kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Lojmanda Kalan Memur 2021'de Ne Kadar Kira Ödeyecek?

Lojmanda Kalan Memur 2021'de Ne Kadar Kira Ödeyecek? 2021 yılında kamuya ait lojmanlarda, konutlarda kalan memurların ne kadar kira ödeyeceği merak ediliyor. İşte konuyla ilgili sorulan tüm soruların cevapları…

A+
A-

Türkiye’de devlet bünyesinde istihdam edilen devlet memurlarının pek çok hakkı bulunmaktadır. Bu hakların bazılarından çok sayıda kişi faydalanırken bazılarından daha sınırlı sayıda görevli faydalanabilmektedir. İşte lojman hakkı da sınırlı sayıda memurun faydalandığı bir haktır. Özellikle de büyükşehirlerde, kent merkezlerinde yalnızca sınırlı sayıda kişi lojmanlarda kalabilir. Lojmanlar bulundukları yer, güvenlik ve kira bakımından oldukça avantajlıdır. Bu nedenle pek çok kişi bu konutlarda kalmak ister. Peki 2021 yılında lojman kiraları ne kadar? Lojmanda kalan memu 2021’de ne kadar kira ödeyecek?

Lojmanda Kalan Memur 2021’de Ne Kadar Kira Ödeyecek?

Devletin sahip olduğu kamu konutlarında yani lojmanda oturanların 2021 yılında ne kadar kira ödeyecekleri belirlendi. 402 sayılı Milli Emlak Genel tebliği ile lojmanların 2021 yılındaki aylık kira bedellerinin tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi. Buna göre 2021 yılında memurların kaldığı lojman kiralarına %14 oranında zam geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tebliğ yayınlandı. Buna göre Türkiye’deki kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri lojmanlar için metrekare başına 3,07 Türk Lirası, kaloriferi olmayan konutlarda 4,80 Türk Lirası, kaloriferli lojmandarda 6,30 Türk Lirası aylık kira bedeli ödenecek. Bu kira ödemelerinin dışında kaloriferci, kapıcı veya her ikisininde devlet kurumu tarafından karşılandığı lojmann konutlarından aylık metrekare başına 0,74 Türk Lirası alınacak. kamu haber

İlgili Tebliğ

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 402)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2021 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5 – (1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 3/1/2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.