kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Mesleği, Sınavı ve Maaşı

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Mesleği, Sınavı ve Maaşı

A+
A-

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Mesleği, Sınavı ve Maaşı

TCDD Müfettiş Yardımcılığı hakkında aklınıza takılan hemen hemen her soruyu sizler için yanıtlamaya çalıştık. Meslek hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için güncel olarak özetlediğimiz yazımızda mesleğin sınavı ve maaşı hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. MESLEKLER

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları bünyesindeki Teftiş Kurulu’nda görev yapan Müfettişler, mesleğe müfettiş yardımcısı olarak girebilir, devamında başmüfettişliğe kadar yükselebilirler.

Mesleğe Girişten yetki, görev ve sorumluluklara kadar tüm detayları yazımızda inceleyeceğiz.

Mesleğe girişte, kurum mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar adayı kendi düzenlediği test usûlundeki sınava çağırmaktadır. Sınava başvuruda yeni sistemdeki KPSS P48 kullanılmaktadır.  YAZILI sınav konuları ise şu şekildedir;

HUKUK

Anayasa Hukuku
İdare Hukukunun genel esasları, idari kaza, idari teşkilat
Ceza Hukuku (Genel esaslar)
Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)
Borçlar Hukuku (Genel esaslar)
Ticaret Hukuku (Genel esaslar)
İcra İflas Hukuku (Genel esaslar)

İKTİSAT

Mikro iktisat
Makro iktisat
Uluslararası iktisat
İşletme iktisadı

MALİYE

Maliye politikası
kamu gelir ve giderleri
Bütçe
Türk vergi kanunun genel esasları

MUHASEBE

Genel muhasebe
Bilanço analizi ve teknikleri
Ticari hesap

YABANCI DİL

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisi.

Sınavın Değerlendirilmesi;

-Her bir alandan (Yabancı Dil Hariç!) en az 60, ortalama olarak da 65 puan ve üstü alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sözlü Sınav:

Sözlü sınav kurulca gerçekleştirilecek ve adayların Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi alanlarına hakimiyetleri ile diğer kişisel özellikleri değerlendirmeye tâbi tutulacaktır.

Sözlü sınavı geçebilmek için notun en az 65 olması gerekmektedir.

Müfettiş Yardımcılığı’na atanacak adayların Yazılı Sınav notu ile Sözlü Sınav notlarının ortalaması alınarak başarı sıralaması yapılmakta ve atama buna göre gerçekleştirilmektedir.

Mesleğe Atanma ve Yetiştirilme Süreci

Sözlü sınav neticesinde başarılı olan ve yapılan soruşturmada Müfettişlik mesleğini yapmasına bir engelin bulunmadığı sonucuna varılan adaylar Müfettiş Yardımcısı olarak atanırlar.

*İlk kez devlet memurluğu kadrosuna atanmış olanlar Aday Memur olarak ilk bir senelerini geçirirlerken diğerleri Yetkisiz Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaparlar. İlk yılın sonunda aday memur olan meslek mensupları için; Aday Memurluk Sınavı gerçekleştirilir. Bu sınavı başarı ile geçenlerin asaletleri tasdik edilir ve asil memur olarak görevlerini sürdürürler.

Adayları 3 yıllık yardımcılık süresinde 3 dönemlik bir yetişme programı beklemektedir.

İlk Periyot:

Bu dönem çalışmaları Teftiş Kurulu’nun alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma işleri ile alakalı olarak mevzuat eğitimi çalışmalarını kapsar. Bu eğitim periyodu 6 ay sürmektedir.

İkinci Periyot:

Bu dönemde adayların şahsi teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi olmaksızın refakatinde bulundukları müfettişler ile gruplar halinde görev icra etmeye başlarlar. Bir yıllık süre bu teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri ile geçmektedir.

Üçüncü Periyot:

İlk iki periyodu başarı ile geçtiği kanaatine varılan müfettiş yardımcılarına, uhdesinde bulundukları refakat müfettişinin olumlu görüşü ile 1.5 yıl sonunda tek başına Teftiş, inceleme ve soruşturma yapma Yetkisi verilmektedir.

Kalan 1.5 senelik dönemi Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak geçiren meslek mensupları toplamda 3 yıllık yardımcılık dönemi sonunda Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik Sınavı’na girecek adayların müfettişliğe atanmasında değerlendirilmeye alınan Yetişme Notu’nun en az 50 olması gerekmektedir.  Yetişme Notu aşağıdaki kriterlere göre belirlenmektedir;

-6 aylık ilk periyottaki kurs, seminer ve eğitimlerden alınan notlar,
-İnceleme Notu: Yardımcılık döneminde yapılan incelemelerdeki raporlara verilen not
-Teftiş Notu: Yetkili olunan ikinci 1.5 senelik periyotta yapılan teftişler sonucu yazılan raporlara verilen not.
-Soruşturma Notu: Yetkili olunan dönemde yapılan soruşturmalar neticesi yazılan raporlara verilen not.
-Özel Not: Refakat Müfettişleri ile Kurul Başkanı’nın kanaatlerine dayanarak verdikleri not.

Adayın yetişme notu bu 5 notun ortalaması alınarak tespit edilmektedir.

Yeterlik Sınavı:

3 yıllık yardımcılığın ardından adaylar Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bu sınav aşağıdaki konulardan teşekkül etmektedir;

HUKUK/MEVZUAT

Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatı,
Genel Müdürlüğün kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri,
Personel ile ilgili mevzuat,
Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanununun genel hükümleri,
Harcırah kanun,
Harçlar Kanunu,
İdare Hukuku,

MUHASEBE

Muhasebe ile ilgili mevzuat.

İNCELEME ve SORUŞTURMA USÛLÜ

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri,
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Takibi Hakkında Kanun hükümleri,
3628 Sayılı Kanun,

Sınavın yazılı bölümünü geçen adaylar, sözlü sınava tâbi tutulacak ve Yeterlik Sınavı’nın değerlendirilmesinde Yazılı Notu, Sözlü Notu ile Yetişme Notu’nun ortalaması alınacaktır.

Yeterlik Sınav süreci neticesinde adayların; her 3 notun en az 50 puan, Yazılı Sınav Grupları’ndan alınan notların ortalamasının en az 65 puan, her 3 notun ortalamasının en az 65 puan olması gereklidir.

Yeterlik sınavı neticesinde başarısız olan veya sınav evvelinde müfettiş niteliklerini haiz olmadığı düşünülen adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanır ve kendilerine kurum içerisinde başka bir memuriyet kadrosunda görev verilir.

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişler;

Yıllık teftiş programı gereğince, tüm teşkilatın faaliyetlerini ve işlemlerini mevzuata uygunluk açısından inceleyebilir ve teftiş edebilirler, soruşturmalar gerçekleştirebilirler.

Teftiş, inceleme ve soruşturma esnasında tespit ettikleri ve mucip kapsamı dışında kalan yolsuzluk durumları hakkında gecikmeden üstlerini haberdar ederler.

Tespit ettikleri eksiklik ve yanlışlıklara dair oluşturdukları raporlarda gerekli düzeltmelerin yapılması yönünde önerilerde bulunurlar.

Hakkında tespitte bulundukları personele dair, uzaklaştırma ve işten çıkarma dahil gerekli işlemleri raporlarında önermek.

Teftiş Edilen Birim;

İncelenecek belge ve vesikaların temininde,

Ulaşımın sağlanmasında,

İşin kolayca yapılabileceği mekan temininde yardımcı olmak zorundadır.

Eğer incelenen birimde izinli olan personel, mücbir bir sebep olmaz ise müfettişin çağrısı üzerine geri dönmek zorundadır.

Müfettişler teftiş görevlerini Genel Müdür adına gerçekleştirirler. Bu teftiş ve denetimlerini gerçekleştirirlerken çeşitli yöntemler izlenir. Bu yöntemler İnceleme, soruşturma ve teftiştir. Bu yöntemler uygulanırken her safhanın sonunda raporlar oluşturulur. Bu raporları aşağıdaki şekilde kategorize etmek mümkündür;

-Cevaplı Teftiş Raporu
-İnceleme Raporları
-Genel Durum Raporları
-Soruşturma Raporları

Raporların düzenlenmesinde en temel kaide sadeliktir. Raporlar gereksiz ayrıntılardan arındırılmış şekilde, açık ve kesin delillere dayandırılarak yazılır.

Cevaplı Teftiş Raporları’nda Teftiş yapılan birimlerin iş ve işlemlerindeki aksaklıkların, hataların sorumlusunca, yetkisi dahilinde düzeltilmesi talep edilir. Rapor; ilgililerin verdikleri cevapları, amirlerinin görüşleri ve müfettiş mütalaasından oluşur.

İnceleme Raporları’nda;

-Genel Müdür’ün gördüğü lüzum üzerine,
-İhbar ve Şikayet’e dayalı olarak gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

*Cevaplı Rapor’a bağlanması gerek olmayan konularda yakınılan konuya dair kanuni düzeltmelerin yapılması talebini içerir.

Genel Durum Raporları; Yıllık teftiş programına dayalı olarak gerçekleştirilen teftiş ve incelemelerin özet olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulması maksadı ile düzenlenir.

Soruşturma Raporu; Mevzuat hükümlerince suç sayılan veya disiplin cezası verilmesi gereken eylemlerin ve işlemlerin bulunması durumunda, bunların varlığının soruşturulması sonucu, sorumluların tespiti ve gerekli müeyyidelerin uygulanması yönünde yazılan rapordur.  En kapsamlı Müfettiş Raporu demek mümkündür.

Özlük Hakları ve Diğer Hususlar:

TCDD Müfettişleri, diğer teftiş kurulu mensupları gibi 3600 Ek göstergeye tâbi olarak çalışmaktadırlar. İşe yeni başlayan bir Müfettiş Yardımcısı yaklaşık 6100 TL dolaylarında ücret almaktadır. 

TCDD ülkenin hemen her noktasında personel ihtiva eden bir kurum yapısına sahip olduğundan her yere teftiş ve soruşturma görevi için gidebilmektedir. Bu yönden çok geniş bir çalışma ağı içerisinde görev yapmaktadırlar.

Turne:

Mesleğe girmek üzere olan adayların en çok merak ettiği hususların başında turne gelmektedir. Kurul yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı oldukça yoğun çalışmaktadır. Kendi içerisinde rahat bir çalışma ortamı olması bir avantaj olarak görülebilir ancak 3 aydan 9 aya varan turne süreleri olduğunu da belirtmek gerek. Tabi bu tempo her zaman bu şekilde değil ancak zaman zaman 9 ayı bulan turneleri bulunan bir meslektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.