kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Nükleer Uzman Yardımcılığı Mesleği

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl? Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı ne iş yapar? Nerede çalışır? Maaşı ne kadar? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Nükleer Uzman Yardımcılığı Mesleği

Farklı ve genel meslekleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri de Nükleer Uzman Yardımcılığıdır. Konu hakkında hemen hemen her konuya yazımızda değindik. Keyifli okumalar…

9 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanmış olan 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince kurulmuş olan Nükleer Düzenleme Kurumu’na ihdas edilmiş olan kariyer meslek grubu Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Nükleer Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Nasıl Nükleer Uzman Yardımcısı olunur? Sınavı ve maaşı nasıldır? Tüm bu sorularınızın detaylarını meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Nükleer Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? 

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun merkez teşkilatında görev yapacak olan ve merkez uzmanlığı kapsamında bulunan Nükleer Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda hüküm altına alınmış Devlet Memurluğuna giriş için gerekli olan temel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İkinci olarak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın son iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan KPSS A Grubu oturumlarına katılarak, Kurumun ilan ile belirleyeceği puan türlerinden yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

2019 yılı için yayımlanan ilanda Kurum; Hukuk Fakültesi mezunu adaylardan KPSS P4 puan türünde, İİBF/SBF mezunu adaylardan KPSS P38 veya KPSS P48 puan türünde, diğer adaylardan ise KPSS P1 puan türünde en az 80 puan sahibi olmaları şartını istemiştir. Nükleer Enerji Mühendisliği mezunu adayların ise KPSS P1 puan türünden en az 70 puan almış olması şartı ilgili adaylardan istenmiştir.

Nükleer Uzman Yardımcılığı yazılı sınavının gerçekleştirileceği senenin ilk günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları gerekmektedir. 

Adayların KPSS A Grubu’ndan almış oldukları puana ilave olarak yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den en az D seviyesi yani 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Nükleer Uzman Yardımcılığı Sınavı’na Hangi Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir?

Nükleer Uzman Yardımcılığı mesleğine başvurmak isteyen adayların aşağıda yer alan bölümlerin birisinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir;

-Hukuk Fakülteleri
-İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri
-Mühendislik Fakülteleri
-Fen – Edebiyat Fakülteleri

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Sınavı

Nükleer Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların KPSS ve YDS puan koşulları ile diğer başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda iki ya da tek aşamalı bir sınav sistemi beklemektedir. 

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Eğer Kurum yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir alım ilanı verirse düzenlenecek olan ilk aşama olan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı Kurumun takdirine göre klasik usulde veya çoktan seçmeli usulde yapılabilecektir. 

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür konularının yanı sıra adayların mezun olmuş oldukları bölüm müfredatında yer alan alan bilgisi konularından oluşacaktır. Bu soruların %70’lik kısmı alan bilgisi konularından, %30’luk kısmı ise Genel yetenek – Genel Kültür konularından oluşacak ve adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şart olacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları, yazılı sınavın gerçekleştirildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içerisinde ilan edilecektir. 

Nükleer Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Nükleer Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında 70 puan ve üzeri alan adaylardan, mesleğe alınacağı Kurum tarafından ilan edilmiş sayının dört katı kadar başarılı aday içerisinde yer alanlar, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü mülakatlarda adaylara Nükleer Düzenleme Kurumunun çalışmaları, görev alanı konularından, genel kültür ve gündeme dair hususlardan ve mezun oldukları alan bilgisi konularından sorular yöneltilebilecektir. Sözlü mülakatlarda başarılı olmak için yine en az 70 puan almış olmak şarttır. Bu puanı alan ve mesleğe alınacak aday sayısı kadar aday arasında; KPSS puanı, yazılı sınav puanı ve sözlü mülakat puanı aritmetik ortalaması ile hesaplanan nihai başarı puanı ile yer alabilen adayların mesleğe girmeye hak kazanacaklardır. 

ractor

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar?

Yazılı ve sözlü sınav aşamalarını başarı ile geride bırakan adaylar, Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı olarak görevlerine atanacaklardır. Mesleğe yeni başlayan adayları, eğer memuriyete ilk kez atanmışlarsa, 1 yıl sürecek aday memurluk süreci beklemektedir. Bu bir yıllık sürecin yanında, mesleğe açıktan atanan ya da başka kurumdan geçen tüm yeni meslek mensupları için mesleğin ilk üç yılı Uzman Yardımcılığı dönemi olacaktır.

