvurulardan;

  • Belli bir konuyu içermeyen,
  • Yargı organında görülmekte olan veya yargı organınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olanlar,
  • İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar (İlgili Kanun madde 17/2) (2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel kişilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
  • Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, incelenemez.

Kuruma başvuru için İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ve özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yolları tüketilmiş olmalıdır. Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla başvurulabilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.

Kuruma Başvurular Ne Zaman Sonuçlanır?

Taraf idareye yapılacak başvuruya idare tarafından ilgililere verilecek cevabın tebliği tarihinden itibaren, taraf idarenin başvuruya 60 gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren Kamu Denetçiliği Kurumuna 6 AY İÇİNDE başvurulabilir.

Kamuda Bilgisayar Mühendisleri Ne İş Yapar

Kamu Denetçiliği Kurumu, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç 6 AY İÇİNDE sonuçlandırır.

Kamu Denetçiliği Kurumu ücretli mi?

Aşamalar, en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır ve şikâyetçiden hiçbir ücret alınmaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu