Kamu İlanları

2019 İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı İlanı

1T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIGİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar),4- ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 36” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahipdiğer adaylar da giriş sınavına alınır).5- Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan birbelgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.trinternet adresinin “Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleritablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göreyapılacaktır.)

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDANİSTENİLECEK BELGELER

1-) Giriş(Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız(www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecekdiğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.

a) Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerekdoldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu.

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yeryükseköğretim kurumunca onaylı örneği ve fotokopisi

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuçbelgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Özgeçmiş.

2-)Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günüdikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.3-) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıylafotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.

2 SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1-Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan 2018yılı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 17-21 Aralık2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linkiaracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2-Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.trhesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devletşifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT MerkezMüdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğiniibraz ederek temin edebilirler.

3-Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktansonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemigerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olanadaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır

4-Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işleminigerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklikyapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayanadayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almalarıgerekmektedir.

5-“Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tradresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 21 Aralık 2018 tarihi saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

6-İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 21 Aralık 2018 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

7-KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 25 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

8-KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar, 25-26 Aralık 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 26 Aralık 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır

.9-Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

10-KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi, 03 Ocak 2019 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

11- Giriş(Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca, Giriş(Sözlü)Sınavının günü, saati ve yerinin belirtildiği fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir.İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş(Sözlü)Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.3

12- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş(Sözlü) sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş(Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 17 Ocak 2019 tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı sınav kimlik belgeleri ile birlikte onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.. 

13-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş(Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında,5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14-Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş(Sözlü) Sınavı; 

sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, 

bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, 

liyakati, temsil kabiliyeti,davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, 

öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, 

genel yetenek ve genel kültür (10) puan, 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren yedi gün içinde hafta içi (09:3017:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tradresli resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş(Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP36 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulacaktır.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yazımızı Puanlamak İster misin?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu