kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Milli Saraylar Uzmanı Ne İş Yapar?

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Milli Saraylar İdaresi bünyesinde görev yapan Milli Saraylar Uzmanları ne iş yapar? Nasıl olunur? Maaşı ne kadar? Sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Milli Saraylar Uzmanı Ne İş Yapar?

Milli Saraylar uzmanı ne iş yapar ; kurum adına etkinliklere katılarak raporlar hazırlar diye kısa bir tanım yaparak yazımızın devamında ise tam olarak ne iş yapar ve nasıl olunur öğrenebilirsiniz.

12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde esasları düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan Milli Saraylar İdaresi bünyesinde görev yapacak olan Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Milli Saraylar Uzman Yardımcısı nasıl olunur?

Mesleğe giriş koşulları ve sınavı nasıldır? Milli Saraylar Uzman Yardımcısı ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Maaşı ne kadar? Tüm bu detayları meslek tanıtım yazımızda inceleyebilirsiniz.

Milli Saraylar İdaresi Nedir? Görevleri Nelerdir?

Milli Saraylar İdaresi; önceki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği bünyesinde bulunmaktaydı. Ancak 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan idare, ülkemizde yer alan Saray, köşk, Kasr, Müze ve Fabrikaların işletilmesi ve tanıtımından sorumludur.

İdareye 1 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan 16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasları gerçekleştirilmiş, Milli Saraylar Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı unvanları da bunun içinde yer almıştı.

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Nedir? 

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı mesleği; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulu bulunan Milli Saraylar İdaresi’nde görevli kariyer meslek grubudur. Ana hatlarıyla meslek mensuplarının görevi İdarenin uhdesinde yer alan yapılara dair geliştirilecek fikir ve politikalara katkı sağlamak, bu yapılara dair projeler ortaya koymak, projelerde yer almak, işlerin yürütümündeki muhtemel aksaklıklara çözüm önerileri sunmaktır.

Milli Saraylar Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Alımı Başvuru Koşulları Nelerdir?

-Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel memuriyet koşullarını sağlıyor olmaları,

-Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı sınavının yapılacağı yılın birinci günü itibariyle 35 yaşlarını doldurmamış olmaları,

-Üniversitelerin, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri bölümlerinden veya Hukuk Fakültesi’nden mezun olmaları ya da ihtiyaç durumuna göre İdarece belirlenecek başka fakültelerin bölümlerinden mezun olmaları,

gerekmektedir.

*Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı alımının hangi puan türünden gerçekleştirileceği henüz netlik kazanmamıştır. Bu konunun netleşmesi ile birlikte yazımız bu bilgiye dayanılarak güncellenecektir.

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Sınavı

Milli Saraylar İdaresi Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir?

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Sınavı aşağıdaki konulardan oluşacaktır;

HUKUK Alanı;
-Medeni Hukuk (Genel hükümleri)
-Borçlar Hukuku (Genel hükümleri)
-Ceza Hukuku (Genel hükümleri)
-Vergi Hukuku
-Anayasa Hukuku
-İdare Hukuku
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
-Çalışma Mevzuatı
-Kamu İhale Hukuku
-Kamu Hukuku

Diğer Alanlar;
-Kamu Maliyesi
-İktisat
-Tarih

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı alımına başvuru hakkı tanınacak başka bölümler olması durumunda yazılı sınav bu alanlardan katılacak olan adayların eğitim gördükleri bölüm müfredatı baz alınarak belirlenecektir. Ayrıca bu adaylar için Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından da sorular bulunacaktır.

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olmak isteyen adayların, sınavda en az 70 puan alması gerekmektedir. Aynı zamanda adayların mesleğe alınacağı ilan edilmiş olan aday sayısının dört katı kadar aday arasında yer alması gerekmektedir. Aksi halde adayların İdarece gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılabilmeleri mümkün olmayacaktır.

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olarak sözlü mülakata hak kazanan adaylara, İdarece oluşturulan komisyonlarca sözlü mülakat gerçekleştirilecektir. Bu mülakatlarda adaylara, yazılı sınav konularından, adayların alanlarından, güncel konulardan sorular yöneltilebilecektir. Adayların sözlü mülakatlarda başarılı olarak Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı mesleğine girebilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

saray 1

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Mesleği

İdarece gerçekleştirilen sınav süreçlerini başarı ile geride bırakan adaylar Milli Saraylar Uzman Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleğe atanan adaylardan ilk defa devlet memurluğuna atananların ilk bir yılı aynı zamanda aday memur oldukları dönemdir. Bu bir yıllık periyodun sonunda bu adaylara özgü olarak bir sınav yapılmaktadır. Bu sınavda başarılı olan adayların, adaylıkları kaldırılmakta ve asil memur olarak görevlerine devam etmektedirler.