Aday memur sayılanlar birinci yılın sonunda katılacakları aday memurluk sınavı neticesinde asalet tasdikine hak kazanırlar.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı olarak atanmış olan adaylar, bu üç yıllık periyotta gerek teorik manâda gerekse pratik olarak yetiştirilecek ve Nükleer Düzenleme Uzmanı olmaya hazırlanacaktır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Dönemi

Mesleğe Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı olarak başlayacak olan adayları üç yıllık bir yardımcılık dönemi beklemektedir. Bu üç yıllık periyotta adaylar öncelikli olarak eğitim süreci içerisine girerler. Alacakları temel eğitim ile öncelikli olarak Kurumun yapısını, görevlerini, temel yazışma tekniklerini öğrenirler.

Yine teorik ve pratik eğitim süreçleri ile adaylar, araştırma ve inceleme usullerini ve bunları raporlaştırmayı öğreneceklerdir. Tüm bunların yanında meslek mensuplarının bilgisayar bilgilerini, yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri için de çeşitli imkanlar kendilerine sunulmaktadır.

Nükleer Düzenleme Uzmanlığına Geçiş Süreci

Uzmanlık Tezi Hazırlanması Süreci

Meslekte 1,5 yıllık dönemini tamamlayan uzman yardımcıları, önlerindeki 6 aylık süreçte tez konularını belirlemek üzere önerilerini hazırlar. Konular tez Kurumca sunulan tez konuları listesinden seçilecektir. 

Tez konularının kabul görmesi halinde uzman yardımcıları bu kabulü izleyen 3 ay içerisinde bir kereye mahsus tez konusu değişikliği yapılabilmektedir. Kabulden itibaren meslek mensuplarının tezlerini bir yıl içerisinde sunmaları gerekmektedir. Bir yıl içerisinde tezlerini sunamayan adaylara bir kereye mahsus olmak üzere en fazla 6 aylık ilave bir süre tanınmaktadır. 

Tezini tamamlayan tez jürisi tarafından bir ay içerisinde incelenen ve kabul edilen tezler, hazırlayan meslek mensubu tarafından yine bir aylık süre içerisinde yapılacak davet ile tez jürisine savunmaktadır.

Meslek mensupları verilen süreler içerisinde tezlerini sunamazlarsa, sunulan tezleri kabul edilmez ise veya tezlerini başarı ile savunamazlarsa haklarında başarısızlık hükümleri uygulanarak Nükleer Düzenleme Kurumu içerisinde kendilerine uygun bir memuriyet kadrosunda görevlendirilirler.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Başarı ile tezlerini sunmuş ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı olarak meslekte üç yıllarını tamamlamış olanlar Yeterlik Sınavı’na katılmaya hak kazanırlar. Yeterlik sınavı tek aşamalı olarak yapılır ve yazılıdır. Yazılı yeterlik sınavında başarılı olmak için meslek mensuplarının en az yetmiş puan almış olmaları gerekmektedir. 

Yeterlik sınavında başarısız olan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları’na bir yıl içerisinde ikinci hak tanınmaktadır. Bu haklarında da yazılı sınavı geçemeyenler için başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yabancı Dil Sınavı’ndan Yeterli Puanı Almak Şartı

Yeterlik sınavında başarılı olan meslek mensuplarının Nükleer Düzenleme Uzmanı olarak atanabilmeleri için iki yıllık süre içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen YDS’den en az 70 puan yani C Seviyesi almaları gerekmektedir. Dil koşulunu gerçekleştiremeyen Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları hakkında da yine başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. 

Nükleer Düzenleme Uzmanları Ne İş Yapar?

Nükleer düzenleme uzmanı olarak atanmaya hak kazanan meslek mensupları, nükleer alanında öncelikli olarak analiz, ölçüm, test, inceleme ve soruşturmalarda aktif olarak rol almaktadırlar.

Piyasada yer alan tüm paydaşların belirlenen kaideler çerçevesinde hareket edip etmediği hususunda incelemeler yapmakta ve Uluslararası Sözleşmeler ile Kuruma verilmiş olan vazifelerin takibini sağlamaktadırlar. 

Yine uluslararası normlar ekseninde, mevcut mevzuatın uyumlulaştırılması konusunda ön hazırlıkları yapmak, taslaklar hazırlamak ve hayata geçmesi süreçlerinde rol almak görevlerini üstlenmektedirler.

Bunun yanında yurt içi toplantı ve seminerlerde katılımcı olarak yer almak, yurt dışında da yine nükleer konusunda gerçekleştirilen çalışmalara katılarak gerek kurumu gerekse ülkemizi temsil etmek görevlerini yerine getirmektedirler.

Nükleer Düzenleme Uzmanları Nerede Görev Yapmaktadırlar?

Nükleer Düzenleme Kurumu Ankara’da kurulu bulunmaktadır. Merkez uzmanı olarak görev yapmakta olan meslek mensuplarının da görev yerleri Kurumun merkezinin bulunduğu Ankara’dır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı Maaşı Ne Kadar?

Mesleğe Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı olarak başlamış olan bir meslek mensubunun maaşı yaklaşık olarak 6.000-7.000 TL arasındadır. 

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.