Gündem

Kimler Kaymakamlık Sınavına Girebilir? Kimler Kaymakam Olabilir?

Kaymakam adaylığı başta Mülkiye olarak nitelendirebileceğimiz Siyasal Bilgiler ve İktisadi – İdari Bilimler Fakültesi mezunu adayların hayalini süsleyen en prestijli mesleklerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Son dönemlerde gerek sınav usûlü gerekse sınava katılım koşulları bağlamında bir dizi değişiklikler yapılan Kaymakamlık sınavına dair son dönemde de bir takım değişiklikler öngörülmüş ve zaman içerisinde hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu noktada adayların kafasında soru işaretleri oluşmuş ve temelde Kimler Kaymakam olabilir? Kaymakamlık Sınavına Kimler Girebilir? soruları ön plana çıkmaya başlamıştır. Adayların kafa karışıklığını gidermek ve bazı muğlak görünen konuları netleştirmek adına hazırladığımız yazımızı okuyarak bu soruların yanıtlarını ve sınava dair diğer detayları inceleyebilirsiniz;

Kaymakamlık Sınavı

Kaymakamlık Sınavı ya da tam adıyla Kaymakam Adaylığı Sınavı bir aşaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yazılı olarak, diğer bir aşaması ise bu yazılı aşamada başarılı olan adaylar arasında Bakanlık tarafından sözlü olarak gerçekleştirilmektedir. Yazılı sınav geçtiğimiz dönemde uzunca bir süre çoktan seçmeli – test olarak gerçekleştirildi. Akabinde kısa bir süre yapılan düzenleme ile açık uçlu sistemle yapıldı. Son olarak geçtiğimiz sene yeniden düzenleme yapılarak çoktan seçmeli usûle geri dönüldü. 

Son gerçekleştirilen Kaymakamlık Sınavı’nda adaylara 100 soru soruldu ve adayların puanı, her yanlış yanıtlarının 0.25 doğrularını azaltmasıyla yani 4 yanlışın 1 doğru yanıtı götürdüğü sistem ile elde ettikleri net sayısının ham puanları olması yöntemiyle hesaplandı. Herhangi bir standart sapma uygulanmadı. Bu nedenle 70 netin altında kalan adayların, sözlü mülakata katılması imkanı olmayan sınavda, mülakata katılması öngörülen sayıda aday başarılı olamadığından fireler söz konusu oldu. 

Kaymakamlık Sınavı’na Başvuruda KPSS Puanı Koşulu var mı?

Eski dönemde Kaymakam Adaylığı Sınavı’na katılmak isteyen adayların, yine o dönem geçerli olan KPSS Puan Sisteminde yer alan KPSS P37 puan türü ile başvuru yapmaları gerekmekteydi. Ancak 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen Kaymakamlık Sınavlarına başvuruda bulunabilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu sınavından herhangi bir puan almış olmak koşulu istenmemiştir. 2019 yılında gerçekleştirilecek olan muhtemel Kaymakamlık Sınavı için yine herhangi bir KPSS ön koşulu olmasını beklememekteyiz. 

2019 Kaymakamlık Sınavı 

Kaymakamlık sınavının 2019 yılında da, 2018 yılında gerçekleştirilen sınavda olduğu gibi yine iki aşamalı olarak yapılmasını bekliyoruz. Bu iki aşamadan ilki ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yazılı Sınav, ikinci aşama ise İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlardır. Şimdi bu aşamalara kısaca değinelim;

Kaymakamlık Yazılı Sınavı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda adaylara aşağıdaki konulardan, belirtilen sayılarda soru sorulmaktadır. Bu sorular çoktan seçmeli usûldedir. Eğer bir değişiklik olmadığı takdirde 2019 Kaymakamlık Sınavı’nın da aynı şekilde yapılmasını beklemekteyiz. 

kaymakamlyk konu

Adayların yazılı yarışma sınavında başarılı olabilmeleri için yukarıdaki konulardan kendilerine yöneltilen toplam 100 soruda en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu 70 puanın hesaplanmasında adayların yanlış ve doğru yanıtlarının hesaplanması neticesinde, her bir yanlış yanıtın 0.25 doğru yanıtı azaltması şeklinde hesap edilecek olan net sayısı adayların ham puanı sayılacaktır. Hesaplamada standart sapma uygulanmadığından adayların en az 70 net yapmaları gerekmektedir. 

Kaymakamlık Sözlü Mülakatları

Yazılı sınavda yukarıdaki koşulları sağlayarak başarılı sayılan adaylardan, en yüksek puanlı ve mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday arasında yer alan adaylar sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Yani yüz kişinin alınacağı bir kaymakamlık sınav sürecinde, sözlü mülakata, 70 puan üzerinde almış olan en fazla 400 aday katılabilecektir. Bunun yanında gerekli başarı koşullarını sağlayan 400 aday çıkmaması durumunda eksik kalan kısım için herhangi bir puan tamamlaması yapılmamaktadır. 

Kaymakamlık Sınavına Kimler Başvuru Yapabilir? Kimler Katılabilir? 

