kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Becayiş Hakkı Nedir, Hangi Kurumlarda Becayiş Hakkı Mevcuttur?

Kamu kurum ve kuruluşların yönetmeliklerinde belirtilen kadro ve pozisyonlarında belirli bir süre çalıştıktan sonra aynı kamu kurum ve kuruluşun aynı kadro ve pozisyonunda başka bir ilde çalışan personeli ile yer değiştirme hakkına becayiş denilmektedir. Peki, becayiş hangi kurumlarda mevcuttur? Kurumların becayiş şartları nelerdir? Yazımız devamında detayları görebilirsiniz.

A+
A-

Kamu kurum ve kuruluşların yönetmeliklerinde belirtilen şartlara sahip personellerinin karşılıklı olarak yer değiştirmelerine becayiş hakkı denilmektedir. Becayiş hakkı memurların atandıkları ilden başka bir il’e atanmalarını sağlayan bir yöntemdir. Becayiş hakkından yararlanmak isteyen kamu görevlileri belirli şartları taşıyor olmaları gerekir. Bu şartlar, kamu kurum ve kuruluşların çeşitli isimler altında çıkardıkları yönetmeliklerle belirlenmektedir. Bu yönetmelikler: Atama ve yer değiştirme yönetmeliği, yer değiştirme suretiyle atanma yönetmeliği, yer değiştirme yönetmeliği ve yer değiştirme ve atama yönetmeliği gibi. Yazımız devamında becayiş hakkı ile ilgili bütün detayları bu yönetmelikler üzerinden belirtmeye çalışacağız. kamu habber

Gelir Uzmanlarının Becayiş Talepleri Karşılandı

Becayiş Hakkı Nedir?

Becayiş hakkı en kısa anlamıyla “Karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmak” demektir. Daha geniş anlamda becayiş hakkı: Kamu kurum ve kuruşların yönetmeliklerinde belirtilen kadro ve pozisyonlarında belirli bir süre çalışan personelin başka bir ilde aynı kadro ve pozisyonda çalışan ve yönetmelikte belirtilen şartlara haiz personelle karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma hakkıdır. Örneğin, Konya Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan bir icra memuru ile Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışan bir icra memurunun karşılıklı olarak yer değiştirmesi becayiş suretiyle yapılmaktadır.

Becayiş Hakkı İle İlgili Genel Şartlar Nelerdir?

 • Becayiş hakkı, aynı kamu kurum ve kuruluşu içerisinde çalışan personel tarafından yapılabilir. Örneğin, Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan bir personel, Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir personel ile becayiş yapamaz.
 • Becayiş hakkı, her kurum ve kuruluşun yönetmelikle belirttiği bir haktır. Bu hak, yönetmelikle belirtilmeyen kurumlarda çalışan personel tarafından kullanılamaz.
 • Hakkı kullanan personel aynı kadro ve pozisyonda çalışıyor olmalıdır.  Farklı kadro ve pozisyonda çalışan personeller arasında bu hak kullanılamaz. Örneğin, İçişleri Bakanlığı İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak çalışan bir personel ile İçişleri Bakanlığı Ankara Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir memur arasında becayiş yapılamaz.

Bu genel şartlar dışında bazı kamu kurum ve kuruşların yönetmeliklerinde belirtilen becayiş hakkı şöyledir:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personeli Becayiş Hakkı Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 27 Haziran 2012 tarih ve 28336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin üçüncü bölümüne ilişkin “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler” şöyledir:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya ilişkin genel esaslar

 • MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 • a) Yapılacak atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.
 • b) Değerlendirme puanı belirleyici olarak esas alınır.
 • c) Personelin birimler arasında hizmet gerekleri dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılım sağlanır.
 • ç) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.
 • (2) Atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapmak zorunludur. Bu sürelerin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.
 • (3) Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı taleplerde süre şartı aranmaz. Ancak, ikinci kez talepte bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen süre dört yıl olarak uygulanır.
 • (4) 14, 15, 17 ve 18 inci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen süre şartı aranmaz.
 • (5) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, görevinden ayrılmaması kaydıyla, belirtilen acil ve zorunlu hallerin belge ile ispatı halinde değerlendirilebilir.
 • Atama dönemine ilişkin esaslar
 • MADDE 13 – (1) Personelin, iller arası naklen atanmalarında, ihtiyaç duyulan kadro unvanları ile atanabilecek ve ayrılabilecek azami personel sayısı her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kurum intranet sitesinden ilan edilir.
 • (2) İlan edilen kadro unvanının niteliklerini taşıyan personel, 1-15 Haziran tarihleri arasında ekte yer alan Ek-2 Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle birimine müracaat eder. Başvuru formları birimlerce başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.
 • (3) Değerlendirme puan sonuçları Kurum intranet sitesinde ilan edilir.
 • (4) Değerlendirme puan sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.
 • (5) Nihai sonuçlar değerlendirme puanı, tercih sırası ve hizmet süresi dikkate alınmak suretiyle Kurum intranet sitesinde ilan edilir ve 10 Ağustos tarihine kadar atamalar tamamlanır.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

 • MADDE 16 – (1) Birimler vasıtasıyla müracaat edilmesi kaydıyla, aynı sınıf ve eşdeğer unvanda karşılıklı yer değiştirme talepleri talep tarihini takip eden yedi iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirilir. Yer değiştirme taleplerinin uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atamaları yapılabilir.
 • (2) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevinden ayrılması halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

Gelir Uzmanları Becayiş Hakkı Şartları Nelerdir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği 26 Aralık 2009 tarih ve 27444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin “Uzman Yardımcısı Kadrosuna Atama” başlığında şöyle belirtilmiştir:

 • Madde 17 (4) Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Becayiş Hakkı Şartları Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 16 Mayıs 2014 tarih ve 29002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin üçüncü bölümüne ilişkin “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler” şöyledir:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar

 • MADDE 12 – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olanların özre dayalı yer değiştirmeleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak il göç idaresi müdürlerinin özre dayalı yer değiştirme talepleri yöneticilik görevlerinden vazgeçmeleri halinde değerlendirilir.
 • (2) Atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapmak zorunludur.
 • (3) Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı taleplerde süre şartı aranmaz. Ancak, ikinci kez talepte bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen süre dört yıl olarak uygulanır.
 • (4) 13, 14, 19, 20 nci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen süre şartı aranmaz.
 • (5) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, görevinden ayrılmaması kaydıyla, belirtilen acil ve zorunlu halleri beyana göre değerlendirilebilir.
 • (6) 13 ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında kadrosunun bağlı bulunduğu birime bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Mazereti sona eren personelin mevcut görev yeri 4 üncü  veya 5 inci  bölgede bir yerde ise talebi halinde yerinde bırakılabilir. Diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanır.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

 • MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.
 • (2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asalet tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.
 • (3) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevine başladıktan sonra vazgeçmesi halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.
 • (4) 19 uncu maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

Sağlık Bakanlığı Personeli Becayiş Hakkı Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 26 Mart 2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı;  sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Karşılıklı yer değiştirme

 • MADDE 29 – (1) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) standardın uygun olması hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

Gelir İdaresi Avukatlığı

Kadrolular becayiş yapabilir mi?

4/b’lilerde hizmet bölge grupları dikkate alınmadan her yere becayiş yapılabiliyordu, Kadrolularda sadece çalışılan ilin bölgesi aynı olan illerle becayiş yapılabilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.