Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek çatı altında topladığı teftiş biriminde görev yapan Maarif Müfettişliği mesleğine giriş, mesleki koşullar ve diğer detaylar yazımızda.

27.03.2019
A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı; ilgili kurumca bulundurulan ve kurumda çeşitli teftiş işlemlerini yürüten kişiye denir. Ayrı bir teşkilat yapılanmasına tabidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu bünyesinde bulunan kariyer meslek grubudur. Milli Eğitim Bakanlığı’nda teftiş görevini gerçekleştiren birimler ayrı teşkilat yapıları halindeydi.

20 Ağustos 2017 tarihlinde çıkmış olan 30160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu düzenlendi ve tüm teftiş birimleri tek çatı altında toplanmış oldu. Yapılan düzenleme ile açıktan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı alımı yapılması durumu ortaya çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısı Nasıl Olunur?

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı Başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların Bakanlığın açacağı sınava girebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

-Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan aşağıdaki genel koşulları haiz olmak;

1) Türk Vatandaşlığı
2) 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
3) 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
5) TCK – 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
6) Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
7) Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
8) Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak.

-Yarışma sınavının gerçekleştirileceği senenin yılbaşı itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

-Yarışma sınavına en fazla bir kez katılmış olmak.

-Meslekten daha evvel başarısızlık gerekçesiyle çıkarılmamış olmak.

-Mezuniyete dair koşullar Öğretmenler ve diğer mezun grupları için ayrı ayrı belirlenmiştir ve şu şekildedir;

*Öğretmenler için; Adaylık süresi ile sözleşmeli öğretmenlik dahlinde geçen süreler dahil öğretmenlikte en az sekiz yıl görev yapmış ve sınavın yapılacağı dönemde halen kurum bünyesinde görev yapıyor olmak.

**Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri’nin yanı sıra, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmak ve KPSS A Grubu sınavında belirlenmiş puan türünden yeterli puanı almış olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu iki aşama iki grup için ayrı ayrı yapılacak olup yazılı ve sözlü olarak tamamlanacaktır.

Yazılı sınava mesleğe alınacak aday sayısının en fazla 20 katı kadar aday katılabilecektir. Mesleğe açıktan alım henüz yapılmadığı için hangi puan türünden alımın gerçekleştireceği netleşmemiştir. Netleştiğinde yazımız buna göre güncellenecektir.

Yazılı Sınav

Öğretmenlikten mesleğe geçecek olan adaylar için yazılı sınav konuları şu şekildedir;

Genel Mevzuat Konuları
-Anayasa
-İdare Hukuku’nun Genel Esasları
-İdari Yargı
-Türkiye’nin İdari Yönetim Yapısı
-657 Sayılı DMK
-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Bakanlık Mevzuatı
-652 Sayılı MEB’in Teşkilat ve Gör. Hk. KHK
-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
-5580 Say. Özel Öğr. Kur. Kanunu
-Bakanlığın döner sermayeye, yönetimine ve eğitim – öğretime dair ikincil mevzuatı

Mali Mevzuat ve Adli Mevzuat
-3628 Say. Mal Bild. Bulunulması, Rüşvet ve Yols. Müc. Kanunu
-4483 Say. Memurlar ve Diğ. Kamu Gör. Yarg. Hk. Kanun
-4734 Say. Kamu İhale Kanunu
-4735 Say. Kamu İh. Sözl. Kanunu
-5018 Say. Kamu Mali Yön. ve Kont. Kanunu

Ortak Alan
-İstatistik Dersi
-Ölçme ve Değerlendirme Dersi
-Genel Kültür Dersi

Hukuk, İİBF ve SBF mezunu olup açıktan alınacak adaylar için yazılı sınav konuları şu şekildedir;

HUKUK Alanı;
-Anayasa
-İdare Hukuku’nun Genel Esasları
-İdari Yargı
-Türkiye’nin İdari Yönetim Yapısı
-Borçlar Hukuku Dersinin Genel Esasları ile Hukuki İşlemler, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme konuları.
-Ceza Hukuku Dersi

İKTİSAT Alanı;
-Mikro İktisat Dersi’nin Tüketici ve Üretici Teorisi konuları ile Piyasa Analizi konusu
-Makro İktisat Dersi’nin Milli Gelir, Enflasyon, Mal Piyasaları, Para Politikası ve Makro Modeller konuları
-Kalkınma Dersi’nin Kalkınma Teorileri, Kalkınmanın Finansmanı, Sürdürülebilir Kalkınma konuları
-Uluslararası İktisat Dersi’nin Dış Tic. Teorileri, Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasaları, Dış Tic. Pol. Araçları konuları