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavlarına en genel anlamıyla Hukuk Fakültelerinden ve İİBF/SBF’lerden mezun adaylar başvuru yapabilmekte ve sınavda başarılı olması durumunda Kaymakam Adayı olarak atanabiliyordu. Ancak son dönemde önce 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gelen daha sonra ise 29 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan hükümler ile Kaymakam Adaylığı Yönetmeliği’nde de yer bulan bir dizi değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliği içeren Eğitim Şartı ile alakalı madde metni aynen şu şekildedir;

“Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Göreve Başlama

“(4) Kaymakam aday adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

Bu değişiklik ile birlikte Kaymakamlık Sınavı’na başvuruda bazı bölüm ve alanlara doğrudan hak tanınırken, bazı bölümler içinse yüksek lisans koşulu getirilmiş, bir kısmına ise yönetmelikte direkt olarak sayılan bölümlerin müfredatına ait derslerin %80’ini almış olmak koşulunu karşıladıklarına dair ispat niteliğinde eşdeğerlik belgesi almaları koşulu getirilmiştir.

Bu bağlamda üç ana kategoride değerlendirebileceğimiz aslî başvuru hakkı olan alanlar şunlardır;

Direkt Başvuru hakkı olanlar;

1) Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olan adaylar.

2) Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve dengi fakültelerinin;

-Maliye ve Finans
-Siyaset Bilimi
-İktisat
-Kamu Yönetimi
-İşletme
-Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan adaylar.

3) Üniversitelerin;

-Sosyoloji
-Psikoloji
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olan adaylar.

Yüksek Lisans koşulu olan alanlar;

Aşağıdaki fakültelerden / bölümlerden mezun olan adayların Kaymakamlık yapabilmeleri için uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarının birisinden yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir. 

1) Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olan adaylar.
2) Mühendislik Fakültelerinden mezun olan adaylar.
3) Tarih bölümünden mezun olan adaylar. 

Eşdeğerlik Belgesi alınması gereken alanlar;

Kaymakamlık sınavına direkt başvuru hakkı olan alanlardan birisinin müfredatında yer alan derslerin yüzde seksenini içerdiği “eşdeğerlik belgesi” ile ispat edilmiş olan alanlardan mezun olan adaylar da bu belgeyi mülakat safhasında ibraz edebilmek kaydı ile Kaymakamlık sınavına katılabilir ve Kaymakam olabilirler. 

Yapılan değişiklikte adayların aklını en çok karıştıran ve en çok karmaşa yaratan düzenleme olan eşdeğerlik belgesi hususuna dair detaylara değinmekte fayda görüyoruz.

Eşdeğerlik Belgesi nedir? Nasıl alınır?

Kaymakam olmak isteyen adayların, yukarıda direkt başvuru hakkına sahip olarak sıralanan alanlardan birisinin müfredatında yer alan derslerin yüzde seksenini veren bir alandan mezun olduklarını ispat etmeleri için almaları gereken belge eşdeğerlik belgesidir. Bu belge Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmektedir. Bu belgeyi yazılı sınav sonrasında mülakat safhasında ibraz edemeyen adayların malesef yazılı sınavı kazansalar dahi sözlü mülakata katılma hakları olmayacaktır. Dolayısıyla bu adayların Kaymakam Adayı olarak atanma ihtimali de bulunmamaktadır. 

Adayların eşdeğerlik belgesi alabilmeleri için Yükseköğretim Kurulu’nun ya bölümleri ile alakalı bir karar almış olması ve bu kararı adaya göndermesi ya da daha evvel alınmışbir karar yoksa bu yönde bir karar alınması gerekmektedir. Adayların bu talebi bir dilekçe ile Yükseköğretim Kurulu’na iletmeleri lazımdır. Şayet yeni karar ile ya da alınmış bir kararın adaya tebliği ile bu belgenin kendisine yollanmış olması gereklidir ki aday Kaymakamlık Sınav sürecini sürdürebilsin. 

Adaylar Yükseköğretim Kurulu’na hitaben bir dilekçe hazırlayarak ve dilekçeye;

-Diploma örneklerini
-Transkript örneklerini 
-Nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı örneklerini ekleyerek ya şahsen teslim etmeli ya da posta yolu ile göndermelidirler.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gereken Eşdeğerlik Talebi dilekçesi örneğini incelemek için Tıklayınız!

Maliye ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunlarına CİMER Müjdesi!

6 Eylül 2019 tarihinde FORUM üyelerimizden birisine gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkez CİMER başvuru cevabı, Maliye bölümü ile eğitim şartında ayrı ayrı belirtilmiş olan bölümlerin birleşik halleriyle teşekkül etmiş Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerin eşdeğerlik belgesi almaksızın sınava katılabilecekleri şeklinde oldu. 

İşte Kaymakam Adayları Şube Müdürlüğü’nün o yanıtı;

maliye eydeyerlik

*Her ne kadar sınavı organize eden Kaymakam Adayları Şubesi böyle bir yanıt vermiş olursa olsun, eşdeğerlik alması gerektiği yönetmelikte belirtilmiş olan tüm adayların gecikmeksizin belge başvurularını yapmalarında fayda olacaktır. Zira olur da bir aksilik söz konusu olursa eşdeğerlik belgesi olmaksızın mülakata katılamamak gibi bir sorunla karşılaşılabilir. 

2019 Kaymakamlık Sınavı’na dair gelişmelerin ve muhtemel sınava dair tüm bilgilerin tartışıldığı FORUM başlığımızı ziyaret etmek için Tıklayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu