kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Mesleği

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Mesleği Sınavı ve Maaşı

A+
A-

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Mesleği

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı uzmanlığı mesleğini sizlere tanıtmak için derlediğimiz yazımızda mesleğe giriş aşamasını, kariyer olanaklarını, özlük haklarını gibi pek çok şeyi bulabilirsiniz.

A Grubu Kariyer Mesleklerinden olan bu uzman yardımcılığı hakkında gerekli tüm bilgileri derlediğimiz yazımıza başlamadan evvel ülkemiz için stratejik konumdaki kurumlardan olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’ndan bahsetmek daha anlamlı olacaktır.

KDGM 2010 yılında 5952 Sayılı Kanun ile İçişlerine bağlı olarak kurulmuş, 2011 yılında Başbakanlığa bağlanmış ancak 2014 yılında yeniden İçişleri Bakanlığı’na bağlanarak son konumunu bulmuştur. Şu an halen İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Müsteşarlık Ankara merkezli olarak çalışmaktadır. 5952 Sayılı kanunda görevleri ayrıntılı olarak belirlenmiş olan kurumda Kariyer Meslek mensubu olarak Uzman Yardımcısı istihdam edilmektedir. Uzman Yardımcılarının/Uzmanların görev ve yetkileri ise 28 Aralık 2012 tarihli KDG Uzmanlığı Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın Görevlerini ve Amaçlarını kısaca anlatmak gerekirse;

Müsteşarlığın kurulmasındaki en temel saik ülkemizde 1984 yılından beri var olan terör gerçeğidir. Bu terör eylemleri ile aktif ve pasif mücadele ülkemizde uzun yıllardır sürmektedir. Müdahale etmek gerekmeksizin politika üreterek pro-aktif rol oynaması amacıyla müsteşarlık kurulmuştur.

Kuruluş kanununun 3.maddesinde kurumun kuruluş amacı şu şekilde izah edilmiştir;

“Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmuştur.”

Bu noktada kurumun 3 temel amacı ortaya çıkmaktadır;

-Politika üretmek
-Strateji geliştirmek
-Koordinasyon sağlamak

Bu amaçları gerçekleştirmek için kurumda görev yapacak idari yapının, kurulların yanında Kariyer Meslek mensubu kalifiye personel de düşünülmüş ve Uzman Yardımcılığı kadrosu oluşturulmuştur. Bu kadroda görev yapacak olan adayların, mesleğe nasıl gireceği, meslekte nelerle karşı karşıya oldukları, uzmanlığa atanmaları, kariyer imkanları ve özlük hakları gibi bir çok konuyu yazımızda inceleyeceğiz.

Mesleğe Giriş;

KDGM Uzman Yardımcılığı 2018 yılı için çıkılan ilanda

Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ‘nden alım yapılacağı ve bu alımda KPSS P30, KPSS P33 ve KPSS P37 puanlarının kullanılacağı belirtilmiştir.

Sınava, mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar aday çağrılmaktadır. Sınav Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamadır.

YAZILI SINAV;

Sınav KLASİK usûlde kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınav konularının %60’ı mezun olunan lisans derslerinden, %20’si Müsteşarlığın görev alanı konularından, %20’si ise Genel Kültür ve Genel Yetenek konularından yöneltilmektedir.

%60 ağırlığa sahip olan Alan Bilgisi konuları bölümlere göre dengesi değişmekle birlikte şu konulardan oluşmaktadır;

Yönetim Bilimi,
Siyaset Bilimi,
Siyasi Tarih,
Türk Dış Politikası,
Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Kuruluşlar. 

Yazılı sınavın puanlamasında 100 tam puan üzerinden her ağırlıklı alan kendi ağırlığınca puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınavda en az 70 puan alan adaylardan, mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadarı Sözlü Sınava girme hakkı kazanacaktır.

Sözlü Sınav;

Sözlü sınav yine müsteşarlıkça gerçekleştirilecektir.

Uzman Yardımcılığı Dönemi;

Mesleğe atanmaya hak kazanan adayları 3 yıllık bir yardımcılık dönemi beklemektedir.  İlk kez memuriyete atanan adaylar için bu 3 yılın ilk 1 yılı aday memurluk dönemidir. 1.yılın sonunda bu adaylar Asalet için temel bir sınava tâbi tutulurlar. Başarılı olmaları durumunda asaleten atamaları gerçekleştirilir.

3 yıllık yardımcılık döneminde adaylar, kurum teşkilat yapısı, görev alanı konuları başta olmak üzere çeşitli eğitimlere tâbi tutulurlar. Stratejik bir konu olması hasebiyle sık sık ilgili seminerlere, konferans ve toplantılara iştirak ederler. Ayrıca yabancı dil gelişimi kurumca teşvik edilmektedir. Özellikle terör konulu uluslararası konferanslara kurum uzmanları aktif olarak gönderilmektedirler. Tüm bunlara ek olarak meslek mensupları özellikle koordineli çalışılan kurumlara geçici görev, staj, eğitim gibi gerekçeler ile gönderilebilmektedirler.

Tez Hazırlanması ve Yeterlik Sınavı

Uzman Yardımcısı olarak 2 yılı tamamlayan adaylar bu sürenin dolumunu izleyen 30 gün içerisinde tez konusu belirlerler. Belirledikleri konudaki tezlerini yazmaları için Uzman Yardımcıları’na 1 yıl süre tanınır.

Bu süre sonunda tezin sunulması ile birlikte tez değerlendirilir ve tezin sahibi tezini savunmaya çağrılır.

Tezi başarısız bulunan, tezini zamanında teslim edemeyen ve tez savunma toplantısına katılmayan adaylar başarısız sayılırlar ve kendilerine 6 ayı aşmamak üzere ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde de tezini başarı ile sunamayan ve tez savunma toplantısına iştirak etmeyen meslek mensupları hakkında, başarısızlık hükümleri uygulanır.

Yeterlik Sınavı;

Tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcıları Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanmaktadırlar. Yeterlik sınavı Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Sınav tez kabulünden itibaren en geç 3 ay içerisinde gerçekleştirilir.

Yazılı Sınav konuları değişebilmekle birlikte, temelde kurumun ilgili mevzuatı olan aşağıdaki konulardan gerçekleştirilmektedir;

Yazılı Sınavı Konuları:

•             T.C. Anayasası; (a) Genel Esaslar, (b) Temel Haklar ve Ödevler,

•             Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

•             Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

•             657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

•             3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

•             4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

•             Halkla ilişkiler ve Davranış Kuralları,

•             Etik Davranış İlkeleri,

•             Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

•             3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

•             3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

•             5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

•             Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılması için her alandan aldığı puanın ortalamasının 70 puan ve üzerinde olması gerekmektedir. Yazılı sınavı geçen adaylar Sözlü Sınava katılmaya hak kazanırlar.

Sınava katılamayan veya başarısız olan yardımcılara 1 sene içerisinde ek sınav hakkı tanınmaktadır.

Yabancı Dil Koşulu:

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Sınavı’ndan asgari (C) düzeyinde belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Bu şartı gerçekleştiremeyen adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacak ve kurumda uygun bir idari göreve atamaları gerçekleştirilecektir.

Uzmanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müsteşarlığın ana görev alanı olan Terörle Mücadele konusunda;

-Politika belirlenmesi ve strateji geliştirilmesinde aktif olarak görev almak, program üretmek.

-Bu alandaki seminer, konferans, toplantıları takip etmek ve katılmak.

-Terörle mücadele kapsamındaki kanunların yapımından evvel ki ön hazırlıkları yapmak, mevzuattaki eksiklere dair çalışmalar gerçekleştirmek.

-Alanı ile alakalı olarak uluslararası sözleşmeleri takip etmek, müsteşarlığın görevinde olan hususları belirlemek ve çalışmalar yapmak.

Kariyer İmkanı;

Özellikle stratejik konumda bir kurum olan Müsteşarlık çalışanlarının kamu nezdinde kariyer olanakları oldukça geniştir. Ülkemizin gerek coğrafi gerekse jeopolitik konumu düşünüldüğünde, Ortadoğu coğrafyasının da iklimi içerisinde yer alması hasebiyle terör ile alakalı olarak gündemi kolay değişecek gibi görünmemektedir.  Sürekli olarak bu konu ile ilintili kurumlarla içli dışlı olunacağından, koordinasyon sağlama görevinin getireceği çevreden kaynaklı olarak Kamu içerisinde hızlı bir yükseliş vaad etmektedir. Ayrıca kendisini özellikle güvenlik konusunda ve yabancı dil anlamında geliştiren adayların yurt dışı imkanı da bulunmaktadır. Meslek tüm bunlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinde Merkez Uzmanlıklar içerisinde özel bir yere sahiptir.

Çalışma Yeri ve Özlük Hakları;

Müsteşarlık İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Ankara’da kurulu bulunmaktadır.  Ankara Bakanlıklar’da İçişleri Bakanlığı’nın tam karşısında kurulu olan binada görev yapacak olan meslek mensuplarının ek göstergesi diğer merkez uzmanları gibi 3600’dür. Meslekler

SONUÇ;

Ülkemiz açısından en stratejik kurumlardan birisi olan KDGM’de görev yapacak olan adayları yukarıda saydığımız artılar beklemekte ve güzel bir kariyer olanağı sunmaktadır. Benzeri kurumlar olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Göç İdaresi gibi kurumlar ile birlikte ülke iç ve dış politikasına yön veren kurumlardan birisinde yer almak isteyen adaylar için bulunmaz bir imkandır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.