kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Meslek Tanıtımı: Vergi Müfettiş Yardımcılığı

A+
A-

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Vergi Müfettiş Yardımcılığını genel olarak tanımlayacak olursak; vergi kaçakçılığını tespit eden ve raporlaştıran kişi diyebiliriz. Vergi Müfettiş Yardımcılığı hakkında hemen hemen her sorunuza cevap niteliğindeki yazımızla sizler de aklınıza takılanların cevabını bulacaksınız.

646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 27990 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile 10.07.2011 tarihi itibariyle Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ve Vergi Denetmenleri Büro Başkanlıkları lağvedilerek Vergi Denetim Kurulu(VDK) kurulmuştur. Lağvedilen birimlerde görev yapan denetim elemanları VDK çatısı altında toplanmıştır. Birleşme sonucu Gelirler Kontrolörleri, Maliye Müfettişleri, Vergi Denetmenleri ve Hesap Uzmanları kadroları kaldırılarak Vergi Müfettişliği adı altında tek bir kadro oluşturulmuştur. Hesap Uzman Yardımcısı, Maliye Müfettiş Yardımcısı, Stajyer Gelirler Kontrolörü, Vergi Denetmen Yardımcısı kadroları ise Vergi Müfettiş Yardımcılığına dönüşmüştür.

Vergi Denetim Kurulu VDK ve Vergi Müfettişliği Yönetmeliği Yayımlandı

Vergi Müfettiş Yardımcılarının Devlet Teşkilatındaki Yeri

Vergi Müfettiş Yardımcıları, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde görevlerini ifa etmektedirler. Vergi Denetim Kurulu ise doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak, Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur.

Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir.

A) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.

B) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.

C) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.

Ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

Kurulun görev ve yetkileri 15451 sayılı yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilmiştir.

Vergi Müfettişinin asli görevi ise vergi incelemesidir. Vergi Müfettişi vergi incelemesinin yanı sıra, teftiş ve soruşturma görevlerini de yürütmektedir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş / Sınavı

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

b)Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

c) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

ç) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

d) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak.

 (Aralık 2022 ve 2023 sınavları için KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar sınava başvurabilmekteydi)

Giriş sınavı duyurusu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılır.

Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler.

450 Vergi Müfettiş Yardımcısından 243’ü Davalarını Kazandı

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav konuları;

 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerini bitirenler;

1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Mühendislik fakülteleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerini bitirenler;

1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,

2) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

NOT: Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir. (Şimdiye kadar ki uygulamada Yabancı Dil sınav konuları arasında yer almamıştır.)

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınava hak kazanan adaylar Başkanlığın internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yapılır.

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

Giriş sınavı puanı ve başarı sıralamasının tespiti;

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulur.

Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının Atanması ve Görevlendirileceği Grup Başkanlıklarının Belirlenmesi

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar. Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emrinde temel eğitime tabi tutulur.

Başarı sırasına göre yapılacak sıralama neticesinde en başarılı %5 içerisinde yer alan adaylar B, C ve Ç Grup Başkanlıklarında, en başarılı %5 içerisinde yer almayan adaylar ise A Grup Başkanlıklarında görevlendirilirler.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi ve eğitimi konusunda azami dikkat gösterilmektedir. Yetiştirmedeki temel amaç , Vergi Müf. Yard.nın görev ve yetki alanlarına giren konularda, yeterli bilgi, ihtisas ve deneyime sahip olmalarını sağlamaktır.

Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir yardımcılık dönemine tabidirler ve yardımcılık dönemini turneler, eğitim ve benzeri faaliyetler dışında esas olarak dâhil oldukları Grup Başkanlıklarında geçirirler.

Temel eğitimde geçen süreler üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır. Yardımcılık dönemlerinde, meslek konuları üzerinde düzenlenecek kurs ve seminerlere devam ederler. Vergi Müfettişlerinin refakatinde çalışırlar ve onların göstereceği işleri yaparlar.

18 ay süren yetkisiz yardımcılık döneminde Eğitim Grup Başkanlığı tarafından takip ve uygulaması gerçekleştirilen mevzuat ve uygulama eğitimleri verilmektedir. Bunlar; teorik eğitimi kapsayan ve yaklaşık 8 ay süren temel eğitim programı ile uygulamalı eğitimi amaçlayan ve 3 ayrı refakat döneminden oluşan 10 aylık inceleme ve teftiş programıdır. (Uygulama da eğitim süreleri değişiklik göstermektedir, özellikle alım yapılan kadronun sayısına göre vb.)

(B) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı , (C) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve (Ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları;

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

 (A) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları;

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5’e giremeyenler, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

Temel eğitimde her bir konu veya konu grubu itibarıyla ayrı ayrı sınav yapılırken, temel eğitim sonunda da tüm konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Her bir konu veya konu grubu itibarıyla yapılacak sınavlardan 100 tam puan üzerinden alınan puanların aritmetik ortalamasının %40’ı ile temel eğitim sonunda genel sınavda 100 tam puan üzerinden alınan notun %60’ının toplamı temel eğitim seminer notunu oluşturur. (Temel eğitim seminer notuna göre il tercihleri yapılmaktadır.)

Birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine göre başarısız olan Vergi Müfettiş Yardımcıları yetki ve yeterlik sınavları beklenmeksizin Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Söz konusu eğitimlerin ardından yapılan “Yetki Sınavı” sonrasında başarı gösteren Yardımcılar tek başına inceleme ve teftiş yapma yetkisini elde etmektedirler. Yetkili yardımcılık dönemi içerisinde de eğitim çalışmaları yer almakta olup, bu süreç meslekte geçen toplam 3 yıllık süre sonunda yapılan “Yeterlilik Sınavı”na kadar devam etmektedir. Yeterlilik sınavından sonra ise meslek içi eğitimler düzenlenmektedir.

 Vergi Müfettiş Yardımcılarına Yetki Verilmesi

Vergi Müfettiş Yardımcıları, mesleğe girişlerinden itibaren fiilen 18 ay çalıştıktan sonra, Başkanlıkça tespit edilen bir tarihte yetki sınavına tabi tutulurlar.

Yetki sınavı, Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bunun uygulamasına ilişkin mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazanılıp kazanılmadığını, performans değerlendirmesi kapsamında, ölçen bir sınavdır.

Sınav sonucunda yeterli görülenlere re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir ve Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak, tek başına inceleme yapabilirler.

Yetki sınavı, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ve yazılı olarak yapılır. Yetki sınavında başarılı olmak için, sınav oturumlarının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bütün sınav oturumlarından alınacak puanların ortalamasının 65’den aşağı olmaması şarttır.

Yetki sınavında başarılı olamayanlar, en az üç ay süresince bir Vergi Müfettişinin refakatinde çalıştıktan sonra, Başkanlıkça belirlenen bir tarihte yeniden yetki sınavına girerler. Bu sınavda da başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılır. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan bu kişiler, Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

 Vergi Müfettiş Yardımcılarının Yeterlik Sınavı

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı ile Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bu mevzuatın uygulamasını; inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemleri hakkındaki bilgilerini; mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.

Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi

Yeterlik sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler. Yazılı ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50’den, notlar ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

Sözlü sınavda Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur.

Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yeterlik sınav notunu teşkil eder.

Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için giriş sınavında alınan puanın %30’u ile yeterlik sınav notunun %70’inin toplamının 100 puan üzerinden en az 65 olması şarttır.

İkinci sınav hakkı

Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcılarına, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir.

NOT:

a) Yardımcılık döneminde yapılan performans değerlendirmesine göre başarısız olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar,

b) Girdiği ilk yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan veya özürsüz olarak sınava girmeyenlerden, verilen bir yıllık ek süre içerisinde yapılan performans değerlendirmesine göre başarısız olup ikinci yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar,

c) İkinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler,

ç) Özürsüz olarak ikinci defa yeterlik sınavına girmeyenler,

Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yeterlik sınavının bütününe veya sınavın herhangi bir aşamasına sağlık, doğal afet ve benzeri haklı bir özre dayanarak katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına veya bir sonraki yeterlik sınavının kişinin durumuna göre bütününe veya eksik kalan aşamalarına katılarak, sınavı tamamlarlar.

Vergi Müfettişi Olarak Atanma

Yeterlik sınavında başarı gösterenler Vergi Müfettişi olarak atanırlar.

• (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında çalışanlar için belirlenen sınav konularından yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar ile,

• (A) Grup Başkanlığında çalışanlar için belirlenen sınav konularından yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlardan başarı sırasına göre en başarılı %5’i

(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir.

• (A) Grup Başkanlıklarında çalışanlar için belirlenen sınav konularından yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlardan başarı sırasına göre en başarılı %5 dışında kalanlar ile,

• (A) Grup Başkanlıklarında çalışanlar için belirlenen sınav konularından yapılan ikinci yeterlik sınavında veya mazeret sınavında başarılı olanların tamamı

(A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Başkanlık tarafından görevlendirilir.

Vergi Müfettişlerinin çalışmaları, dâhil oldukları Grup Başkanlıkları ile geçici çalışma yerlerine göre düzenlenir.

 Vergi Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri

Turne Esası

Vergi Müfettişlerinin turne programı kapsamında geçici çalışma yerlerindeki görevleri turne esasına göre yürütülür.İş hacmine göre personeli yetersiz bulunan Grup Başkanlıklarının  bulundukları yerlerde de ayrıca turne esası uygulanabilir.

Turne yerleri:

Turne yerleri, Başkanlıkça, iş hacmi ile inceleme ve teftiş bakımından arz ettikleri önem ve özelliklere göre belirlenir.

Bu yerler tek başına bir il veya ilçe merkezi olabileceği gibi, ilçeler ile beraber bir il veya civar il veya ilçelerden toplu bir bölge olarak da tespit olunabilir.

Turne süreleri:

Turne süreleri;

a) Vergi Müfettiş Yardımcıları ile 10 yılını doldurmamış Vergi Müfettişleri için 4 ay,

b) 10 yılını doldurmuş Vergi Müfettişleri için 3 ay,

c) 15 yılını doldurmuş Vergi Müfettişleri için 2 ay,

ç) 20 yılını dolduran Vergi Müfettişleri için ise isteğe bağlıdır.

Başkanlık, turne sürelerini, iş ve turne programları kapsamında kısaltmaya yetkilidir.

Vergi Müfettişleri turne süreleri dışında da geçici çalışma yerlerinde görevlendirilebilir.

Turne programının süresinde bitirilmesi:

Vergi Müfettişleri çalışmalarını turne programlarında belirtilen sürelerde tamamlamaya mecburdurlar.

Turne programında gösterilen süreler on günden fazla uzatılamaz. On günü aşan uzatmalar için Başkanlık tarafından ayrıca görevlendirme şarttır.

Zorunlu haller dışında turne süresi içinde izin alınamaz. Zorunlu hallerde verilen izinler de turne süresine mahsup edilemez.

Turneler için genel uygulama şu şekilde gelişmektedir; Başkanlığın tespit ettiği turne yerleri için Vergi Müfettiş Yardımcıları talepte bulunurlar. Çoğu zaman talep fazlası olur 🙂  Bu durumda akla şu soru gelmektedir “Turnelere talebin fazla olmasının sebepleri nelerdir?”

1) Performans notuna etkisi fazladır,

2) Ankara dışında çalışma imkanı tanır,

3) Yapılan günlük harcırah ödemeleri (yaklaşık 150TL kadar) 🙂

Ekip çalışmaları

Vergi Müfettişleri, Başkanlıkça gerekli görülen durumlarda ekipler halinde çalışırlar.

Ekiplerde işlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi ekip kıdemlisi tarafından sağlanır. Ekip kıdemlisi, çalışmaların seyri ve neticeleri ile gerektiği takdirde alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlığa, görevin Grup Başkanı tarafından dağıtılması halinde ise ilgili Grup Başkanlığına, bilgi verir.

Vergi Başmüfettişliğine Yükselme

Yardımcılık dönemi dâhil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanırlar.

GENEL DEĞERLENDİRME

Vergi Müfettişliği Yardımcılığı, diğer müfettişlik kadroları gibi oldukça saygın ve rağbet gören bir meslektir. Avantajlarından bahsetmeden önce sürecin en başından beri yaşanabilecek sıkıntılara değinmek istiyorum. Her şeyden önemlisi 3 yıllık yardımcılık döneminde temel eğitim, hizmet içi eğitim ve refakatler için sürekli bir çalışma ve üstün bir emek gerekiyor. Bu çalışmaya rağmen ya performansı tutturamazsam? Yetki sınavını geçemezsem ? yeterlilik sağlayamazsam ? soruları aklınızı sürekli meşgul edecektir çünkü işe girdiğiniz anda kolaylıkla “BEN ARTIK BİR VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLDUM” diyemiyorsunuz.

Bu eğitim ve sınavların her aşamasında gerekli başarı sağlanamazsa attırılmanız an meselesidir. Tabi işsiz kalmıyorsunuz memur kadrosuna veriliyorsunuz ancak bunun bir ceza olarak görüldüğünü düşünüldüğüne şahit oldum. Aslında 3 yıllık yardımcılık dönemini anlatacak kelimeler “mevzuat” “sınav” ve “atılma korkusu/endişesi” diyebiliriz. Eklemek gerekirse işi işte bırakıp eve gelince kafanızı rahat ettirebileceğiniz bir iş değildir. İşin stresi ve sıkıntısı VMY adındaki hazzı unutturabiliyor .

VMY Avantajları 

Her ne kadar Vergi Müfettişi olunca bu mesleğin tadına varılsa da VMY’nın sahip olduğu pek çok avantaj mevcuttur. VMY’larını belki de en rahat ettiren şey kendi işlerinin patronu olmalarıdır. Grup başkanlıklarında iş emirlerinin biriktiği bir havuz olur ve bu havuzdaki işler komisyon tarafından müfettiş yardımcılarına dağıtılır. Müfettiş yardımcıları işlerini süresinde tamamladıktan sonra işleriyle ilgili karaları kendileri almakta, hatta uygulamada mesai saatlerini bile kendileri belirlemektedirler 🙂 bu yüzden kendilerine hesap sorulduğu görülmemiştir.

Vergi Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Vergi Müfettişlerinin turne programı kapsamında geçici çalışma yerlerindeki görevleri turne esasına göre yürütülür.

Yorumlar

  1. sdfsdf Avatar sdfsdf dedi ki:

    şöyle bir şirketimiz olsa kafamız rahattı ama şimdi bunlara kul köle olmaya devam.