kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Maliye Uzman Yardımcılığı Meslek Tanıtımı

Uzunca süredir alım gerçekleştirilmeyen Maliye Uzman Yardımcılığı mesleği için 2023 yılında alım olacak mı? 2023 Maliye Uzman Yardımcılığı’nda Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın birleşmesi neticesinde unvan değişikliği olacak mı? Yeni puan sisteminde Maliye Uzman Yardımcılığı puan türleri neler olabilir? Hepsini sizin için yazımızda değerlendirdik.

A+
A-

Maliye Uzman Yardımcılığı Nedir?

Maliye Bakanlığı ülkenin en geniş kapsamlı çalışan ve devletin gelirleri ve bütçesi noktasında en önemli kurumlarından bir tanesidir. Bakanlığın Merkez Teşkilatı‘nda görev yapan Maliye Uzman Yardımcıları kurum içerisindeki en önemli kariyer mesleklerden bir tanesidir. Meslek mensupları; strateji geliştirme, kanun, yönetmelik ve genelgeler hakkında taslakları hazırlama, taşranın çözüm üretemediği konularda görüş bildirmek olmak üzere çok önemli görevleri haizdir.Maliye Uzman Yardımcılığı KPSS Puanları Mesleğe giriş için adaylar; Kamu Personeli Seçme Sınavı P54, P56, P71, P72 veya P105 puan türlerinden 80 puan ve üzerinde almaları gerekmektedir.

Sınav Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Sınava mesleğe alınacak aday sayısının 20 Katı kadar kişi girebilmekte ve 4 Katı kadar aday mülakata kalabilmektedir.

Milli Saraylar Uzmanı Ne İş Yapar?

1673 1 96c5383f51683fc3050802b701565acf

Maliye Uzman Yardımcılığı

Sınav; 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan sınav aşağıdaki ders ve konulardan oluşmaktadır.

İKTİSAT;

-Mikro İktisat
-Makro İktisat
-İktisat Politikası
-İşletme İktisadı
-Uluslararası İktisat

MALİYE;

-Maliye Teorisi,
-Kamu Harcamaları ve Bütçe
-Kamu Gelirleri ve Türk Vergi Sistemi
-Maliye Politikası

HUKUK;

-Anayasa Hukuku,
-Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku),
-İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı,
-Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),
-Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak),
-Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

MUHASEBE

-Genel Muhasebe
-Şirketler Muhasebesi

Sınav 80 çoktan seçmeli/test sorusundan oluşmaktadır ve her bölümden 50 puanı ortalamada ise en az 70 puan almak gerekmektedir.

Adaylar mesleğe Maliye Uzman Yardımcısı olarak başlar ve 3 sene yardımcılık dönemi geçirirler. Mesleğe başlanan ilk süreçte adaylar ‘temel eğitime’ tâbi tutulurlar. Bu eğitim sonrasında adaylar bakanlığın merkez teşkilatındaki birimlere dağıtılmakta ve görevlerine ilgili oldukları birimlerde uzmanlaşarak devam etmektedirler. Başta en önemli birimler olan Mali Suçları Araştırma Kurulu, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü gibi birimler olmak üzere merkez teşkilat birimlerinde görevlendirilmektedirler.Yardımcılar ilgili birimlerde bir sene çalışmalarının akabinde iki ay süreli teftiş, denetim, inceleme ile soruşturma konularında 2 aylık bir eğitim görmektedirler. İlk senenin sonunda asaletleri tasdik olan(yeni memurlar için) adaylar, 2 senelik süreci geçtikten sonra uzman olma hakkına sahip olacaklardır. Ancak uzman olmak için belli sorumlulukları vardır.

1673 3 96c5383f51683fc3050802b701565acf

Maliye Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı, Tez ve Yabancı Dil Koşulu;

“Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Maliye Uzman Yrd. Yeterlik Sınavı;

-Kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları-Kamu gelirleri-Kamu malları yönetimi
-Mali suçlarla mücadele
-Kamu personeli
-Kamu hukuku ve özel hukuk
-Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konuları arasından yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yeterlilik için ek sınav hakkı vardır, 1 sene içinde yapılacak 2.sınav ile bir şans daha tanınmaktadır.Dil ile alakalı olarak kurum Personel Genel Müdürlüğü’nce açılacak olan kurslara katılım mümkün olacaktır.Bu 3 koşulu başarılı olarak yerine getiren adaylar Maliye Uzmanı olarak atanırlar ve aslî olarak görevlerini ifa etmeye başlarlar.

Maliye Uzmanları’nın temel olarak görevleri;

Maliye Uzmanları,

-Biriminin görev alanına giren hizmetleri ifa
-Bakanlıkla ilgili konularda araştırma ve incelemeyapmak, proje oluşturmak ve geliştirmekle,
-Bakanlık stratejik planları ile belirlenen politika, amaç ve hedeflere ulaşmaya dair çalışmalar yapmakla
-Birimlerinin alanına giren hususlarda ilgili kuruluşlar açısından araştırma, inceleme ve analiz etme
-Hizmetin geliştirilmesine dair çalışmalar yapmak ve bununla ilgili kanun, yönetmelik, genelge vs. ve uygulamalarına dair görüş ve önerilerini sunmakla,
-Maliye Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesine yardım etmekle,görevli ve yetkilidirler.

1673 5 96c5383f51683fc3050802b701565acf

Maliye Uzman Yardımcılığı

Ek olarak;Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,Muhasebat Genel Müdürlüğü,Milli Emlak Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarından teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilenler-Birimlerinin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,-Diğer kanunlar ile bağlı oldukları birimlere verilen denetlemeleri yapmak,-Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;i) Mal Bildirimi, Rüşvet, Yolsuzluklar konusunda soruşturma yapmak,ii) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,-Disiplin soruşturmaları yapmak görev ve yetkilerine sahiptir.

İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları

ÖZLÜK HAKLARI;

Merkez Uzmanlığı kapsamında olan Maliye Uzman Yardımcıları başlangıçta 4910 tl civarında bir maaş ile başlayacak. 8.derecede 850 olan ek gösterge 1.dereceye çıkıldığında 3600 olacak ve emekli maaşı/ikramiyesi buna göre ciddi bir gelir kaybı olmadan gerçekleşecektir. kamu haber

SONUÇ;

Gerek kariyer olanakları, gerek özel olarak bir Maliye Müfettişliği unvanı kurumdan ayrılarak farklı çatıda olması hasebiyle bu görevi de kurum içinde üstlenmesi, gerekse özlük hakları açısından olsun bir çok açıdan bakanlık nezdinde önemli bir unvandır.Merkez uzmanlıkları arasında iş tanımının daha belirli olması ve Ankara’da bulunmanın getireceği yükselme imkanları mesleği daha da cazip bir hale getirmektedir. Özellikle MASAK’ta çalışma imkanı sunması Mali Polis denilebilecek bir fonksiyon kazandırmakta ve gerçekten diğer uzmanlıklardan daha başka bir yere mesleği koymaktadır.Soru ve görüşlerinizi bekliyor, Tercihini Yap! Ailesi olarak başarılar diliyoruz.

Maliye uzman yardımcısı ne iş yapar?

Görev aldığı kurumun finans ve muhasebe işlemlerinin ilgili mevzuatlar ile kurum hedef ve politikaları doğrultusunda sorunsuz bir şekilde yürütülmesine destek vermekle sorumludur.

Yorumlar

  1. KPSS A Grubu Avatar KPSS A Grubu dedi ki:

    Uzun zamandır gelmiyor hocam bu ilan 2019 güncellemesi yapmışsınız heyecanlanalım mı??? o.o