kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Mesleği, Sınavı, Maaşı

A+
A-

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı bünyesinde pek çok birimi ve meslek grubunu barındırmaktadır. Bizler de bu yazımızda bu bakanlıkta nasıl uzman yardımcısı olabilirsiniz ona değineceğiz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda görevlendirilen Uzman Yardımcılarının mesleğe girişlerini, meslekteki görevlerini, özlük haklarını ve diğer detayları yazımızda inceleyeceğiz.

Mesleğe Giriş;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılarını merkez teşkilatında görevlendirmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden yine tabloda belirtilen KPSS  puan türleri ile mesleğe almaktadır.

MESLEKLER

S.No GRUP ADI KAÇ KATI ADAY ÇAĞIRILACAĞI KPSS PUAN TÜRÜ BAŞVURU TABAN PUANI
1 İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,

 

İktisat veya İşletme Fakülteleri

4 P3 80
2 Hukuk 4 P4 75
3 Sosyal Hizmetler 4 P3
4 Psikoloji 4 P3
5 Sosyoloji 4 P3
6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 P3

 

 

7 Bilgisayar Mühendisi 4 P3
8 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4 P3
9 İstatistik 4 P12

 

 

       

Başvuracak tüm adaylardan Son 5 sene içerisinde gerçekleştirilmiş Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az (C) Seviyesi yani 70 puan almış olmaları istenmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar Kurumca gerçekleştirilecek Sözlü Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Gerçekleştirilecek Sözlü Mülakat aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır;

1)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

*Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler,
**Bakanlığın görev alanına ait bilgiler.

2)

-Bir konuyu kavrama, özetleme, ile ifade ve muhakeme kabiliyeti

-Liyakat, Temsil yeteneği, davranış ve tepkilerinin meslek ile uyumu,

-Öz güveni, ikna gücü ve inandırıcılık

-Genel yetenek ve genel kültür,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Sözlü mülakata katılan her aday 1 ve 2 numaralı başlıklardan 50’şer puan üzerinden değerlendirilecek, kurul başkan ve üyelerinin verdikleri puan ortalamasının 70 puan ve üzerinde olması durumunda ise başarılı sayılacaktır.

Adaylık ve Uzman Yardımcılığı Dönemi

Sözlü sınav neticesinde başarılı olan ve yapılan soruşturmada Uzmanlık mesleğini yapmasına bir engelin bulunmadığı sonucuna varılan adaylar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

*İlk kez devlet memurluğu kadrosuna atanmış olanlar Aday Memur olarak ilk bir senelerini geçirirlerken diğerleri Uzman Yardımcısı olarak görev yaparlar. İlk yılın sonunda aday memur olan meslek mensupları için; Aday Memurluk Sınavı gerçekleştirilir. Bu sınavı başarı ile geçenlerin asaletleri tasdik edilir ve asil memur olarak görevlerini sürdürürler.

Uzman Yardımcısı olarak mesleğe atanan adaylar Bakan tarafından uygun görülen Bakanlık Ana Hizmet Birimlerinde görevlendirilir. Bu görevlendirmenin ardından adaylar 3 yıllık yardımcılık süresi boyunca hizmet içi eğitim ve seminerlerden geçirilirler. Eğitimler;

-Bakanlığın görevleri ve ilgili mevzuat.

-Yazışma, raporlama, araştırma teknikleri.

-Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi.

-Temsil kabiliyeti kazanımı.

-Temel protokol kuralları. konularını kapsayacak şekilde düzenlenir.

Birinci Dönem;

İlk dönemde yardımcılar yukarıda belirttiğimiz adaylık eğitiminin yanı sıra, uhdesinde bulunduğu hizmet biriminin çalışma alanına dair çalışmalar yapar ve ilgili seminer, staj vb. programlarda görevlendirilirler.

İkinci Dönem;

Bu dönemde yine eğitim süreci geçirilecektir. Yardımcılar teoriden ziyade pratiğe yönelik çalışmalarda bulunurlar. Yabancı dile dair yönlendirmeler yapılır ve daha aktif görev alarak temsil kabiliyetleri geliştirilir.

Birinci ve İkinci dönem çalışmaları sonucunda birim amirince düzenlenecek raporlara ve eğitim, staj, seminer katılım oranına bakılarak yetersiz görülen yardımcılara bir defadan fazla olmamak üzere dönem tekrarı yaptırılır.