MALİYE Alanı;
-Maliye Teorisi
-Maliye Politikası
-Kamu Gelirleri
-Kamu Harcamaları
-Bütçe Dersi’nin Bütçenin İşlevleri, Bütçe İlkeleri, Bütçe Türleri, Bütçenin Hazırlanması ve Bütçenin Denetimi konuları)
-Devlet Borçlanması

MUHASEBE ve İŞLETME Alanı
-Genel Muhasebe Dersi
-Mali Tablolar Analizi
-Bilanço Analizi ve Bilanço Analiz Teknikleri
-İşletme Denetimi
-Finansal Yönetim

Ortak Alan
-İstatistik Dersi
-Ölçme ve Değerlendirme Dersi
-Genel Kültür Dersi

Yazılı sınav yukarıdaki konulardan Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda başarılı olmak için adayların her bir alandan en az 60 puan, tüm alanların aritmetik ortalamasından ise en az 70 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca başarılı olan adayların başarılı adaylar arasında mesleğe alınacak olan aday sayısının dört katı kadar kişi içerisinde yer alması gerekmektedir.

Sözlü Mülakat

Yazılı sınavdaki başarı koşullarını sağlayan adaylar veya yalnızca sözlü sınavla alım yapılacak olması durumunda mesleğe girmek üzere başvuruda bulunan adaylar içerisinde mesleğe alınacak olan aday sayısının dört katı kadar aday sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü mülakatta adaylara sınav konularındaki bilgi düzeylerini, genel kültür ve yeteneklerini, mesleğe dair liyakatlerini ölçecek nitelikte sorular yöneltilecektir. Sözlü mülakatta adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması şarttır.

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı Süreci

Yarışma sınavında başarılı olarak mesleğe atanma hakkı elde eden adaylar görevlerine müfettiş yardımcısı olarak başlayacaklardır. Bu kişilerden ilk kez devlet memurluğuna atanmış olanlar var ise onlar için meslekteki ilk bir yıl aynı zamanda aday memurluk dönemi halini alacaktır. Aday memur olan müfettiş yardımcıları meslekteki ilk yıllarının sonunda aday memurluk eğitimi ve aday memurluk sınavına katılıp başarılı olurlarsa adaylıkları kaldırılacaktır. Bu adaylar ile birlikte tüm adaylar içinse toplam üç senelik bir yardımcılık periyodu öngörülmüştür.

Müfettiş Yardımcılığı döneminin ilk 1.5 yıllık periyodunda meslek mensupları müfettişlerin refakat ve gözetiminde görev yapmaktadırlar. Bu aşamada tek başlarına denetim ve teftiş gerçekleştiremeyecek olan müfettiş yardımcıları gerek teorik eğitimler ile gerekse refakatinde bulundukları müfettişler ile birlikte gerçekleştirecekleri denetimlerde pratik olarak yetiştirileceklerdir.

Bu 1.5 yıllık periyodun ardından yeterli görülen müfettiş yardımcılarına tek başlarına denetim ve teftiş gerçekleştirme yetkisi tanınmaktadır.

meb bina

 

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliği’ne Atanma

Mesleğe Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak atanmış olan meslek mensupları meslekte üç yılı doldurdukları zaman yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Meslek mensuplarının bu süreyi tamamlamasını müteakiben altı ay içerisinde yeterlik sınavı gerçekleştirilmektedir.

Yeterlik Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişiği’ne geçiş için yapılacak olan yeterlik sınavı Bakanlıkça iki aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşama olan yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

Anayasa ve Genel Mevzuat
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-Devlet Memurları Kanunu
-İl İdaresi Kanunu
-Memurlar ve Diğ. Kamu Gör. Yargılanması Hk. Kanun
-Türk Ceza Kanunu
-Ceza Muhakemesi Kanunu
-İdari Yargılama Usûlü Kanunu
-Dilekçe Hak. Kull. Dair Kanun
-Tebligat Kanunu
-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
-Taşıt Kanunu
-Kabahatler Kanunu

Mali Kanunlar
-Kamu Mali Yön. ve Kont. Kanunu
-Harcırah Kanunu
-İhale Mevzuatı
*Devlet İhale Kanunu
**Kamu İhale Kanunu
***Kamu İhale Sözl. Kanunu
-Mal Bild. Bulunulması Rüş. ve Yols. Mücadele Kanunu