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı sürecinde meslek mensuplarının yetiştirilmesi için eğitim süreçleri ve Uzman personel tarafından yetiştirilme süreçleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca meslek mensuplarına katkıda bulunabilecek eğitim, seminer ve stajlara İdare tarafından gönderilme imkanı da bulunabilecektir. Meslek mensuplarına uzman yardımcılıkları süresince İdarenin yapısı, idarenin görev alanları, idarenin görevleri ile alakalı mevzuat altyapısı öğretilmektedir.

Milli Saraylar Uzmanlığına Geçiş, Yeterlik Süreci

Uzmanlık Tezi Hazırlanması

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı mesleğinde 2 yıl görev yapan meslek mensupları için yeterlik süreci tez hazırlama safhasıyla birlikte başlamaktadır. Meslek mensupları iki yılı doldurmalarını müteakip 30 gün içerisinde çalışma alanlarına dair üç tez konusu belirleyeceklerdir. Bu tez konularından birisini seçen sınav kurulu, seçmiş olduğu konuyu on beş gün içerisinde meslek mensubuna tebliğ eder ve böylece tez süreci başlar. Tez konusu seçmeyen meslek mensuplarının konusu kurul tarafından re’sen belirlenecektir.

Tez konusunun seçiminden itibaren 30 gün içerisinde, meslek mensubuna tez danışmanı atanır. Tez danışmanının belirlenmesinin ardından en erken 6 ay – en geç 1 yıl içerisinde tezin hazırlanarak kurula teslimi gerekmektedir. Süresinde tez teslimi yapamayan meslek mensuplarına bir defaya mahsus 6 aylık ek süre tanınmaktadır.

Tezin kabulünden itibaren 2 ay içerisinde tez savunması yaptırılır. Tezi başarılı kabul edilen meslek mensupları yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaktadır.

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Başarılı bir şekilde uzmanlık tezini teslim eden ve meslekte Milli Saraylar Uzman Yardımcısı olarak üç yılını tamamlayan meslek mensupları, sınava girme hakkını elde ettikleri tarihi izleyen iki ay içerisinde yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavına katılırlar.

Meslek mensuplarının yeterlik sınavında başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yeterli puanı alamayarak başarısız olan Milli Saraylar Uzman Yardımcıları için bir yıl içerisinde bir kez daha sınav gerçekleştirilmektedir.

Yabancı Dil Koşulu

Milli Saraylar Uzman Yardımcılarının Uzman olarak atanabilmeleri için yeterlik sınavını izleyen iki sene içerisinde Yabancı Dil Sınavı YDS’den en az 70 puan yani C seviyesi almaları ya da buna denkliği kabul edilen dil yeterliğini sağlamaları gerekmektedir.

Tezlerini süresinde ve başarılı olarak sunamayan, yeterlik sınavından başarılı olamayan ya da dil yeterliğini sağlayamayan Milli Saraylar Uzman Yardımcıları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. Bu adaylar Kurum içerisinde kendilerine uygun görülen normal memuriyet kadrolarının birinde görevlendirileceklerdir.

Milli Saraylar Uzmanı Ne İş Yapar?

Milli Saraylar Uzmanı olarak görev yapan meslek mensupları; 

-Kurumun görev alanına giren konularda, mevzuat çalışmaları yapmak, bunlara dair tespitlerinden yola çıkarak önerilerde bulunmak,
-Kurum faaliyetlerinin daha verimli ve düzenli olması için fikir üretmek ve bunlar hakkında önerilerde bulunmak,
-Kurum adına hem ülke içinde hem de ülke dışında projelerde görev almak, etkinliklere, seminer, konferans ve toplantılara katılım göstermek ve bunlar hakkında raporlar hazırlamak,
-Mesleğe yeni giren Milli Saraylar Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesinde rol almak,

gibi görevlere sahiptirler. Bunun dışında kendilerine birim amirlerince verilen görevleri de yerine getirmesi gereken meslek mensupları görevlerinin gereğini düzenli, eksiksiz, mevzuata uygun olarak yerine getirmekle sorumludurlar.

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı, Uzmanlığı Özlük Hakları, Görev Yeri ve Maaşı

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı mesleği bir merkez uzmanlıktır. Diğer merkez uzmanlıklar gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak görev yapılmaktadır. Görev yeri İdarenin bulunduğu Ankara’dır.

Mesleğe yeni başlayan bir Milli Saraylar Uzman Yardımcısının maaşı yaklaşık 6100 TL’dir. Yeterlik koşullarını sağlamış olan bir Milli Saraylar Uzmanının maaşı ise yaklaşık olarak 6900 TL’dir. 

Yorumlar

  1. Rıfat Karaca Avatar Rıfat Karaca dedi ki:

    Whatsap grubu için Besyuzotuz sıfırdoksandört yetmişaltı yetmişbir