Üçüncü Dönem;

İki dönemi başarı ile tamamlayan yardımcılar üçüncü dönemde, tez, inceleme ve araştırma faaliyetlerinde bulunurlar.

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlık Tezi

3 yılı başarı ile tamamlayan yardımcılar bu sürecin sonunda uzman olabilmek için Tez hazırlamak ve Yeterlik Sınavı’nı başarı ile geçmek zorundadırlar.

Yardımcılar üçüncü yılın sonunda teslim edecekleri tezlerin konularını, ikinci yılı tamamladıkları dönemi izleyen 1 ay içinde seçerler ve seçimden itibaren 1 yıl içerisinde tezlerini tamamlarlar.

Tez, jüriye teslim edilir ve jüri tezi 2 ay içerisinde inceleyerek her jüri üyesi 100 üzerinden bir puan verir. Verilen puanların aritmetik ortalaması 70 puan ve üzerinde olursa tez başarılı sayılır ve yardımcı Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanır.

Geçerli bir mazereti olarak tezini teslim edemeyen veya tezi kabul edilmekle birlikte eksikleri olan adaylara ek süre verilir. Ek sürenin sonunda tezini teslim etmeyen adaylar Yeterlik Sınavı’na katılamazlar ve haklarında başarısızlık hükümleri uygulanır. Bakanlıkta uygun bir memur kadrosunda görevlendirilirler.

Yeterlik Sınavı:

Tezi kabul edilen ve başarılı olarak geçen adaylar Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Yeterlik Sınavı Bakanlığın görev alanına giren konu ve mevzuattan, sınavdan evvel 2 ay önce duyurulmak kaydıyla gerçekleştirilir.

Yeterlik Sınavı’nda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak şarttır.

Sınavda başarılı olamayan veya geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyen adaylara 1 yıl içerisinde ek sınav hakkı tanınır. Yine başarısız olunması durumunda adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanarak kurumda başka bir memuriyette görevlendirilirler.

Yabancı Dil Koşulu:

Tez ve Yeterlik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adayların Uzmanlığa atanabilmeleri için; Yeterlik sınavını takip eden iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az (C) Seviyesi, 70 Puan almak zorundadırlar. Yani mesleğe girmelerinden itibaren 5 yıl içerisinde bu koşulu yerine getiremeyen adaylar hakkında da başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

 

ASP Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

-Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek.

-Özellikle Sosyal Politika alanında projeler üretmek, stratejiler geliştirmek, gelecek yıllarda yapılacak çalışmaların gelişimine katkı sağlamak.

-Aile ve Sosyal Politika alanında Mevzuat geliştirme çalışmalarında bulunmak.

-Bakanlığın Sosyal politika noktasında yaptığı iş ve işlemlerin, hizmetlerin kalitesini yükseltecek çalışmalarda bulunmak.

-Çalışılan birimin alanına giren konularda araştırmalar gerçekleştirmek, bu konularda proje üretmek. Mevzuat geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak.

-Çalışılan birimin alakadar olduğu gruplara dair istatistikleri toparlamak, izlemek ve yorumlamak.

Maaşı;

Aile ve Sosyal Politika Uzmanları Bakanlığın Merkez Teşkilatı’nda görevlendirilirler ve Merkez Uzmanı olarak görev yaparlar. Diğer Merkez Uzmanları gibi 3600 Ek göstergeye tâbi olarak çalışırlar. Şu an için mesleğe yeni giren bir uzman yardımcısı 14300 TL dolaylarında maaş almaktadır.

Uzmanlar özellikle kurum için proje ve mevzuat konularında önem arz etmektedir. Bu alanlarda başarılı olmayı ve yükselmeyi getirecek asli unsur araştırmacı, girişken olmak ve özellikle yabancı dil konusunda iyi olmak sağlamaktadır.

Bu hususlarda kendisini geliştiren Uzmanların bürokrasi içerisinde yükselmesi daha net olacaktır. İlgilenilen alan ve yer alınacak projeler sayesinde sosyal tatmini yüksek bir meslektir. Bu tip duyarlılıkları olan adaylar bu meslekte iş tatmini bulamasa dahi sosyal tatmin bulabileceklerdir.

 

ASP Uzmanlarının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

-Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek.
-Özellikle Sosyal Politika alanında projeler üretmek, stratejiler geliştirmek, gelecek yıllarda yapılacak çalışmaların gelişimine katkı sağlamak.
-Aile ve Sosyal Politika alanında Mevzuat geliştirme çalışmalarında bulunmak.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.