Bakanlık Mevzuatı
-MEB Teşkilat ve Gör. Hk. KHK
-Milli Eğitim Temel Kanunu
-İlköğretim ve Eğitim Kanunu
-Mesleki Eğitim Kanunu
-Özel Öğretim Kur. Kanunu
-MEB Okul Pansiyonları Kanunu
-Bakanlık işlemleri ikincil mevzuatı

İnceleme, Soruşturma, Denetim Teknikleri
-Rehberlik ve Den. Standartları
-İnceleme ve soruşturma teknikleri
-Ön İnceleme us. ve teknikleri
-Suç Duyurusu us. ve teknikleri
-Diğer Bakanlıklar ile birlikte inceleme yürütülmesi usûlü

Meslek mensuplarının yeterlik sınavının ilk bölümü olan yazılı kısımdan başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı kısımda başarılı olarak sözlü kısma girmeye hak kazanan meslek mensupları yine mesleki bilgi ve becerilerinin ölçüleceği bir sözlü mülakat ile karşı karşıya olacaklardır. Sözlü mülakatta da başarılı olmanın koşulu en az 70 puan almaktır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan meslek mensuplarına bir sene içerisinde ikinci bir sınav hakkı tanınmaktadır. Bu safhada da başarılı olamayan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacak ve kendilerine uygun Bakanlık içinde bir birimde memuriyet görevi verilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişleri Ne İş Yapar?

Mesleğe yeni atanan müfettiş yardımcıları aslolarak yetiştirilmekte ve daha çok buna odaklanmaktadır. Bunun yanında tabi ki refakatinde oldukları müfettişlerin yapmış oldukları denetim ve incelemelerde fiili olarak yardımcı olarak verilen görevleri yerine getirmektedirler. Ancak asıl iş 18 ayın sonunda yetki alınmasıyla ve akabinde üç yılın sonunda yeterliğin verilerek müfettişliğe atanılmasıyla başlamaktadır.

Meslekte denetim ve teftiş yetkisi olan müfettiş yardımcıları ile müfettişlerin görev ve sorumlulukları nelerdir şimdi bunları inceleyelim.

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişleri’nin Görev ve Sorumlulukları

Yetkili Milli Eğitim Maarif Müfettiş Yardımcıları ve Müfettişleri;

-Milli Eğitim Bakanlığı personeli, Bakanlığa bağlı görev yapan kamu ve özel öğretim kurumlarına rehberlik eder ve gerekli durumlarda bu kurumlar üzerinde denetim ve teftiş gerçekleştirirler. Bu teftiş, hukuki, idari veya mali yönden olabilir.

-Teşkilat içerisinde yer alan personel hakkında denetim ve incelemeler gerçekleştirirler ve aşağıdaki koşullarda ilgili personeli görevden uzaklaştırabilirler;

*Hizmet gereği yönünden personelin görevde kalmasının sakıncalı olması
*İnceleme esnasında personelin kıymetli evrakı, taşınır – taşınmaz malları ve bunlarla ilgili kayıt ve belgeleri göstermekten ve bunlara dair soruları yanıtlamaktan imtina etmesi ve denetimi engelleyici davranışlarda bulunması
*Personelin evrakta sahtecilik yaptığının tespiti

Müfettiş ve müfettiş yardımcıları denetimleri esnasında her tür bilgi belgeyi istemek yetkisine sahiptirler.

Müfettişlerin Sorumlulukları ve Tâbi Oldukları Yasaklar

-Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aldıkları denetim ve inceleme görevini tamamlamalarının ardından yirmi gün içerisinde raporlaştırarak başkanlığa sunmak zorundadırlar.

-Müfettiş ve müfettiş yardımcıları gerçekleştirdikleri denetimlerde inceledikleri yazılı evrak üzerinde herhangi bir değişiklil yapamazlar, evrak üzerine herhangi bir şerh düşemezler. Yine aynı şekilde dijital ortamda tutulan evrak üzerinde de herhangi bir değişiklik yapamazlar.

Milli Eğitim Maarif Müfettişleri’nin Görev Yerleri

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Ankara’da kuruludur ve Milli Eğitim Maarif Müfettişleri temelde Ankara’da görev yapmaktadırlar. Ancak gerek görülmesi haline Bakanlık başka illerde çalışma merkezleri kurabilmektedir. Meslek mensupları bu çalışma merkezlerinde de görev yapabilmektedirler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Serkan BOSTAN dedi ki:

    Yaş şartı tamamen kaldırılmalıdır

  2. Tugba sen dedi ki:

    Yaş sarti 40 olsun